Results 1 to 5 of 5

Thread: 3D Bollen in de ruimte voorbeeldje met lijnen tussen de bollen XE2

 1. #1

  3D Bollen in de ruimte voorbeeldje met lijnen tussen de bollen XE2

  Tijdens de kerst een beetje aan het stoeien geweest met Firemonkey XE2
  Aangezien ik niet veel code kan vinden rondom 3D en Firemonkey dump ik hier graag een voorbeeld voor één ieder die er wellicht ook eens iets mee wil rommelen.
  Het is vast niet optimaal maar bollen in 3D renderen en dan met een lijn verbinden is gelukt!

  Pas File:

  Code:
  unit uMain;
  
  interface
  
  uses
   System.SysUtils, System.Types, System.UITypes, System.Classes, System.Variants,
   FMX.Types, FMX.Controls, FMX.Forms, FMX.Dialogs, FMX.Types3D, FMX.Objects3D, codesitelogging, FMX.Edit, FMX.Layers3D,
   FMX.Objects, FMX.Layouts, FMX.Memo;
  
  type
   TForm1 = class(TForm3D)
    Light1: TLight;
    Sphere1: TSphere;
    Text3D1: TText3D;
    Camera1: TCamera;
    Layer3D1: TLayer3D;
    Button1: TButton;
    Edit1: TEdit;
    Memo1: TMemo;
    procedure SphereRender(Sender: TObject; Context: TContext3D);
    procedure Form3DCreate(Sender: TObject);
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
    procedure Form3DRender(Sender: TObject; Context: TContext3D);
    procedure Form3DMouseWheel(Sender: TObject; Shift: TShiftState; WheelDelta: Integer; var Handled: Boolean);
   private
    PriorPos: TPoint3d;
    { Private declarations }
   public
    mySphere3: TSphere;
    mySphere1: TSphere;
    mySphere2: TSphere;
    { Public declarations }
  
   end;
  
  var
   Form1: TForm1;
  
  implementation
  
  {$R *.fmx}
  
  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  begin
   if not assigned(mySphere3) then
   begin
    mySphere3 := TSphere.Create(Form1);
    mySphere3.Parent := Form1;
    mySphere3.Name := 'MySphere3';
    mySphere3.Position.point := Point3D(0, 0, 0);
    mySphere3.Width := 2;
    mySphere3.Height := 2;
    mySphere3.Depth := 2;
    mySphere3.OnRender := SphereRender;
  //  mySphere3.OnMouseDown := SphereMouseDown;
  //  mySphere3.OnMouseMove := SphereMouseMove;
    mySphere3.RotationCenter.point := Point3D(Vector3DSubtract(Vector3D(0, 0, 0), Vector3D(mySphere3.Position.point)));
   end;
  end;
  
  procedure TForm1.Form3DCreate(Sender: TObject);
  begin
   mySphere1 := TSphere.Create(self);
   mySphere1.Parent := self;
   mySphere1.Name := 'MySphere1';
   mySphere1.OnRender := SphereRender;
   mySphere1.Position.point := Point3D(-10, 2, 0);
  // mySphere1.OnMouseDown := SphereMouseDown;
  // mySphere1.OnMouseMove := SphereMouseMove;
   mySphere1.Width := 2;
   mySphere1.Height := 2;
   mySphere1.Depth := 2;
  
  
   mySphere2 := TSphere.Create(self);
   mySphere2.Parent := self;
   mySphere2.Name := 'MySphere2';
   mySphere2.Position.point := Point3D(-5, 5.5, 0);
   mySphere2.OnRender := SphereRender;
   // mySphere2.OnMouseDown := SphereMouseDown;
   // mySphere2.OnMouseMove := SphereMouseMove;
   mySphere2.Width := 1;
   mySphere2.Height := 1;
   mySphere2.Depth := 1;
  end;
  
  procedure TForm1.Form3DMouseWheel(Sender: TObject; Shift: TShiftState; WheelDelta: Integer; var Handled: Boolean);
  Const
   step: Integer = -4;
  begin
   if ssctrl in Shift then
   begin
    if assigned(mySphere3) then
    begin
     if WheelDelta > 0 then
      mySphere3.Position.z := mySphere3.Position.z + step
     else
      mySphere3.Position.z := mySphere3.Position.z - step
    end;
    if WheelDelta > 0 then
    begin
     mySphere1.Position.z := mySphere1.Position.z + step;
     mySphere2.Position.z := mySphere2.Position.z + step;
    end
    else
    begin
     mySphere1.Position.z := mySphere1.Position.z - step;
     mySphere2.Position.z := mySphere2.Position.z - step;
    end;
   end
   else if ssShift in Shift then
   begin
    if assigned(mySphere3) then
    begin
     if WheelDelta > 0 then
      mySphere3.Position.X := mySphere3.Position.X + step
     else
      mySphere3.Position.X := mySphere3.Position.X - step
    end;
    if WheelDelta > 0 then
    begin
     mySphere1.Position.X := mySphere1.Position.X + step;
     mySphere2.Position.X := mySphere2.Position.X + step;
    end
    else
    begin
     mySphere1.Position.X := mySphere1.Position.X - step;
     mySphere2.Position.X := mySphere2.Position.X - step;
    end;
   end
   else
   begin
    if assigned(mySphere3) then
    begin
     if WheelDelta > 0 then
      mySphere3.Position.Y := mySphere3.Position.Y + step
     else
      mySphere3.Position.Y := mySphere3.Position.Y - step
    end;
    if WheelDelta > 0 then
    begin
     mySphere1.Position.Y := mySphere1.Position.Y + step;
     mySphere2.Position.Y := mySphere2.Position.Y + step;
    end
    else
    begin
     mySphere1.Position.Y := mySphere1.Position.Y - step;
     mySphere2.Position.Y := mySphere2.Position.Y - step;
    end;
   end;
  end;
  
  procedure TForm1.Form3DRender(Sender: TObject; Context: TContext3D);
  var
   W: Extended;
  begin
   { Geen idee waar de W voor dient }
   if not TryStrToFloat(Edit1.text, W) then
    W := 1.0;
  end;
  
  procedure TForm1.SphereRender(Sender: TObject; Context: TContext3D);
  var
   p1, p2: TPoint3d;
   Dir: TVector3D;
   tmpSphere: TSphere;
   Factor: Extended;
   idx1: TIndexBuffer;
   ver1: TVertexBuffer;
   i: Integer;
   Y: Integer;
  begin
   if TSphere(Sender).Name = 'MySphere1' then
    exit;
  
   if TSphere(Sender).Name = 'MySphere2' then
    tmpSphere := mySphere1
   else if TSphere(Sender).Name = 'MySphere3' then
    tmpSphere := mySphere2;
  
   p1 := TSphere(Sender).Position.point;
   p2 := tmpSphere.Position.point;
  
   Factor := 1 / TSphere(Sender).Height;
  
   Dir := Vector3DSubtract(Vector3D(p2), Vector3D(p1));
   Dir := Vector3DScale(Dir, Factor);
  
   Context.DrawLine(Vector3D(0, 0, 0), Dir, 1);
  
   { Demo hoe je 500 individuele punten in de 3d ruimte krijgt }
   ver1 := TVertexBuffer.Create([TVertexFormat.vfVertex], 500);
   idx1 := TIndexBuffer.Create(500);
   try
    for i := 0 to 500 do
     idx1[i] := i;
  
    for i := 0 to 250 do
    begin
     ver1.Vertices[i] := Point3D(i * 0.05, i * 0.01, 0);
    end;
    Y := 250;
    for i := 251 to 500 do
    begin
     ver1.Vertices[i] := Point3D(i * 0.05, ver1.Vertices[Y].Y, 0);
     Y := Y - 1;
    end;
    Context.DrawPointsList(ver1, idx1, 1);
   finally
    FreeAndNil(idx1);
    FreeAndNil(ver1);
   end;
  end;
  
  end.
  DFM file:

  Code:
  object Form1: TForm1
   Left = 0
   Top = 0
   Caption = 'Form1'
   ClientHeight = 401
   ClientWidth = 910
   Visible = False
   OnCreate = Form3DCreate
   OnMouseWheel = Form3DMouseWheel
   Camera = Camera1
   OnRender = Form3DRender
   object Light1: TLight
    Position.Point = '(-9.88584995269775,2.13471555709839,0)'
    RotationAngle.Point = '(-13.3279266357422,4.84241104125977,0)'
    Width = 1.000000000000000000
    Height = 1.000000000000000000
    Depth = 1.000000000000000000
    Opacity = 1.000000000000000000
    Ambient = xFF202020
    Diffuse = xFFA0A0A0
    ConstantAttenuation = 1.000000000000000000
    LightType = ltDirectional
    Specular = claWhite
    SpotCutOff = 180.000000000000000000
    Quanternion = 
     '(-0.115942277014256,0.0419601984322071,0.00490236887708306,0.992' +
     '355585098267)'
   end
   object Sphere1: TSphere
    Position.Point = '(-4.39738941192627,-5.19587326049805,0)'
    RotationAngle.Point = '(166.364059448242,0,0)'
    Width = 1.000000000000000000
    Height = 1.000000000000000000
    Depth = 1.000000000000000000
    Opacity = 1.000000000000000000
    Quanternion = '(0.992928266525269,0,0,0.118715420365334)'
   end
   object Text3D1: TText3D
    Width = 6.399355888366699000
    Height = 3.365466117858887000
    Depth = 0.300000011920929000
    Opacity = 1.000000000000000000
    Flatness = 1.000000000000000000
    Sides = [esFront, esBack, esShaft]
    Font.Size = 1.000000000000000000
    Text = 'Hallo wereld'
    Quanternion = '(0,0,0,1)'
   end
   object Camera1: TCamera
    Position.Point = '(0,0,-5)'
    Width = 1.000000000000000000
    Height = 1.000000000000000000
    Depth = 1.000000000000000000
    Opacity = 1.000000000000000000
    Quanternion = '(0,0,0,1)'
   end
   object Layer3D1: TLayer3D
    Position.Point = '(821,200.5,0)'
    Width = 178.000000000000000000
    Height = 401.000000000000000000
    Depth = 0.009999999776482582
    Opacity = 1.000000000000000000
    Projection = pjScreen
    Align = alRight
    StyleLookup = 'backgroundstyle'
    Quanternion = '(0,0,0,1)'
    object Button1: TButton
     Position.Point = '(56,32)'
     Width = 80.000000000000000000
     Height = 22.000000000000000000
     OnClick = Button1Click
     TabOrder = 0
     Text = 'Nog een bol'
    end
    object Edit1: TEdit
     Position.Point = '(40,64)'
     Width = 100.000000000000000000
     Height = 22.000000000000000000
     TabOrder = 1
     KeyboardType = vktDefault
     Password = False
    end
    object Memo1: TMemo
     Position.Point = '(8,104)'
     Width = 169.000000000000000000
     Height = 225.000000000000000000
     TabOrder = 3
     Lines.Strings = (
      'Probeer :'
      '1) CTRL + Scroll wheel (ZOOM)'
      '2) SHIFT + Scroll wheel (L+R)'
      '3) Scroll wheel (UP + DOWN)'
      '')
     KeyboardType = vktDefault
    end
   end
  end

 2. #2
  John Kuiper
  Join Date
  Apr 2007
  Location
  Almere
  Posts
  8,227
  Mooi dat andere eens gaan stoeien met FM.
  Rover, in dit geval is het makkelijker om een zip te maken van je project (.dproj, .dpr, .dfm, .pas) en dan als bijlage meegeven. Dan kan iedereen met FM deze makkelijker opstarten in zijn Delphi.
  Delphi is great. Lazarus is more powerfull

 3. #3
  Kan ik nu als nog doen.. alleen in mijn balk zie ik geen attachement mogelijkheid.
  Behalve Film en Pictures.

 4. #4
  Gevonden kan alleen bij het aanleggen van een nieuw topic.
  Misschien kan een moderator de twee topics mergen of één deleten. Persoonlijk ben ik niet zo van de ZIP's ik zie liever een post met code.

 5. #5
  John Kuiper
  Join Date
  Apr 2007
  Location
  Almere
  Posts
  8,227
  Code is prima, zolang het overzichtelijk blijft. Op het moment dat er een dfm wordt gepost, is de bijlage de uitkomst. Maar voor de volgende keer
  Delphi is great. Lazarus is more powerfull

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •