• Nieuwe artikelen

 • Business Objects - het begin.

  Werken met DataCoponenten TTable, TDataSource, en de daaraan gekoppelde TDBEdit TDBGrid en de hele familie, is geweldig in Delphi. Nergens heb ik met zo‘«÷n gemak met databases gewerkt.
  Allemaal mooi, tot de dag dat je graag wil afwijken van die standaarden, en je ‘«ˇeigen‘«÷ manier wil opleggen. Wat kun je doen?

  Hier al een begin van Business Objects, en hoe je die in jouw geval kunt gebruiken.


  Delphi heeft het grandioze voordeel dat je er in RAD-mode (Rapid Application Development) kunt werken. Eigenlijk werken de meesten van ons zo. Snel componenten droppen op forms, wat code in button-events steken, en je applicatie werkt. Dit werkt heel goed. Het is een plezier om zo met Delphi te werken.
  Wens je af te wijken van de standaard manier waarop de componenten werken, dan dien je andere componenten te zoeken, kopen of je moet zťlf klassen of componenten maken.

  Eťn van de belangrijke redenen om zelf klassen te schrijven, is dat je hetgeen in je database zit, niet eenvoudigweg via zogenaamde ‘«ˇdata-aware‘«÷ componenten op je scherm te toveren is. Je wil je data omvormen, je wil je data tussentijds in je applicatie gebruiken, je dient berekeningen en controle‘«÷s uit te voeren. Of omgekeerd, je wil je editvelden ook voor andere dingen gebruiken dan voor het afbeelden van data: het zoeken van data bijvoorbeeld.

  Een eerste manier om in te grijpen volgt hier.

  Je kunt een aantal omvormingen en ‘«ˇtruuken‘«÷ toepassen in de OnGetText en OnSetText-events van fields.Wil je het klantnummer bijvoorbeeld afbeelden in een TPanel, dan selecteer je eerst het TField waarin het klantnummer staat, en dan zeg je in zijn OnGetText dat je de waarde in Panel1 zet.

  • Klik met je rechter muisknop op je TTable-component, en je krijgt een context-menu.
  • Selecteer Fields Editor
  • Klik met de rechter muisknop in het witte vak, en selecteer All Fields
  • Nu zie je alle velden van je TTable.
  • Klik op het veld waarin je klantnummer staat (vb. KlantNummer)
  • In de Object Inspector zie je nu een TNumberField voor je klantnummer.
  • Maak een handler voor het OnGetText-event, door het tabblad Events te kiezen, en naast OnGetText te dubbelklikken.

  In deze handler zeg je wat je met de waarde van het veld gaat doen als het TField vanuit de database opgevuld wordt:


  Code:
  procedure TFormF.MijnFieldGetText(Sender: TField; var Text: string; DisplayText: Boolean);
  begin 
   Panel1.Caption := sender.asstring
  end ;
  Zet de property visible van het TEditField dat met het field KlantNummer verbonden is, op false. Je ziet de TDBEdit (in runtime) niet meer, maar wel je TPanel, waar je klantnummer op afgebeeld wordt.

  Op deze manier beeld je je gegevens anders af dan gewoon rechtstreeks in TDBEdits.
  Je kunt natuurlijk de waarden in een TEdit afbeelden in plaats van in een TPanel, zoals hierboven.

  Omgekeerd kun je hetgeen je in TEdits steekt, copiŽren naar TDBEdits.

  In de OnExit-event copieer je hetgeen ingetikt hebt, naar de overeekomstige TDBEdit. Dus je maakt een TEdit voor je klantnummer, en in de OnExit schrijf je het volgende:

  Code:
  procedure TForm1.Edit1Exit(Sender: TObject);
  begin
  Table1Klantnummer.AsString := (Sender as TEdit).Text
  end;
  Dien je nog controles uit te voeren of een klantnummer geldig is, dan doe je dit in de OnExit:

  Code:
  if StrToInt ((Sender as TEdit).Text) > 0 then
  Table1Klantnummer.AsString := (Sender as TEdit).Text
  Gebruik je nu dit editveld om te zoeken als je in een ‘«ˇZoekmode‘«÷ staat, dan zet je dit ook in de OnExit:

  Code:
  if not InZoekMode then
   if StrToInt ((Sender as TEdit).Text) > 0 then  
    Table1Klantnummer.AsString := (Sender as TEdit).Text
  In de zoekbutton schrijf je dan de code die een query maakt met hetgeen in het editveld is ingetikt, bijvoorbeeld:

  Code:
   Query1.Params[0].AsString := (Sender as TEdit).Text ;
   Query1.ExecSQL ;
  Hoewel deze methode werkt, is dit om twee redenen geen ideale oplossing. Ten eerste moet je een omweg maken via onzichtbare TDBEdits. Niet echt een ‘«ˇpropere‘«÷ manier van werken. Ten tweede staat jouw kennis over een klantnummer in het OnExit-event van een TEdit. Wat als je een klantnummer nog elders wil gebruiken? Terug diezelfde code die in het OnExit-event staat, copiŽren? Of simpelweg vergeten?

  Als we nu eens alle data en logica van een klant eens in een klasse zouden zetten? Is dit niet de bedoeling van klassen? Dan maak je in die klasse alle ‘«ˇlogica‘«÷ die je kent van een klant. Verder maak je een method om een klant te zoeken, en ťťn om een klant weg te schrijven, en je hebt je eerste ‘«£Business Object‘«ō. Je mag van die klant een component maken, maar dat hoeft helemaal niet. Je klasse zou er zo kunnen uitzien:

  Code:
  unit KlantUnit ;
   
  interface
  type
  TKlant = class (TObject)
  private 
   FNummer : integer ;
   FFirmanaam: string ;
   FTable: Ttable ;
   procedure SetNummer ( value: integer ) ;
  public
   constructor Create ;
   destructor Destroy ;
   function Post : Boolean ;
   function Zoek: Boolean ;
   property Nummer : integer read FNummer write SetNummer ;
   property Firmanaam: string read FFirmanaam write FFirmanaam ;
   property Table: TTable read FTable write FTable;
  end ;
   
  implementation
   
  procedure TKlant.SetNummer ( value: integer ) ;
  begin
   if value > 0 then { hier zit mijn ‘«£business logica‘«ō; enkel en alleen hier}  
    FNummer := value
  end ;
   
  function TKlant.Post : Boolean ;
  begin
   if assigned (FTable) then
  {wellicht zul je hier wat meer testen willen toevoegen om na te gaan of je de dataset wel kunt gebruiken}
    result := FTable.InsertRecord ( [FNummer, FFirmanaam] )
  end ;
   
  function TKlant.Zoek: Boolean ;
  begin
   if assigned (FTable) then
    result := FTable.FindKey([FNummmer])
   end ;
  Door een Table te koppelen aan je klant, kan een klant zichzelf wegschrijven.

  In je pogramma kun je nu een (of meerdere) klant-object maken en gebruiken. Dit noemt men het koppelen van de GUI aan de business objecten. Bijvoorbeeld:

  Code:
  uses KlantUnit;
  var
  SchermKlant : TKlant ;
  procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
  begin
   SchermKlant := TKlant.Create ;
   SchermKlant.Table := Table1
  end ;
   
  procedure Form1.ZoekButtonClick (Sender: TObject);
  begin
   SchermKlant.Nummer := Edit1.Text ;
    if SchermKlant.Zoek then
     Edit2.Text := SchermKlant.FirmaNaam 
  end ;
  Je ziet dat je in je form geen rechtstreeks gebruik meer maakt van datasets, maar dat je in je form business objecten gebruikt, die op hun beurt datasets aanspreken. Dat is het hele idee van de ‘«ˇbusiness object layer‘«÷.
  Maar je mist iets: Alle mooie DataControls, zoals TDBEdit, TDBGrid en zo meer, kun je niet meer gebruiken. Deze link je namelijk aan een TDataSource, die op zijn beurt aan een TTable (of andere) gelinkt is. En een TDataSource kun je niet aan een TKlant linken.
  Dus, een TKlant gebruiken met je datacontrols? Vergeet het maar!

  Een andere manier om een ‘«ˇdata-aware‘«÷ business klasse te maken, is ze rechtstreeks af te leiden (inheriten) van TTable of TDBDataSet.Bijvoorbeeld:

  Code:
  TKlant = class (TTable) ;
  
  In dit geval ga je zelf TFields maken met velden die niet ‘«Űof anders- weggeschreven worden in de database. Het voordeel is dat je de data-aware components (zoals een TDBEdit, TDBGrid, etc.) gewoon kunt blijven gebruiken door ze te linken aan je zelfgemaakte TTables.

  Ik heb dit ooit, met vallen en opstaan, maar uiteindelijk met succes gedaan. Ik zal eens diep in mijn archieven moeten zoeken om terug uit te pluizen wat je hiervoor allemaal moet doen. En dit toetsen aan de kennis die ik ondertussen bijgekregen heb. Daarna zal ik een vervolg breien op dit artikel.

  Of mocht iemand anders met dit artikel ‘«£Het Licht‘«ō gezien hebben, en dit willen neerschrijven in een vervolgartikel, hou je vooral niet in!

  Sam Witse.
  This article was originally published in forum thread: Business Objects - het begin. started by SamWitse View original post