Page 1 of 3 1 2 3 LastLast
Results 1 to 15 of 35

Thread: Stringgrid – Scrolling

 1. #1
  Senior Member
  Join Date
  Sep 2004
  Location
  BELGIE(Vilvoorde)
  Posts
  668

  Question Stringgrid – Scrolling

  Windows 8.1 + CodeTyphon(Lazarus).

  Heb een verticale scroll balk die perfect werkt met de muis.
  Wat ik graag wil is dat er na het ingevuld hebben van een row er een lege zichtbaar wordt.
  Nu worden de rows ingevuld tot op het einde van de zichtbare stringgrid in de form, dit zijn 12 rows(6 spelgiften). De volgende rows die ingevuld worden zijn niet zichtbaar, tenzij er met de scrolbar gewerkt wordt.
  De nog lege row in de stringgrid zou dus steeds zichtbaar moeten zijn tot de laatste row ingevuld is.
  Heb geen idee of dit mogelijk is!

  Code:
  unit umain;
  
  {$mode objfpc}{$H+}
  
  interface
  
  uses
   Windows,
   LCLIntf, LCLProc, LCLType,
   Classes, SysUtils, FileUtil, Forms, Controls, ExtCtrls, StdCtrls,
   Graphics, Dialogs, Menus, Grids, Buttons, IniFiles,
   Printers, OSPrinters;
  
  type
  
   { TFmain }
   TFmain = class(TForm)
    btnBEWAARPUNTEN: TButton;
    btnSPELGEDAAN: TButton;
    ChBoxTROEL: TCheckBox;
    ChBoxRONDEPAS: TCheckBox;
    ChBoxABONDANCE: TCheckBox;
    ChBoxMIZERIE: TCheckBox;
    EDITSpeler1: TEdit;
    EDITSpeler2: TEdit;
    EDITSpeler3: TEdit;
    EDITSpeler4: TEdit;
    Label1: TLabel;
    LblSPELER1: TLabel;
    LblSPELER2: TLabel;
    LblSPELER3: TLabel;
    LblSPELER4: TLabel;
    MainMenu: TMainMenu;
    MenuItem1: TMenuItem;
    MenuItemLIJN2: TMenuItem;
    MenuItemEXPORTscore: TMenuItem;
    MenuItemLIJN3: TMenuItem;
    MenuItemINFO: TMenuItem;
    MenuItemEXPORTtotaal: TMenuItem;
    MenuItemEXIT: TMenuItem;
    PanelSpeler1: TPanel;
    PanelMAIN: TPanel;
    Panel2: TPanel;
    PanelDubbel: TPanel;
    PanelSpeler2: TPanel;
    PanelSpeler3: TPanel;
    PanelSpeler4: TPanel;
    PanelSPELERS: TPanel;
    SpeedButtonPrintGrid: TSpeedButton;
    StringGrid1: TStringGrid;
    procedure btnSPELGEDAANClick(Sender: TObject);
    procedure btnBEWAARPUNTENClick(Sender: TObject);
    procedure ChBoxABONDANCEClick(Sender: TObject);
    procedure ChBoxMIZERIEClick(Sender: TObject);
    procedure ChBoxRONDEPASClick(Sender: TObject);
    procedure ChBoxTROELClick(Sender: TObject);
    procedure EDITSpeler4Exit(Sender: TObject);
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
    procedure FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word; Shift: TShiftState);
    procedure MenuItemEXPORTscoreClick(Sender: TObject);
    procedure MenuItemEXPORTtotaalClick(Sender: TObject);
    procedure MenuItemEXITClick(Sender: TObject);
    procedure MenuItemINFOClick(Sender: TObject);
    procedure SpeedButtonPrintGridClick(Sender: TObject);
    procedure StringGrid1DrawCell(Sender: TObject; aCol, aRow: Integer;
      aRect: TRect; aState: TGridDrawState);
    procedure StringGrid1PrepareCanvas(sender: TObject; aCol, aRow: Integer;
      aState: TGridDrawState);
  
   private
    { private declarations }
    procedure settings(style1 : TFontstyles; fontcl1 : tcolor;
              style2 : TFontstyles; fontcl2 : tcolor;
              style3 : TFontstyles; fontcl3 : tcolor;
              style4 : TFontstyles; fontcl4, panelkleur : tcolor);
  
   public
    { public declarations }
    varGift, varMaxGift: Integer;
    varSpeler1Totaal, varSpeler2Totaal, varSpeler3Totaal, varSpeler4Totaal: Integer;
    varSpeler1Naam, varSpeler2Naam, varSpeler3Naam, varSpeler4Naam: String;
   end;
  
  var
   Fmain: TFmain;
  
  implementation
  
  {$R *.lfm}
  
  procedure TFmain.FormCreate(Sender: TObject);
  var
    varINI: TINIFile;
  begin
   // Afmetingen instellen
   StringGrid1.ColWidths[0]:= 15;
   StringGrid1.GridLineWidth:= 3;
   // Beginscore van de spelers
   varSpeler1Totaal:= 0;
   varSpeler2Totaal:= 0;
   varSpeler3Totaal:= 0;
   varSpeler4Totaal:= 0;
   // begin INI file ***
   varINI := TINIFile.Create('WiezenSpelers.ini');
   try
     varSpeler1Naam:= varINI.ReadString('INISpelers','Speler1','');
     varSpeler2Naam:= varINI.ReadString('INISpelers','Speler2','');
     varSpeler3Naam:= varINI.ReadString('INISpelers','Speler3','');
     varSpeler4Naam:= varINI.ReadString('INISpelers','Speler4','');
     varMaxGift:=   varINI.ReadInteger('INIGiften','Totgiften',16);
     // de waarde van 16 wordt overschreven door de waarde uit het "ini" bestand
   finally
     varINI.Free;
   end;
   // Bijhouden van het aantal gespeelde giften + Maximum aantal giften.
   varGift:= 1;
   //varMaxGift:= 20; // Dit wordt opgevangen via het "ini" bestandje.
   Label1.Caption:= 'Gift ' + IntToStr(varGift) + ' van ' + IntToStr(varMaxGift) + '.';
   StringGrid1.RowCount:= 1 + (varMaxGift * 2);
   // spelersnamen invullen in grid
   StringGrid1.Cells[1, 0]:= varSpeler1Naam;
   StringGrid1.Cells[2, 0]:= varSpeler2Naam;
   StringGrid1.Cells[3, 0]:= varSpeler3Naam;
   StringGrid1.Cells[4, 0]:= varSpeler4Naam;
   //spelersnamen invullen in panel
   LblSPELER1.Caption:= varSpeler1Naam;
   LblSPELER2.Caption:= varSpeler2Naam;
   LblSPELER3.Caption:= varSpeler3Naam;
   LblSPELER4.Caption:= varSpeler4Naam;
  end;
  
  procedure TFmain.FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word; Shift: TShiftState);
  begin
   case key of
     VK_ESCAPE : begin
             //
           end;
     VK_RETURN : key := vk_TAB;
     VK_F1   : MenuItemINFO.Click;
     VK_F4   : btnSpelgedaan.Click;
     VK_F8   : MenuItemEXPORTscore.Click;
     VK_F9   : MenuItemEXPORTtotaal.Click;
     VK_F12  : MenuItemEXIT.Click;
   end; // case
  end;
  
  procedure SaveFirstAndLastFromStringGrid(StringGrid: TStringGrid; Filename: string);
  var
   varStream: TMemoryStream;
   varStringList: TStringList;
   varCol, varRow: integer;
   varStr: string;
  begin
   varStream := TMemoryStream.Create;
   varStringList := TStringList.Create;
   try
    varStringList.Delimiter := ',';
    varStringList.StrictDelimiter := False;
    varStringList.Clear; // is reeds leeg dus eigenlijk niet nodig
    for varCol := 0 to StringGrid.ColCount - 1 do
     varStringList.Add(Trim(StringGrid.Cells[varCol, 0]));
     varStr := varStringList.DelimitedText + LineEnding;
     varStream.Write(varStr[1], Length(varStr));
     for varRow := StringGrid.RowCount - 1 downto 1 do
     begin
      varStr := '';
      varStringList.Clear;
      for varCol := 0 to StringGrid.ColCount - 1 do
      begin
       varStringList.Add(Trim(StringGrid.Cells[varCol, varRow]));
       varStr := varStr + Trim(StringGrid.Cells[varCol, varRow]); // tijdelijke dummy voor controle leeg
      end;
      if varStr <> '' then
      begin
       varStr := varStringList.DelimitedText + LineEnding; // delimited
       varStream.Write(varStr[1], Length(varStr));
       Break;
      end;
     end;
     varStream.SaveToFile(Filename);
   finally
   varStream.Free;
   varStringList.Free;
   end;
  end;
  
  procedure TFmain.MenuItemEXPORTscoreClick(Sender: TObject);
  begin
   If QuestionDlg ('KEUZE !','Gegevens opslaan?'+#13+
     '',mtConfirmation, [mrYes,'OK', mrNo, 'Annuleren'],'') = mrYes then
   begin
    try
     SaveFirstAndLastFromStringGrid(StringGrid1, 'Wiezen ' +
       formatdatetime('yyyy'+'mm'+'dd', Now) + '_' +
       formatdatetime('nn-ss', Now) + '.csv');
     QuestionDlg('INFO', 'Het bestand "Wiezen.csv" ' +#13+
       'werd aangemaakt.',mtInformation, [mrOk, 'DRUK HIER OP <--- '], '');
    except on e: Exception do
     begin
      QuestionDlg('Fout', 'Fout gevonden'+#13+
       '' +#13+'Kon niet bewaren!'+
       '' +#13+ 'ERROR: '+ E.Message, mtError, [mrOk,'OK <--- '],'');
     end;
    end;
   end;
  end;
  
  procedure TFmain.MenuItemEXPORTtotaalClick(Sender: TObject);
  begin
   If QuestionDlg ('KEUZE !','Gegevens opslaan?'+#13+
     '',mtConfirmation, [mrYes,'OK', mrNo, 'Annuleren'],'') = mrYes then
   begin
    Try
    Stringgrid1.SaveToCSVFile('Wiezen ' +
       formatdatetime('yyyy'+'mm'+'dd', Now) + '_' +
       formatdatetime('nn-ss', Now) + '.csv');
    QuestionDlg('INFO', 'Het bestand "Wiezen.csv" ' +#13+
      'werd aangemaakt.',mtInformation, [mrOk, 'DRUK HIER OP <--- '], '');
    except on e: Exception do
    begin
     QuestionDlg('Fout', 'Fout gevonden'+#13+
      '' +#13+'Kon niet bewaren!'+
      '' +#13+ 'ERROR: '+ E.Message, mtError, [mrOk,'OK <--- '],'');
    end;
    end;
   end;
  end;
  
  procedure TFmain.MenuItemEXITClick(Sender: TObject);
  begin
   If QuestionDlg ('OPGEPAST !','Programma sluiten?'+#13+
       '',mtConfirmation,[mrYes,'JA', mrNo, 'NEEN'],'') = mrYes then
   begin
    Application.Terminate;
   end;
  end;
  
  procedure TFmain.MenuItemINFOClick(Sender: TObject);
  begin
    QuestionDlg('INFO', 'Het bestand "WiezenSpelers.ini" kan aangepast worden.'+#13+
      'In "edit" mode enkel de naam van de speler veranderen.'+#13+
      'Een of meerdere namen zoals Leo,Mariette,Felix,Rita aanpassen en daarna "Bewaren"(Save)'+#13+
      'onder exact dezelfde naam, ttz. "WiezenSpelers.ini" en in dezelfde map.'+#13+
      'Het aantal spelletjes (giften) kan ook aangepast worden. Vervang het geal 20 in een ander.'+#13+#13+
      '',mtInformation, [mrOk, 'DRUK HIER OP <--- '], '');
  end;
  
  procedure TFmain.StringGrid1DrawCell(Sender: TObject; aCol, aRow: Integer;
   aRect: TRect; aState: TGridDrawState);
  begin
   //Ik maak gebruik van de Stringgrid -> eigenschappen = AlternateColor
  end;
  
  procedure TFmain.StringGrid1PrepareCanvas(sender: TObject; aCol, aRow: Integer;
   aState: TGridDrawState);
  var
   varMyTextStyle: TTextStyle;
  begin
   If (aCol > 0)then // tekst allign op taCenter zetten.
   begin
    varMyTextStyle := StringGrid1.Canvas.TextStyle;
    varMyTextStyle.Alignment := taCenter; // taRightJustif
    StringGrid1.Canvas.TextStyle := varMyTextStyle;
   end;
   If ((aRow = 0) and (aCol>=StringGrid1.FixedCols)) then
   begin
    StringGrid1.Canvas.Font.Color:= clNavy;
    StringGrid1.Canvas.Font.Style:= [fsBold];
   end;
  end;
  
  procedure TFmain.btnSPELGEDAANClick(Sender: TObject);
  begin
   btnSPELGEDAAN.Enabled:= false;
   btnBEWAARPUNTEN.Enabled:= true;
   EDITSpeler1.Enabled:= true;
   EDITSpeler2.Enabled:= true;
   EDITSpeler3.Enabled:= true;
   EDITSpeler4.Enabled:= true;
   EDITSpeler1.SetFocus;
   EDITSpeler1.SelectAll;
  end;
  
  procedure TFmain.EDITSpeler4Exit(Sender: TObject);
  begin
   btnBEWAARPUNTEN.SetFocus;
   btnBEWAARPUNTEN.Click;
  end;
  
  //***Checkbox-instellingen***
  procedure TFmain.settings(style1 : TFontstyles; fontcl1 : tcolor;
       style2 : TFontstyles; fontcl2 : tcolor;
       style3 : TFontstyles; fontcl3 : tcolor;
       style4 : TFontstyles; fontcl4, panelkleur : tcolor);
  begin
   ChBoxABONDANCE.Font.Style:=style1;
   ChBoxABONDANCE.Font.Color:=fontcl1;
   ChBoxMIZERIE.Font.Style:=style2;
   ChBoxMIZERIE.Font.Color:=fontcl2;
   ChBoxTROEL.Font.Style:=style3;
   ChBoxTROEL.Font.Color:=fontcl3;
   ChBoxRONDEPAS.Font.Style:=style4;
   ChBoxRONDEPAS.Font.Color:=fontcl4;
   PanelDubbel.Color:= panelkleur;
  end;
  
  procedure TFmain.ChBoxABONDANCEClick(Sender: TObject);
  begin
   if ChBoxABONDANCE.Checked or ChBoxTROEL.Checked or
     ChBoxMIZERIE.Checked or ChBoxRONDEPAS.Checked then
     settings([fsbold],clYellow,[fsbold],clYellow,[fsbold],clYellow,[fsbold],clYellow,clRed)
    else
     settings([],clWhite,[],clWhite,[],clWhite,[],clWhite,clNavy);
  end;
  
  procedure TFmain.ChBoxMIZERIEClick(Sender: TObject);
  begin
   if ChBoxABONDANCE.Checked or ChBoxTROEL.Checked or
     ChBoxMIZERIE.Checked or ChBoxRONDEPAS.Checked then
     settings([fsbold],clYellow,[fsbold],clYellow,[fsbold],clYellow,[fsbold],clYellow,clRed)
    else
     settings([],clWhite,[],clWhite,[],clWhite,[],clWhite,clNavy);
  end;
  
  procedure TFmain.ChBoxRONDEPASClick(Sender: TObject);
  begin
   if ChBoxABONDANCE.Checked or ChBoxTROEL.Checked or
     ChBoxMIZERIE.Checked or ChBoxRONDEPAS.Checked then
     settings([fsbold],clYellow,[fsbold],clYellow,[fsbold],clYellow,[fsbold],clYellow,clRed)
    else
     settings([],clWhite,[],clWhite,[],clWhite,[],clWhite,clNavy);
  end;
  
  procedure TFmain.ChBoxTROELClick(Sender: TObject);
  begin
   if ChBoxABONDANCE.Checked or ChBoxTROEL.Checked or
     ChBoxMIZERIE.Checked or ChBoxRONDEPAS.Checked then
     settings([fsbold],clYellow,[fsbold],clYellow,[fsbold],clYellow,[fsbold],clYellow,clRed)
    else
     settings([],clWhite,[],clWhite,[],clWhite,[],clWhite,clNavy);
  end;
  
  procedure PrintStringGrid(Grid: TStringGrid; Title: string);
  var
   varI, varJ, varP : Integer;
   varAnzSeiten, varSeite : Integer;
   varRow, varRowSize : Integer;
   varFontHeight : Integer;
   varYPos, varXPos : Integer;
   varHorzSize, varVertSize : Integer;
   varHeaderSize, varFooterSize : Integer;
   varFooter : String;
   varMMX, varMMY : Extended;
  begin
   //FontSize, Header, Footer, Row distance
   varHeaderSize := 100;
   varFooterSize := 200;
   varRowSize := 78; //36; aangepast - spatie tussen lijnen
   varFontHeight := 68; //36; //aangepast
   Printer.Title := Title;
   Printer.BeginDoc;
   //Druck auf mm einstellen
   varMMX := GetDeviceCaps (TWinPrinter(Printer).Handle, PHYSICALWIDTH) /
    GetDeviceCaps(TWinPrinter(Printer).Handle, LOGPIXELSX) * 25.4;
   varMMY := GetDeviceCaps(TWinPrinter(Printer).Handle, PHYSICALHEIGHT) /
    GetDeviceCaps(TwinPrinter(Printer).Handle, LOGPIXELSY) * 25.4;
   varVertSize := Trunc(varMMY) * 10;
   varHorzSize := Trunc(varMMX) * 10;
   SetMapMode(TwinPrinter(Printer).Handle, MM_LOMETRIC);
   //Zeilenanzahl festlegen
   varRow := (varVertSize - varHeaderSize - varFooterSize) div varRowSize;
   varRow := varRow -1; // <--- om onderaan pagina plaats te hebben voor footer
   //Seitenanzahl ermitteln
   if Grid.RowCount mod varRow <> 0 then
    varAnzSeiten := Grid.RowCount div varRow + 1
   else
    varAnzSeiten := Grid.RowCount div varRow;
   varSeite := 1;
   //Print Grid
   for varP := 1 to varAnzSeiten do
   begin
    //Header
    Printer.Canvas.Font.Name := 'Arial';
    Printer.Canvas.Font.Style :=[fsBold];
    Printer.Canvas.Font.Height := 68; //48; //aangepast
    Printer.Canvas.TextOut((varHorzSize div 2 -
      (Printer.Canvas.TextWidth(Title) div 2)),- 20,Title);
    Printer.Canvas.Pen.Width := 5;
    Printer.Canvas.MoveTo(0, - varHeaderSize);
    Printer.Canvas.LineTo(varHorzSize, - varHeaderSize);
    //Footer
    Printer.Canvas.MoveTo(0, - varVertSize + varFooterSize);
    Printer.Canvas.LineTo(varHorzSize, - varVertSize + varFooterSize);
    Printer.Canvas.Font.Height := 56; //36; // aangepast
    varFooter := 'Pagina: ' + IntToStr(varSeite) + ' van ' + IntToStr(varAnzSeiten);
    Printer.Canvas.TextOut((varHorzSize div 2 - (Printer.Canvas.TextWidth(varFooter) div 2)),
     - varVertSize + 150,varFooter);
    //Print Row
    Printer.Canvas.Font.Height := varFontHeight;
    varYPos := varHeaderSize + 10;
    // *** volgende dient om op tweede pagina ook de hoofding (namen) te zetten ***
    varXPos := 400;//0; //aangepast volgens de ruimte links v.d. kolom en bladrand
    for varJ := 0 to Grid.ColCount - 1 do
    begin
     Printer.Canvas.TextOut(varXPos, - varYPos, Grid.Cells[varJ, 0]); // <-- dit zou dan je eerste regel printen
     varXPos := varXPos + Grid.ColWidths[varJ] * 3;
    end;
    varYPos := varYPos + varRowSize;
    // **********
    for varI := 1 to varRow do
    begin
     if Grid.RowCount >= varI + (varSeite - 1) * varRow + 1 then
     begin
      varXPos := 400; //0; //aangepast volgens de ruimte links v.d. kolom en bladrand ;
      for varJ := 0 to Grid.ColCount - 1 do
      begin
       Printer.Canvas.TextOut(varXPos, - varYPos,
       Grid.Cells[varJ, varI + (varSeite - 1) * varRow +1 -1]);
       varXPos := varXPos + Grid.ColWidths[varJ] * 3;
      end;
      varYPos := varYPos + varRowSize;
     end;
    end;
    //Seite hinzufόgen
    Inc(varSeite);
    if varSeite <= varAnzSeiten then Printer.NewPage;
   end;
   Printer.EndDoc;
  end;
  // IDE Lazarus: Project > Project Inspector > rechts klik op Required packages en
  // dan "printer4lazarus" kiezen en toevoegen.
  // Bij CodeTyphon: add "LZ-PRINTERS".
  procedure TFmain.SpeedButtonPrintGridClick(Sender: TObject);
  begin
   If QuestionDlg ('KEUZE !','Gegevens afdrukken?'+#13+
     '',mtConfirmation, [mrYes,'OK', mrNo, 'Annuleren'],'') = mrYes then
   begin
    PrintStringGrid(StringGrid1, 'Print Stringgrid Wizen '+
       formatdatetime('dd'+'/'+'mm'+'/'+'YYYY', Now));
   end;
  end;
  
  procedure TFmain.btnBEWAARPUNTENClick(Sender: TObject);
  var
    varMessage: String;
    varRijGift, varRijTotaal: Integer;
  begin
   // controleren of alle waardes zijn ingevuld.
   if EDITSpeler1.Text = '' then
   begin
     QuestionDlg('FOUT', 'Je kan niet bewaren. ' +#13+
      'Alle waardes zijn niet ingevuld.',mtInformation, [mrOk, 'DRUK HIER OP <--- '], '');
     EDITSpeler1.SetFocus;
     EDITSpeler1.SelectAll;
     exit;
   end;
   if EDITSpeler2.Text = '' then
   begin
     QuestionDlg('FOUT', 'Je kan niet bewaren. ' +#13+
      'Alle waardes zijn niet ingevuld.',mtInformation, [mrOk, 'DRUK HIER OP <--- '], '');
     EDITSpeler2.SetFocus;
     EDITSpeler2.SelectAll;
     exit;
   end;
   if EDITSpeler3.Text = '' then
   begin
     QuestionDlg('FOUT', 'Je kan niet bewaren. ' +#13+
      'Alle waardes zijn niet ingevuld.',mtInformation, [mrOk, 'DRUK HIER OP <--- '], '');
     EDITSpeler3.SetFocus;
     EDITSpeler3.SelectAll;
     exit;
   end;
   if EDITSpeler4.Text = '' then
   begin
     QuestionDlg('FOUT', 'Je kan niet bewaren. ' +#13+
      'Alle waardes zijn niet ingevuld.',mtInformation, [mrOk, 'DRUK HIER OP <--- '], '');
     EDITSpeler4.SetFocus;
     EDITSpeler4.SelectAll;
     exit;
   end;
   // controleren of de som van min en plus altijd 0 is.
   if StrToInt(EDITSpeler1.Text) + StrToInt(EDITSpeler2.Text) +
     StrToInt(EDITSpeler3.Text) + StrToInt(EDITSpeler4.Text) <> 0 then
   begin
     QuestionDlg('FOUT', 'Je kan niet bewaren. ' +#13+
      'Som van getallen is niet 0.',mtInformation, [mrOk, 'DRUK HIER OP <--- '], '');
     exit;
   end;
   // blokkeer input
   btnSPELGEDAAN.Enabled:= false;
   ChBoxMIZERIE.Enabled:= false;
   ChBoxABONDANCE.Enabled:= false;
   ChBoxTROEL.Enabled:= false;
   ChBoxRONDEPAS.Enabled:= false;
   btnBEWAARPUNTEN.Enabled:= false;
   EDITSpeler1.Enabled:= false;
   EDITSpeler2.Enabled:= false;
   EDITSpeler3.Enabled:= false;
   EDITSpeler4.Enabled:= false;
   // vraag bewaarbevestiging
   varMessage:= 'Gift ' + IntToStr(varGift) +':';
   if (ChBoxTROEL.Checked) then
   begin
    varMessage:= varMessage + ' Troel';
   end;
   if (ChBoxRONDEPAS.Checked) then
   begin
    varMessage:= varMessage + ' Dubbel';
   end;
   If QuestionDlg ('KEUZE !',varMessage + #13 + 'Gegevens opslaan?' + #13 + '',
            mtConfirmation,[mrYes,'OK', mrNo, 'Annuleren'],'') = mrYes then
   begin
    if (varGift <= varMaxGift) then
    begin
     // bewaar => pas de grid aan
     varRijGift:= (varGift * 2) - 1;
     varRijTotaal:= (varGift * 2);
     // de score van deze gift
     StringGrid1.Cells[1, varRijGift]:= EDITSpeler1.Text;
     StringGrid1.Cells[2, varRijGift]:= EDITSpeler2.Text;
     StringGrid1.Cells[3, varRijGift]:= EDITSpeler3.Text;
     StringGrid1.Cells[4, varRijGift]:= EDITSpeler4.Text;
     // de nieuwe totaal score
     varSpeler1Totaal := varSpeler1Totaal + StrToInt(EDITSpeler1.Text);
     varSpeler2Totaal := varSpeler2Totaal + StrToInt(EDITSpeler2.Text);
     varSpeler3Totaal := varSpeler3Totaal + StrToInt(EDITSpeler3.Text);
     varSpeler4Totaal := varSpeler4Totaal + StrToInt(EDITSpeler4.Text);
     StringGrid1.Cells[1, varRijTotaal] := IntToStr(varSpeler1Totaal);
     StringGrid1.Cells[2, varRijTotaal] := IntToStr(varSpeler2Totaal);
     StringGrid1.Cells[3, varRijTotaal] := IntToStr(varSpeler3Totaal);
     StringGrid1.Cells[4, varRijTotaal] := IntToStr(varSpeler4Totaal);
     // maak nieuwe gift beschikbaar
     varGift:= varGift + 1;
     Label1.Caption:= 'Gift ' + IntToStr(varGift) + ' van ' + IntToStr(varMaxGift) + '.';
     btnSPELGEDAAN.Enabled:= true;
     ChBoxMIZERIE.Enabled:= true;
     ChBoxMIZERIE.Checked:= false;
     ChBoxABONDANCE.Enabled:= true;
     ChBoxABONDANCE.Checked:= false;
     ChBoxTROEL.Enabled:= true;
     ChBoxTROEL.Checked:= false;
     ChBoxRONDEPAS.Enabled:= true;
     ChBoxRONDEPAS.Checked:= false;
     EDITSpeler1.Text:='';
     EDITSpeler2.Text:='';
     EDITSpeler3.Text:='';
     EDITSpeler4.Text:='';
    end
    else
    begin
     // GEDAAN!
     varGift := varMaxGift;
     QuestionDlg('INFO', 'Het zit er weer op! ' +#13+
       'Er is een winnaar.',mtInformation, [mrOk, 'DRUK HIER OP <--- '], '');
    end;
   end
   else
   begin
     ChBoxMIZERIE.Enabled:= true;
     ChBoxABONDANCE.Enabled:= true;
     ChBoxTROEL.Enabled:= true;
     ChBoxRONDEPAS.Enabled:= true;
     btnBEWAARPUNTEN.Enabled:= true;
     EDITSpeler1.Enabled:= true;
     EDITSpeler2.Enabled:= true;
     EDITSpeler3.Enabled:= true;
     EDITSpeler4.Enabled:= true;
   end;
  end;
  
  end.

 2. #2
  Senior Member
  Join Date
  Sep 2004
  Location
  BELGIE(Vilvoorde)
  Posts
  668

  Exclamation

  Daar er geen reactie komt, mag ik veronderstellen dat deze vraag geen interesse wekt bij de programmeurs van "NL-DELPHI".
  Ik blijf zoeken op Google.

 3. #3
  Senior Member
  Join Date
  Jun 2005
  Location
  Tilburg
  Posts
  973
  Volgens mij heeft een stringgrid een TopRow property waarmee je het zou kunnen oplossen

 4. #4
  Fornicatorus Formicidae VideoRipper's Avatar
  Join Date
  Mar 2005
  Location
  Vicus Saltus Orientalem
  Posts
  5,555
  Het is geen desinteresse, maar aangezien dit NLDelphi is en niet NLCodeTyphon
  kan ik me voorstellen dat je doelgroep wat beperkter is.
  TMemoryLeak.Create(Nil);

 5. #5
  Senior Member
  Join Date
  Sep 2004
  Location
  BELGIE(Vilvoorde)
  Posts
  668

  Exclamation

  VideoRipper,
  Het is geen desinteresse, maar aangezien dit NLDelphi is en niet NLCodeTyphon
  Gezien dit forum "NLDelphi" een rubriek heeft voor "DELPHI" en ook "FREE PASCAL / LAZARUS" waarop veel vragen en antwoorden worden geregistreerd, is uw verklaring niet echt relevant. Want CodeTyphon is een pakket dat voor 99,5% overeenstemt met Lazarus, of een "clone" van Lazarus.

 6. #6
  Hoewel er niet zoveel FPCers op het forum zitten is het stellen van de vraag op zich geen probleem.

  Het krijgen van een antwoord is echter wel gebonden aan hoe duidelijk je die vraag stelt. En aangezien ik niet helemaal begreep wat je bedoeling nou was, bleef mijn reactie uit.

  Dus ja, de vraag wekt zoveel interesse als hoe interessant en duidelijk die zelf is.

 7. #7
  Senior Member Thaddy's Avatar
  Join Date
  Dec 2004
  Location
  Amsterdam
  Posts
  2,180
  Quote Originally Posted by rvk View Post
  Hoewel er niet zoveel FPCers op het forum zitten
  Dit is een volwassen forum, waarvan ik denk zeker de helft Lazarus of FPC gebruikt of heeft gebruikt...
  Het maakt niet veel uit.
  Werken aan Ansi support voor Windows is verspilde tijd, behalve voor historici.

 8. #8
  Dat de helft Lazarus of FPC gebruikt of heeft gebruikt zegt waarschijnlijk meer over het totaal aantal forummers hier dan over mijn statement dat het er sowieso niet zoveel zijn.

 9. #9
  Senior Member
  Join Date
  Sep 2004
  Location
  BELGIE(Vilvoorde)
  Posts
  668

  Question

  Hopelijk is deze omschrijving iets duidelijker!

  Nu worden de ‘rows’ ingevuld (knop bewaar punten) tot op het einde van het zichtbare gedeelte van de stringgrid op de ‘form’. Dit zijn niet alle 25 rows, maar ongeveer de helft.
  De volgende rows die ingevuld worden zijn niet rechtstreeks zichtbaar op de form, tenzij er gescrold wordt.
  Ten minste de actuele en vorige ingevulde row(s) zouden dus steeds zichtbaar moeten zijn in de 'form', zodat de score van de punten steeds zichtbaar is.
  Dit wil zeggen de de verticale scrolling automatisch zou moeten.

 10. #10
  Quote Originally Posted by seghele View Post
  Ten minste de actuele en vorige ingevulde row(s) zouden dus steeds zichtbaar moeten zijn in de 'form', zodat de score van de punten steeds zichtbaar is.
  Dit wil zeggen de de verticale scrolling automatisch zou moeten.
  Nog steeds is het mij niet eigenlijk aan de hand van die omschrijving.

  Als je rows hebt een je ziet er maar 12, en je wilt verder scrollen dan zeg je dat je die 12 rows zichtbaar wilt houden. Dat kan natuurlijk niet.

  Is het dat je naast de fixed row aan de bovenkant met de namen, ook een fixed row aan de onderkant wil met de totaalscore?

  Echt... De omschrijving die je geeft is niet te begrijpen voor een programmeur. (Vandaar het gebrek aan antwoorden)

 11. #11
  Quote Originally Posted by seghele View Post
  Dit wil zeggen de de verticale scrolling automatisch zou moeten.
  Als "automatisch scrollen" het enige is dat je wilt... (dan had je dat gewoon kunnen zeggen)

  Dennis heeft daar al een antwoord op gegeven.
  Heb je daar al wat mee gedaan?

 12. #12
  Senior Member
  Join Date
  Sep 2004
  Location
  BELGIE(Vilvoorde)
  Posts
  668

  Question

  Als "automatisch scrollen" het enige is dat je wilt... (dan had je dat gewoon kunnen zeggen)
  Tja, als NIET programmeur is het voor mij ook niet zo eenvoudig om een perfecte omschrijving te structureren.

  Ik probeer het nogmaals.
  De fixed row an de bovenkant met de namen moet natuurlijk altijd zichtbaar blijven.
  Er wordt na iedere input in de stringgrid een lijn verder gesprongen om klaar te staan voor nieuwe input. Op een zeker moment (na een 12 tal inputs) is de form visueel vol op het scherm.
  Als er dan een nieuwe input wordt toegevoegd, dan gebeurt dat, maar die is niet dadelijk zichtbaar.
  Dus zou er automatisch moeten worden gescrold, zodat de laatste input (en totaal score) steeds onderaan zichtbaar is.

  Dennis heeft daar al een antwoord op gegeven.
  Heb je daar al wat mee gedaan?
  Sorry, maar ik weet niet hoe 'TopRow property' mijn probleem kan oplossen.

 13. #13
  is er niet zoiets als een selected row of zo in die stringgrid?

 14. #14
  Senior Member
  Join Date
  Sep 2004
  Location
  BELGIE(Vilvoorde)
  Posts
  668
  Ja, selected row bestaat.
  Maar hoe en waar dit verwerken?

 15. #15
  Na het vullen van een extra rij:
  StringGrid1.TopRow := StringGrid1.RowCount-StringGrid1.VisibleRowCount-1;

  Er zijn nog legio andere mogelijkheden.

  StringGrid1.Perform( WM_VSCROLL, SB_BOTTOM, 0 );

  Of

  StringGrid1.Row := StringGrid1.RowCount - 1;
  StringGrid1.Perform(EM_SCROLLCARET, 0, 0);

  En nog wel een paar methodes maar ik ben maar even gestopt met Googelen.

Page 1 of 3 1 2 3 LastLast

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •