Results 1 to 3 of 3

Thread: Thread Test

 1. #1
  Win32.Trojan.Heur.Herby
  Join Date
  Dec 2003
  Location
  Nuenen of all places
  Posts
  107

  Thread Test

  Vandaag eens aan het stoeien geweest met Threads, gebruik ze eigenlijk nooit.

  Uiteindelijk is het me gelukt om een SearchThread te bouwen welke bedoeld is om op de fileserver alle onnodige files van gebruikers op te schonen (delete functie zit er nog niet in).
  Sommige gebruikers met roaming profiles hebben lokaal op een laptop hun hele muziek en video collectie erin staan welke met uitloggen netjes gesynced wordt.
  Tevens staan er her en der ook nog het nodige aan deze files.

  De zoektoch begint dan ook met alle MP3/MP4/AVI/MPG

  Ik heb dan ook op alle drives een folder TEST gemaakt met bestanden erin. De uitkomst klopt in het overzicht,

  Ben dan ook zeer benieuwd of onderstaand een beetje klopt en waar ik eventueel wat gemist heb.

  Gr
  Herby

  Code:
  unit uThreadTest;
  
  interface
  
  uses
   Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Variants, System.Classes, Vcl.Graphics,
   Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, Vcl.StdCtrls, System.Types, StrUtils;
  
  
  type
  //---------------------------------------------------------------------------\\
   TSearchThread     = class(TThread)
   private
    FCurrentFolder   : string;
    FExtensionsArray  : TStringDynArray;
    FFilesFound     : TStringList;
    procedure UpdatelbFilesFound;
    procedure FindFiles (PathName: string);
   protected
    procedure Execute;  override;
   public
    constructor Create (SearchDriveOrFolder, SearchExtensions: string);
    property Folder  : string read FCurrentFolder;
   End;
  //---------------------------------------------------------------------------\\
   TSearchForm      = class(TForm)
    edtExtensions: TEdit;
    Label1       : TLabel;
    btnGo        : TButton;
    lbFilesFound    : TListBox;
    Label2       : TLabel;
    Label3       : TLabel;
    Memo1        : TMemo;
    CheckBox1      : TCheckBox;
    btnStop       : TButton;
    procedure FormCreate (Sender: TObject);
    procedure FormDestroy (Sender: TObject);
    procedure btnGoClick (Sender: TObject);
    procedure btnStopClick(Sender: TObject);
   private
    FSearchThread    : TSearchThread;
    FThreadQueue    : TStringList;
    procedure ThreadTerminate(Sender: TObject);
    procedure StartThreads;
    procedure StartThread;
   public
   end;
  //---------------------------------------------------------------------------\\
  var
   SearchForm      : TSearchForm;
  
  const
   MaxNrOfThreads    = 4;
  
  implementation
  
  uses
   Math;
  
  {$R *.dfm}
  
  //---------------------------------------------------------------------------\\
  constructor TSearchThread.Create(SearchDriveOrFolder, SearchExtensions: string);
  var
   I : Integer;
  begin
   inherited Create(True);
   FCurrentFolder := SearchDriveOrFolder;
   FExtensionsArray := SplitString (SearchExtensions, ';');
   for I := 0 to length(FExtensionsArray) -1 do
    if Not (AnsiLeftStr(FExtensionsArray[I],1) = '.') then
     FExtensionsArray[I] := '.' + LowerCase(FExtensionsArray[I])
    else
     FExtensionsArray[I] := LowerCase(FExtensionsArray[I]);
  end;
  //---------------------------------------------------------------------------\\
  function StringInArray(Value: string; Strings: array of string): Boolean;
  var I: Integer;
  begin
   Result := False;
   for I := Low(Strings) to High(Strings) do
   Result := Result or (Value = Strings[I]);
  end;
  
  
  procedure TSearchThread.FindFiles (PathName: string);
  var
   SearchRec: TSearchRec;
   Path : String;
  begin
   Path := IncludeTrailingPathDelimiter(PathName);
  
    if FindFirst(Path + '*.*', faAnyFile - faDirectory, SearchRec) = 0 then
    try
     repeat
      if True then
       if StringInArray( LowerCase(ExtractFileExt(SearchRec.Name)) , FExtensionsArray) then
        FFilesFound.Add(Path + SearchRec.Name);
     until FindNext(SearchRec) <> 0;
    finally
     FindClose(SearchRec);
    end;
  
   if FindFirst(Path + '*.*', faDirectory, SearchRec) = 0 then
    try
     repeat
      if ((SearchRec.Attr and faDirectory) <> 0) and (SearchRec.Name <> '.') and
       (SearchRec.Name <> '..') then
       FindFiles(Path + SearchRec.Name);
     until FindNext(SearchRec) <> 0;
    finally
     FindClose(SearchRec);
    end;
  end;
  //---------------------------------------------------------------------------\\
  procedure TSearchThread.Execute;
  begin
   FFilesFound := TStringList.Create;
  
   try
    FindFiles (FCurrentFolder);
    Synchronize (UpdatelbFilesFound);
   finally
    FFilesFound.Free;
   end;
  end;
  //---------------------------------------------------------------------------\\
  procedure TSearchThread.UpdatelbFilesFound;
  begin
   With SearchForm.lbFilesFound.Items do
    begin
     BeginUpdate;
     AddStrings(FFilesFound);
     EndUpdate;
    end;
  end;
  //---------------------------------------------------------------------------\\
  //---------------------------------------------------------------------------\\
  //---------------------------------------------------------------------------\\
  procedure TSearchForm.FormCreate(Sender: TObject);
  begin
   FThreadQueue := TStringList.Create;
  end;
  //---------------------------------------------------------------------------\\
  procedure TSearchForm.FormDestroy(Sender: TObject);
  begin
   FThreadQueue.Free;
  end;
  //---------------------------------------------------------------------------\\
  procedure TSearchForm.ThreadTerminate(Sender: TObject);
  begin
   if FThreadQueue.Count > 0 then
    StartThread;
  
   if FThreadQueue.Count = 0 then
    lbFilesFound.Sorted := true;
  
  end;
  //---------------------------------------------------------------------------\\
  procedure TSearchForm.StartThreads;
  var
   i : Integer;
  begin
   for i := 1 to Min(MaxNrOfThreads, FThreadQueue.Count) do
    StartThread;
  end;
  //---------------------------------------------------------------------------\\
  procedure TSearchForm.StartThread;
  var
   DriveOrFolder : string;
  begin
   DriveOrFolder := FThreadQueue[0];
   FThreadQueue.Delete(0);
  
   FSearchThread := TSearchThread.Create(DriveOrFolder, edtExtensions.Text);
   FSearchThread.OnTerminate := ThreadTerminate;
   FSearchThread.Start;
  
  end;
  //---------------------------------------------------------------------------\\
  procedure TSearchForm.btnGoClick(Sender: TObject);
  var
   LogicalDrives : Dword;
   i       : Integer;
  begin
   Memo1.Lines.Clear;
   lbFilesFound.Clear;
  
   LogicalDrives := GetLogicalDrives;
   for i := 0 to 25 do
    if (LogicalDrives and (1 shl i)) <> 0 then
     Begin
      if CheckBox1.Checked then
       begin
        FThreadQueue.Append(Char(Ord('A') + i) + ':\TEST');
        Memo1.Lines.Add(Char(Ord('A') + i) + ':\TEST')
       end
      else 
       begin
        FThreadQueue.Append(Char(Ord('A') + i) + ':\');
        Memo1.Lines.Add(Char(Ord('A') + i) + ':\')
       end;
      
     End;
   StartThreads;
  end;
  //---------------------------------------------------------------------------\\
  procedure TSearchForm.btnStopClick(Sender: TObject);
  begin
   if FThreadQueue.Count > 0 then
    FSearchThread.Terminate;
   
  end;
  //---------------------------------------------------------------------------\\
  
  
  end.
  Attached Files Attached Files

 2. #2
  Niet minitieus nagekeken, maar de wisselwerking tussen thread en form lijkt wel goed in elkaar te zitten.

  Je gebruikt faAnyFile, waar volgens mij een issue mee is, omdat het niet alle attributen van moderne file systems bevat, maar misschien is dat in recentere Delphi's opgelost.

  Je kan gewoon een enkele loop maken door alle items in een directory. Aan het SearchRec kan je zien of het een file of een directory is en op basis daarvan kiezen wat je doet.
  Recursief zoeken werkt wel, maar heeft mij weleens in de problemen gebracht. Je kan eventueel een stringlist bouwen met een 'stack' van directories die je nog moet verwerken. Daar voeg je het eerste pad in toe, en daarna start je het zoeken in een loop. Die loop haalt de laatste directory uit de stringlist en zoekt in die directory. Elke gevonden directory voeg je weer toe aan de stringlist. Je blijft dan loopen totdat de lijst met directories leeg is.
  1+1=b

 3. #3
  Win32.Trojan.Heur.Herby
  Join Date
  Dec 2003
  Location
  Nuenen of all places
  Posts
  107
  Bedankt voor de feedback, het gaat mij in het geheel over het bouwen van threads, dat was even nieuw voor me.
  Heb getwijfeld of ik het uiteindelijke zoekwerk op deze manier zou doen of met de nieuwere functies in IOUtils.

  En dat er meerdere wegen naar Rome zijn mogen duidelijk zijn.

  Overigens gebruik ik deze functie al vaker en moet zeggen dat ik er nog geen issues mee heb gehad..... eens moet de eerste keer zijn ;-)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •