Results 1 to 10 of 10

Thread: Listview vs virtuele listview performance

 1. #1
  Win32.Trojan.Heur.Herby
  Join Date
  Dec 2003
  Location
  Nuenen of all places
  Posts
  167

  Listview vs virtuele listview performance

  in een andere thread als uitdaging mee gekregen om mijn listview niet traditioneel te vullen maar virtueel.
  Dit zou dan een betere performance moeten opleveren.

  Dit heb ik dan ook even getest en moet zeggen.... mijn listview methode is sneller dan de virtuele
  Hiervoor heb ik gebruik gemaakt van de VirtualStringTree van Mike Lischke

  De verschillen zijn best groot:


  VST rows: 10 cols: 13 duration 00:00:00.013
  LV rows: 10 cols: 13 duration 00:00:00.182

  VST rows: 100 cols: 13 duration 00:00:00.117
  LV rows: 100 cols: 13 duration 00:00:00.498

  VST rows: 1000 cols: 13 duration 00:00:01.237
  LV rows: 1000 cols: 13 duration 00:00:01.394

  VST rows: 10000 cols: 13 duration 00:00:30.335
  LV rows: 10000 cols: 13 duration 00:00:15.498

  VST rows: 25000 cols: 13 duration 00:02:31.284
  LV rows: 25000 cols: 13 duration 00:01:11.078

  VST rows: 50000 cols: 13 duration 00:08:26.701
  LV rows: 50000 cols: 13 duration 00:05:24.796


  Bij 50000 regels zit er 3 minuten verschil tussen.

  Dit zou het volgende kunnen inhouden:
  1. Embacadero heeft in 10.2.3 de listview enorm verbeterd
  2. De Virtual StringTree is verslechterd
  3. Mijn code is brakker dan brak

  Ik gok het laatste

  Zoals ik in de andere thread al vermelde, dat virtuele stuk heeft me nooit echt gelegen, geen idee waarom.

  Dus de uitdaging aangegaan, maar waar gaat het nu mis?

  Code:
  unit uLVvsVST;
  
  interface
  
  uses
   Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Variants, System.Classes, Vcl.Graphics,
   Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, Vcl.StdCtrls, VirtualTrees, Vcl.ExtCtrls, Vcl.ComCtrls;
  
  type
   TStringArray     = array of string;
  
   PMyRec        = ^TMyRec;
   TMyRec        = packed record
                ArrOfStr    : TStringArray;
               end;
  
   TForm1        = class(TForm)
    VST         : TVirtualStringTree;
    LV         : TListView;
    Panel1       : TPanel;
    Label1       : TLabel;
    Label2       : TLabel;
    btnVSTAddData    : TButton;
    btnTestAll     : TButton;
    chkAddAsNew     : TCheckBox;
    edtNrOfCols     : TEdit;
    edtNrOfRows     : TEdit;
    btnLVAddData    : TButton;
    Memo1        : TMemo;
    procedure VSTGetText(Sender: TBaseVirtualTree; Node: PVirtualNode; Column: TColumnIndex; TextType: TVSTTextType; var CellText: string);
    procedure btnVSTAddDataClick(Sender: TObject);
    procedure btnLVAddDataClick(Sender: TObject);
    procedure btnTestAllClick(Sender: TObject);
   private
    { Private declarations }
   public
    { Public declarations }
    ColNumb       : Integer;
    RowNumb       : Integer;
    StartTime      : TDateTime;
    EndTime       : TDateTime;
   end;
  
  
  
  var
   Form1         : TForm1;
  
  implementation
  
  {$R *.dfm}
  
  
  procedure TForm1.btnLVAddDataClick(Sender: TObject);
  var
   ListItem       : TLIstItem;
   i           : Integer;
   j           : Integer;
  begin
   VST.Visible := false;
   LV.Visible := true;
  
   StartTime := now;
   if StrToInt(edtNrOfCols.Text)=0 then
    begin
     LV.Items.BeginUpdate;
     try
      LV.Clear;
     finally
      LV.Items.ENdUpdate;
     end;
     Exit;
    end;
  
   ColNumb := StrToInt(edtNrOfCols.Text);
   RowNumb := StrToInt(edtNrOfRows.Text);
  
   LV.Columns.BeginUpdate;
   try
    with LV do
     begin
      Clear;
      for i := 0 to ColNumb-1 do
       begin
        Columns.Add;
        Columns[i].Width:=100;
        Columns[i].Caption := 'Column '+IntToStr(i);
       end;
     end;
   finally
    LV.Columns.EndUpdate;
   end;
  
   if chkAddAsNew.Checked=true then
    LV.Clear;
  
   LV.Items.BeginUpdate;
   try
    for j := 1 to RowNumb do
     begin
      ListItem := LV.Items.Add;
      for i:=0 to ColNumb -1 do
       if i=0 then
        ListItem.Caption := 'Field '+IntToStr(j)+':'+IntToStr(i)
       else
        ListItem.SubItems.Add('Field '+IntToStr(j)+':'+IntToStr(i));
  
      EndTime := now;
     end;
   finally
    LV.Items.EndUpdate;
   end;
  
   memo1.Lines.Add(format ('LV rows: %5d cols: %2d duration %s', [RowNumb, ColNumb,FormatDateTime('hh:mm:ss.zzz', EndTime - StartTime)]));
  end;
  
  procedure TForm1.btnTestAllClick(Sender: TObject);
  begin
   edtNrOfRows.Text := '10';
   btnVSTAddDataClick(Sender);
   btnLvAddDataClick(Sender);
  
   edtNrOfRows.Text := '100';
   btnVSTAddDataClick(Sender);
   btnLvAddDataClick(Sender);
  
   edtNrOfRows.Text := '1000';
   btnVSTAddDataClick(Sender);
   btnLvAddDataClick(Sender);
  
   edtNrOfRows.Text := '10000';
   btnVSTAddDataClick(Sender);
   btnLvAddDataClick(Sender);
  
   edtNrOfRows.Text := '25000';
   btnVSTAddDataClick(Sender);
   btnLvAddDataClick(Sender);
  
   edtNrOfRows.Text := '50000';
   btnVSTAddDataClick(Sender);
   btnLvAddDataClick(Sender);
  
  
  
  end;
  
  procedure TForm1.btnVSTAddDataClick(Sender: TObject);
  var
   Node         : PVirtualNode;
   MyRecord       : PMyRec;
   i           : Integer;
   j           : Integer;
  begin
   VST.Visible := true;
   LV.Visible := false;
  
   StartTime := now;
   if StrToInt(edtNrOfCols.Text)=0 then
    begin
     VST.BeginUpdate;
     try
      VST.Clear;
     finally
      VST.EndUpdate;
     end;
     Exit;
    end;
  
   ColNumb := StrToInt(edtNrOfCols.Text);
   RowNumb := StrToInt(edtNrOfRows.Text);
  
   VST.BeginUpdate;
   with VST.Header do
    begin
     Columns.Clear;
     for i := 0 to ColNumb-1 do
      begin
       Columns.Add;
       Columns[i].Width:=100;
       Columns[i].Text:='Column '+IntToStr(i);
      end;
    end;
   VST.EndUpdate;
  
  
  if chkAddAsNew.Checked=true then
   VST.Clear;
  
   try
    for j := 1 to RowNumb do
     begin
      Node := VST.AddChild(nil);
      MyRecord := VST.GetNodeData(node);
      SetLength (MyRecord.ArrOfStr,ColNumb);
      for i:=0 to ColNumb-1 do
       MyRecord.ArrOfStr[i] := 'Field '+IntToStr(j)+':'+IntToStr(i);
     end;
   finally
    VST.EndUpdate;
   end;
  
   EndTime := now;
   memo1.Lines.Add(format ('VST rows: %5d cols: %2d duration %s', [RowNumb, ColNumb,FormatDateTime('hh:mm:ss.zzz', EndTime - StartTime)]));
  end;
  
  procedure TForm1.VSTGetText(Sender: TBaseVirtualTree; Node: PVirtualNode; Column: TColumnIndex; TextType: TVSTTextType; var CellText: string);
  var
   MyRecord       : PMyRec;
   i           : Integer;
  begin
   MyRecord:=Sender.GetNodeData(Node);
   for i := 0 to ColNumb-1 do
    begin
     if ( Column=i) then CellText:=MyRecord.ArrOfStr[i];
    end;
  end;
  
  
  
  
  end.
  P.S.
  Zip attached
  Attached Files Attached Files

 2. #2
  mov rax,marcov; push rax marcov's Avatar
  Join Date
  Apr 2004
  Location
  Ehv, Nl
  Posts
  9,840
  2x endupdate, maar waar is de 2e vst.beginupdate ?

 3. #3
  Win32.Trojan.Heur.Herby
  Join Date
  Dec 2003
  Location
  Nuenen of all places
  Posts
  167
  Daar heb ik dus tig keer overheen gekeken.... :-(

 4. #4
  Win32.Trojan.Heur.Herby
  Join Date
  Dec 2003
  Location
  Nuenen of all places
  Posts
  167
  Dit ziet er beter uit


  LV rows: 5 cols: 13 duration 00:00:00.187
  VST rows: 5 cols: 13 duration 00:00:00.003
  LV rows: 1000 cols: 13 duration 00:00:01.182
  VST rows: 1000 cols: 13 duration 00:00:00.005
  VST rows: 10 cols: 13 duration 00:00:00.003
  LV rows: 10 cols: 13 duration 00:00:00.827
  VST rows: 100 cols: 13 duration 00:00:00.004
  LV rows: 100 cols: 13 duration 00:00:00.895
  VST rows: 1000 cols: 13 duration 00:00:00.006
  LV rows: 1000 cols: 13 duration 00:00:02.204
  VST rows: 10000 cols: 13 duration 00:00:00.038
  LV rows: 10000 cols: 13 duration 00:00:16.229
  VST rows: 25000 cols: 13 duration 00:00:00.090
  LV rows: 25000 cols: 13 duration 00:01:10.174
  VST rows: 50000 cols: 13 duration 00:00:00.201
  LV rows: 50000 cols: 13 duration 00:05:16.419

 5. #5
  Senior Member EricLang's Avatar
  Join Date
  May 2002
  Location
  Holland
  Posts
  3,136
  Extreem kwadraat langzaam zeg die LV. Ik gebruik ook altijd VirtualTrees.
  Toch jammer dat de A.I. niet zelf zijn begin-endupdate kan managen :-)

 6. #6
  I7 7700K 32Gb Win10 Pro Wok's Avatar
  Join Date
  Dec 2002
  Location
  Alkmaar
  Posts
  1,892
  Ik begrijp dit niet, beginupdate en endupdate word nu dubbel uitgevoerd.
  Code:
   if StrToInt(edtNrOfCols.Text)=0 then
    begin
     LV.Items.BeginUpdate;
     try
      LV.Clear;
     finally
      LV.Items.ENdUpdate;
     end;
     Exit;
    end;
  Als je in de sourcecode kijk zie je dit:
  Code:
  //unit comctrls:
  procedure TCustomListView.Clear;
  begin
   FListItems.BeginUpdate;
   try
    FListItems.Clear;
   finally
    FListItems.EndUpdate;
   end;
  end;
  Dit volstaat dus al:
  Code:
   if StrToInt(edtNrOfCols.Text)=0 then
      LV.Clear;
  Last edited by Wok; 14-Oct-18 at 01:39.
  10.1, Delphi2010, of Lazarus 1.8.4

 7. #7
  Fornicatorus Formicidae VideoRipper's Avatar
  Join Date
  Mar 2005
  Location
  Vicus Saltus Orientalem
  Posts
  5,352
  Quote Originally Posted by Wok View Post
  Dit volstaat dus al:
  Daarin heb je in principe gelijk, maar doorgaans wil je na het clearen meteen
  de lijst vullen met items; omdat er een update-counter wordt bijgehouden,
  maakt het qua performance dan niets meer uit.

  Maar inderdaad: wanneer alleen de lijst zelf gewist moet worden hoeft er geen
  BeginUpdate- en EndUpdate om een Clear heen.
  TMemoryLeak.Create(Nil);

 8. #8
  John Kuiper
  Join Date
  Apr 2007
  Location
  Almere
  Posts
  8,433
  Hiervoor heb ik gebruik gemaakt van de VirtualStringTree van Mike Lischke
  Alleen jammer dat je third-party component moet gebruiken voor performance winst.
  Delphi is great. Lazarus is more powerfull

 9. #9
  Fornicatorus Formicidae VideoRipper's Avatar
  Join Date
  Mar 2005
  Location
  Vicus Saltus Orientalem
  Posts
  5,352
  Quote Originally Posted by jkuiper View Post
  Alleen jammer
  Nee hoor dat hoeft niet; ik gebruik eigenlijk maar weinig TVirtualTreeView of zijn broertje, maar
  de gewone standaard TListView in virtuele modus en dat werkt prima en heel eenvoudig.
  TMemoryLeak.Create(Nil);

 10. #10
  Win32.Trojan.Heur.Herby
  Join Date
  Dec 2003
  Location
  Nuenen of all places
  Posts
  167
  Ik bedacht me later dat ik deze optie niet getest heb, aan de andere kant, dit werkt snel en goed.
  Ook ontzettend veel opties.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •