Results 1 to 7 of 7

Thread: Synchron scrollen tussen Memo1 en Memo2

 1. #1

  Synchron scrollen tussen Memo1 en Memo2

  Hallo allemaal,

  Onderstaande code werkt wel in Delphi 7 maar niet in Lazarus 2.0.2.
  Is er een oplossing voor?

  H.G. Frans Dubbeld  Code:
  unit Unit1;
  
  interface
  
  uses
   Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
   Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls;
  
  type
   TScrollEvent = procedure(Sender: TObject; Message: TMessage) of Object;
   TMyMemo = Class(TMemo)
   private
    FOnScroll: TScrollEvent;
   protected
    procedure WndProc(var Message: TMessage); override;
   public
    Property OnScroll: TScrollEvent read FOnScroll write FOnScroll;
   end;
  
  
   { TForm1 }
  
   TForm1 = class(TForm)
    Panel1: TPanel;
    Panel2: TPanel;
    Button1: TButton;
    Memo1: TMemo;
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
   private
    { Private declarations }
    Procedure DoScroll(Sender: TObject; Message: TMessage);
   public
    { Public declarations }
  
   end;
  
  var
   Form1: TForm1;
  
  implementation
  
  {$R *.dfm}
  
  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  var M: TMyMemo;
   i: integer;
  begin
   M := TMyMemo.Create(Application);
   With M do
   begin
    Parent := Panel2;
    Align := alClient;
    ScrollBars := ssBoth;//Vertical;
    Memo1.Lines.Clear;
    M.Lines.Clear;
    For i := 1 to 100 do
    begin
     Lines.Add('Origineel'+Inttostr(i));
     Memo1.Lines.Add('Gekoppeld aan '+IntTOStr(i));
    end;
    OnScroll := DoScroll;
   end;
  end;
  
  { TMyMemo }
  
  procedure TMyMemo.WndProc(var Message: TMessage);
  begin
   inherited;
   if Message.Msg = WM_VSCROLL then
    if Assigned(FOnScroll) then FOnScroll(Self,Message);
  end;
  
  
  procedure TForm1.DoScroll(Sender: TObject; Message: TMessage);
  begin
   Sendmessage(Memo1.Handle,WM_VSCROLL,Message.WParam,Message.LParam);
  end;
  
  end.

 2. #2
  Doet het wel iets in Lazarus, of gebeurt er helemaal niets?
  1+1=b

 3. #3
  Fornicatorus Formicidae VideoRipper's Avatar
  Join Date
  Mar 2005
  Location
  Vicus Saltus Orientalem
  Posts
  5,372
  Voor zover ik nu zo zie (en denk, dus ik kan er naast zitten), vang je nu de WM_VSCROLL-berichten af die
  naar de TMyForm worden gestuurd: dat is niet dezelfde messagequeue als die van de memo die op deze
  TMyForm staat.
  Last edited by VideoRipper; 10-May-19 at 18:01.
  TMemoryLeak.Create(Nil);

 4. #4
  Volgens mij moet je in Lazarus de WndCallback zelf nog instellen als je message < WM_USER wilt hebben.

  Lazarus krijgt die niet automatisch zoals in Delphi.

  Zie de uitleg en voorbeeld in de wiki:
  http://wiki.lazarus.freepascal.org/W...in_your_window

 5. #5
  Hallo

  Het probleem zit is de regel : OnScroll := DoScroll;
  Lazarus geeft een fout melding dat DoScroll niet aanwezig is

  Ondertussen heb ik een andere oplossing gevonden welke hier onder staat.

  Iedereen bedankt voor het meedenken.

  H.G. Frans


  Code:
  unit Unit1;
  
  {$mode objfpc}{$H+}
  
  interface
  
  uses
   Classes, SysUtils, Forms, Controls, Dialogs, StdCtrls, SynEdit,
   Types, SynEditKeyCmds, LCLType;
  
  type
  
   { TForm1 }
  
   TForm1 = class(TForm)
    ScrollBar1: TScrollBar;
    ScrollBar2: TScrollBar;
    SynEdit1: TSynEdit;
    SynEdit2: TSynEdit;
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
    procedure ScrollBar1Scroll(Sender: TObject; ScrollCode: TScrollCode;
     var ScrollPos: integer);
    procedure ScrollBar2Scroll(Sender: TObject; ScrollCode: TScrollCode;
     var ScrollPos: integer);
    procedure SynEdit1KeyDown(Sender: TObject; var Key: word; Shift: TShiftState);
    procedure SynEdit1KeyUp(Sender: TObject; var Key: word; Shift: TShiftState);
    procedure SynEdit1MouseWheel(Sender: TObject; Shift: TShiftState;
     WheelDelta: integer; MousePos: TPoint; var Handled: boolean);
   private
  
   public
  
   end;
  
  var
   Form1: TForm1;
   LijnLen: integer;
   Y_Pos: integer;
  
  implementation
  
  {$R *.lfm}
  
  { TForm1 }
  
  procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
  var
   I: integer;
   HStr: string;
   LijnLen_Temp, Code: integer;
  begin
   LijnLen := 0;
   for I := 0 to SynEdit1.Lines.Count - 1 do
   begin
    HStr := SynEdit1.Lines.Strings[I];
    LijnLen_Temp := Length(HStr);
    if LijnLen_Temp > LijnLen then
     LijnLen := LijnLen_Temp;
   end;
   Y_Pos := 0;
  end;
  
  procedure TForm1.ScrollBar1Scroll(Sender: TObject; ScrollCode: TScrollCode;
   var ScrollPos: integer);
  begin
   ScrollBar1.Max := SynEdit1.Lines.Count - 1;
   SynEdit1.CaretY := ScrollPos;
   SynEdit2.CaretY := ScrollPos;
   ScrollBar1.Position := ScrollPos;
   Y_Pos := ScrollPos;
  end;
  
  procedure TForm1.SynEdit1KeyDown(Sender: TObject; var Key: word; Shift: TShiftState);
  begin
   if Key = 40 then
    Inc(Y_Pos, 2)
   else
    Dec(Y_Pos, 2);
   SynEdit1.CaretY := Y_Pos;
   SynEdit2.CaretY := Y_Pos;
   ScrollBar1.Position := Y_Pos;
  end;
  
  procedure TForm1.SynEdit1KeyUp(Sender: TObject; var Key: word; Shift: TShiftState);
  begin
   if Key = 40 then
    Inc(Y_Pos, 2)
   else
    Dec(Y_Pos, 2);
   SynEdit1.CaretY := Y_Pos;
   SynEdit2.CaretY := Y_Pos;
   ScrollBar1.Position := Y_Pos;
  end;
  
  procedure TForm1.SynEdit1MouseWheel(Sender: TObject; Shift: TShiftState;
   WheelDelta: integer; MousePos: TPoint; var Handled: boolean);
  // Mouse wheel geblokkeerd
  begin
   Handled := True;
  end;
  
  // =============================================================================
  
  procedure TForm1.ScrollBar2Scroll(Sender: TObject; ScrollCode: TScrollCode;
   var ScrollPos: integer);
  // Scrollen in de X-richting
  begin
   ScrollBar2.Max := LijnLen + 2;
   SynEdit1.CaretX := ScrollPos;
   SynEdit2.CaretX := ScrollPos;
  end;
  
  end.

 6. #6
  mov rax,marcov; push rax marcov's Avatar
  Join Date
  Apr 2004
  Location
  Ehv, Nl
  Posts
  9,904
  Als je compatibiliteit met Delphi wil, moet je {$mode delphi} gebruiken, en niet {$mode objfpc}, dat is een FPC specifieke mode.

 7. #7
  John Kuiper
  Join Date
  Apr 2007
  Location
  Almere
  Posts
  8,492
  Voor lazarus:
  Delphi Code:
  1. OnScroll := @DoScroll
  Delphi is great. Lazarus is more powerfull

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •