Results 1 to 11 of 11

Thread: Parameters zetten/uitlezen defraganalysis

 1. #1

  Parameters zetten/uitlezen defraganalysis

  Hi,

  Ik probeer de status van DefragAnalysis terug te krijgen maar krijg alleen error code 11 terug.

  Code:
  const
   wbemFlagForwardOnly = $00000020;
  var
   FSWbemLocator : OLEVariant;
   FWMIService  : OLEVariant;
   FWbemObjectSet: OLEVariant;
   FWbemObject  : OLEVariant;
   oEnum     : IEnumvariant;
   iValue    : LongWord;
   DefragRecommended : Boolean;
   DefragAnalyseOutput : OleVariant;
   ErrorID : integer;
  begin;
   FSWbemLocator := CreateOleObject('WbemScripting.SWbemLocator');
   FWMIService  := FSWbemLocator.ConnectServer('localhost', 'root\CIMV2', '', '');
   FWbemObjectSet:= FWMIService.ExecQuery('SELECT * FROM Win32_Volume Where Name = "C:\\" ','WQL',wbemFlagForwardOnly);
   oEnum     := IUnknown(FWbemObjectSet._NewEnum) as IEnumVariant;
   if oEnum.Next(1, FWbemObject, iValue) = 0 then
   begin
    ErrorID := FWbemObject.DefragAnalysis(DefragRecommended, DefragAnalyseOutput);
    showmessage(format('Errorid=%d',[ErrorID]));
  
    FWbemObject:=Unassigned;
   end;
  Het lijkt erop dat de parameters niet correct zijn.

  FWbemObject.DefragAnalysis(DefragRecommended, DefragAnalyseOutput);

  Wie kan mij verder helpen?

 2. #2
  mov rax,marcov; push rax marcov's Avatar
  Join Date
  Apr 2004
  Location
  Ehv, Nl
  Posts
  10,141
  Wel, Delphi booleans worden niet gesnapt door iets wat niet Delphi is, zelfs C/C++ types die boolean heten en 0,1 semantics(b.v. GTK) hebben zijn zelden 1 byte. Dus dit kan niet werken. Probeer eens "longbool"

 3. #3
  Dat geeft nog steeds een foutmelding. De parameter DefragAnalyseOutput zal dan waarschijnlijk ook een andere structuur verwachten.

 4. #4
  Quote Originally Posted by mrniceguy View Post
  een foutmelding
  1+1=b

 5. #5
  Quote Originally Posted by mrniceguy View Post
  Dat geeft nog steeds een foutmelding. De parameter DefragAnalyseOutput zal dan waarschijnlijk ook een andere structuur verwachten.
  Waarschijnlijk ja.

  Je draait dit toch wel als admin?
  (Zo niet, de error 11 kun je ook krijgen als je niet als admin draait)

 6. #6
  Ja ik draai het als admin.

 7. #7
  mov rax,marcov; push rax marcov's Avatar
  Join Date
  Apr 2004
  Location
  Ehv, Nl
  Posts
  10,141
  Ik heb zelf ook zitten klooien, maar zit ook vast. Ik zat te denken dat het resultaat geen volume was, dus ik heb de properties gedumped, maar het lijkt wel zo te zijn.

  Sommigen hebben hetzelfde soort problemen, maar de kb waarnaar ze verwijzen(kb 973597) is dodo.

  Enfin, ik post dit maar om wat van mijn wmi helpers te tonen, met name de for..in helper voor ienumvariant. Sad, maar ja, in Corona tijden is alle response nuttig, zullen we maar zeggen :-)

  Delphi Code:
  1. {$mode delphi}
  2.  
  3. uses windows,variants,activex,comobj,classes,sysutils;
  4.  
  5. Type
  6.   TEatenType = {$ifdef fpc} {$ifdef ver3_0}pulong{$else}Ulong{$endif}{$else}longword{$endif};
  7.   oEnumIterator = record
  8.                       mainobj: OleVariant;
  9.                       oEnum  : IEnumvariant;
  10.                       iteritem : olevariant;
  11.                       iterval  : longword;
  12.                       function Enumerate(v :olevariant):oEnumIterator;
  13.                       function getenumerator :oEnumIterator ;
  14.                       function MoveNext:Boolean; // This is where filtering happens
  15.                       property Current:OleVariant read iteritem;
  16.                    end;
  17.  
  18. function  oEnumIterator.getenumerator :oEnumIterator;
  19. begin
  20.  result:=self;
  21. end;
  22.  
  23. function oEnumIterator.Enumerate(v :olevariant):oEnumIterator;
  24. begin
  25.   mainobj:=v;
  26.   oEnum  := IUnknown(mainobj._NewEnum) as IEnumVariant;
  27.   result:=self;
  28. end;
  29.  
  30. function  oEnumIterator.MoveNext:boolean;
  31. begin
  32.   result:=(oEnum.Next(1, iteritem, iterval) = s_ok); // fail then set iteritem to unassigned?
  33. end;
  34.  
  35. function OleVariantToText(aVar:OleVariant):string;
  36. // mostly quickdump for WMI researchpurposes
  37. var
  38.     i : integer;
  39. begin
  40.   Result:='';
  41.   if not VarIsNull(aVar) then
  42.     if VarIsArray(aVar) then
  43.       begin
  44.         result:='{';
  45.         for i :=VarArrayLowBound(aVar,1) to vararrayhighbound(aVar,1)  do
  46.           begin
  47.             if i<>0 then
  48.               result:=result+',';
  49.             result:=result+OleVariantToText(vararrayget(aVar,[i]));
  50.           end;
  51.         result:=result+'}';
  52.       end
  53.     else
  54.       Result:=VarToStr(aVar);
  55. end;
  56.  
  57. function RightPad(const PadString : string ; HowMany : integer): string;
  58. var
  59.    Counter : integer;
  60.    oldlen : integer;
  61.    x : integer;
  62.  
  63. begin
  64.    result:=padstring;
  65.    oldlen:=Length(PadString);
  66.    Counter := HowMany - oldlen;
  67.    if oldlen<howmany then
  68.      setlength(result,howmany);
  69.    for x := 1 to Counter  do
  70.       result[oldlen+x]:=' ';
  71. end;
  72.  
  73. procedure DumpProperties(obj : OleVariant;condense : boolean=true);
  74. var
  75.   objprop  : OLEVariant;
  76.   propiter : oEnumIterator;
  77.   s        : string;
  78. begin
  79.    for objprop in propiter.Enumerate(obj.Properties_) do
  80.       begin
  81.         s:=OleVariantToText(objprop.Value);
  82.         if (s<>'') or not condense then
  83.            Writeln(rightpad(objprop.Name,40),' = ',s);
  84.       end;
  85. end;
  86. {function GetTypeStr(tdesc : TTypeDesc; Context : ActiveX.ITypeinfo):string;
  87. var
  88.   tinfo    : ActiveX.ITypeInfo;
  89.   bstrName : WideString;
  90. begin
  91.    case tdesc.vt of
  92.      VT_PTR   : Result:=GetTypeStr(tdesc.ptdesc^,Context);
  93.      VT_ARRAY : Result:=Format('Array of %s',[GetTypeStr(tdesc.padesc^.tdescElem,Context)]);
  94.      VT_USERDEFINED : begin
  95.                         context.GetRefTypeInfo(tdesc.hreftype, tinfo);
  96.                         tinfo.GetDocumentation(-1, @bstrName, nil, nil, nil);
  97.                         Result:=bstrName;
  98.                       end
  99.    else
  100.      Result:=VarTypeAsText(tdesc.vt);
  101.    end;
  102. }
  103. procedure doit;
  104. const
  105.   wbemFlagForwardOnly = $00000020;
  106. var
  107.   FSWbemLocator : OLEVariant;
  108.   FWMIService   : OLEVariant;
  109.   FWbemObjectSet: OLEVariant;
  110.   FWbemObject   : OLEVariant;
  111.   oenum         : oEnumIterator;
  112.   DefragRecommended : longint;
  113.   DefragAnalyseOutput : OleVariant;
  114.   ErrorID : integer;
  115. begin;
  116.   FSWbemLocator := CreateOleObject('WbemScripting.SWbemLocator');
  117.   FWMIService   := FSWbemLocator.ConnectServer('localhost', 'root\CIMV2', '', '');
  118.   FWbemObjectSet:= FWMIService.ExecQuery('SELECT * FROM Win32_Volume  Where Name = "d:\\"','WQL',wbemFlagForwardOnly);
  119.  
  120.   for FWbemObject in oEnum.Enumerate(FWbemObjectSet) do
  121.   begin
  122.     DumpProperties(FWbemObject,true);
  123.     ErrorID := FWbemObject.DefragAnalysis(DefragRecommended,DefragAnalyseOutput);
  124.     {$ifdef console}writeln{$else}showmessage{$endif}(format('Errorid=%d',[ErrorID]));
  125.   end;
  126. end;
  127.  
  128. begin
  129.   doit;
  130.  {$ifndef fpc}
  131.  if DebugHook=1 then
  132.   {$endif}
  133.    Readln;
  134. end.

 8. #8
  Quote Originally Posted by marcov View Post
  Sommigen hebben hetzelfde soort problemen, maar de kb waarnaar ze verwijzen(kb 973597) is dodo.
  Daar heb je natuurlijk het internet archief voor
  https://web.archive.org/web/20100409....com/kb/973597

  Maar ik denk dat dat niet zoveel zal helpen.

  Op zich zou het wel moeten werken want in Powershell en VBS werkt het (bij mij) wel.

  VBS Code:
  1. Set VolumeList = GetObject("winmgmts:").ExecQuery("Select * from Win32_Volume")
  2.  
  3. For Each objVolume in VolumeList
  4.     errResult = objVolume.DefragAnalysis(blnRecommended, objReport)
  5.     If errResult = 0 then
  6.  
  7.         Wscript.Echo "Used space: " & objReport.UsedSpace
  8.         Wscript.Echo "Volume name: " & objReport.VolumeName
  9.         Wscript.Echo "Volume size: " & objReport.VolumeSize      
  10.         If blnRecommended = True Then
  11.             Wscript.Echo "This volume should be defragged."
  12.         Else
  13.             Wscript.Echo "This volume does not need to be defragged."
  14.         End If
  15.         Wscript.Echo
  16.     Else
  17.         MsgBox errResult
  18.     End If
  19. Next

  Powershell Code:
  1. # get volumes on local system
  2. $v = get-wmiobject win32_volume
  3.  
  4. # Display Number of volumes
  5. "Number of volumes {0}: " -f $v.length
  6.  
  7. # Now get the C:\ volume
  8. $v1=$v | where {$_\3.name -eq "C:\"}
  9.  
  10. # Perform a defrag analysis on the C: drive
  11. "Performing Defrag Analysis"
  12. $dfa = $v1.DefragAnalysis().DefragAnalysis
  13.  
  14. # Display results
  15. "";"Defrag Results - defrag of C:"
  16. "-----------------------------"
  17.  
  18. "Average File Size (KB) : {0} KB" -f ($dfa.AverageFileSize/1kb)
  19. "Average Fragments per File : {0} " -f $dfa.averageFragmentsPerfile
  20. "Average Free Space per Extent : {0} " -f $dfa.AverageFreeSpacePerExtent
  21. "Cluster Size (KB) : {0} " -f ($dfa.clustersize/1KB)
  22. "Excess Folder Fragments : {0} " -f $dfa.ExcessFolderFragments
  23. "File Percent Fragementation : {0} " -f $dfa.FilePercentFragementation
  24. "Fragmented folders : {0} " -f $dfa.FragmentedFolders
  25. "Free Space (GB) : {0} GB" -f ($dfa.FreeSpace/1gb)
  26. "Free Space Percent : {0} " -f $dfa.FreeSpacePercent
  27. "Free Space Percent Fragementation : {0} " -f $dfa.FreeSpacePercentFragementaion
  28. "Largest free Space Extent : {0} " -f $dfa.LargestFreeSpaceExtent
  29. "MFT Percent In Use : {0} " -f $dfa.MFTPercentInUse
  30. "MFT Record count : {0} " -f $dfa.MFTRecordCount
  31. "Page File Size : {0} " -f $dfa.PageFileSize
  32. "Total Excess Fragements : {0} " -f $dfa.TotalExcessFragements
  33. "Total Files : {0} " -f $dfa.TotalFiles
  34. "Total Folders : {0} " -f $dfa.TotalFolders
  35. "Total Fragmented Files : {0} " -f $dfa.TotalFragmentedFiles
  36. "Total Free Space Extents : {0} " -f $dfa.TotalFreeSpaceExtents
  37. "Total MFT Fragments : {0} " -f $dfa.TotalMftFragments
  38. "Total MFT Size : {0} " -f $dfa.TotalMftSize
  39. "Total Page File Fragements : {0} " -f $dfa.TotalPageFileFragements
  40. "Total Percent Fragementation : {0} " -f $dfa.TotalPercentFragementation
  41. "Total Unmovable Files : {0} " -f $dfa.TotalUnmovableFiles
  42. "Used Space (GB) : {0} GB" -f ($dfa.UsedSpace/1gb)
  43. "Volume Name : {0} " -f $dfa.VolumeName
  44. "Volume Size (GB) : {0} GB" -f ($dfa.VolumeSize/1gb)

  VBS Code:
  1. ' This code simulates the 'defrag /a /v' command except it analyzes
  2. ' all fixed disks, not just a specific one.  
  3. ' The Win32_Volume class is new in Windows Server 2003
  4. ' ---------------------------------------------------------------
  5. ' From the book "Windows Server Cookbook" by Robbie Allen
  6. ' ISBN: 0-596-00633-0
  7. ' ---------------------------------------------------------------
  8.  
  9. ' ------ SCRIPT CONFIGURATION ------
  10. strComputer = "."
  11. ' ------ END CONFIGURATION ---------
  12. set objWMI = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")
  13. set colVols = objWMI.ExecQuery("Select * from Win32_Volume where DriveType = 3")
  14.  
  15. for each objVol in colVols
  16.     WScript.Echo "Analyzing volume " & objVol.DriveLetter
  17.  
  18.     intRC = objVol.DefragAnalysis(boolDefrag, objRpt)
  19.     if intRC = 0 then
  20.  
  21.         WScript.Echo " Volume size: " & objRpt.VolumeSize      
  22.         WScript.Echo " Cluster size: " & objRpt.ClusterSize
  23.         WScript.Echo " Used space: " & objRpt.UsedSpace
  24.         WScript.Echo " Free space: " & objRpt.FreeSpace
  25.         WScript.Echo " Percent free space: " & objRpt.FreeSpacePercent
  26.         WScript.Echo " Total fragmentation: " & _
  27.                      objRpt.TotalPercentFragmentation
  28.         WScript.Echo " File fragmentation: " & _
  29.                      objRpt.FilePercentFragmentation
  30.         WScript.Echo " Free space fragmentation: " & _
  31.                      objRpt.FreeSpacePercentFragmentation
  32.  
  33.         WScript.Echo " Total files: " & objRpt.TotalFiles
  34.         WScript.Echo " Average file size: " & objRpt.AverageFileSize
  35.         WScript.Echo " Total fragmented files: " & objRpt.TotalFragmentedFiles
  36.         WScript.Echo " Total excess fragments: " & objRpt.TotalExcessFragments
  37.         WScript.Echo " Avg fragments per file: " & _
  38.                      objRpt.AverageFragmentsPerFile
  39.  
  40.         WScript.Echo " Page file size: " & objRpt.PageFileSize
  41.         WScript.Echo " Total page file fragments: " & _
  42.                      objRpt.TotalPageFileFragments
  43.  
  44.         WScript.Echo " Total folders: " & objRpt.TotalFolders
  45.         WScript.Echo " Fragmented folders: " & objRpt.FragmentedFolders
  46.         WScript.Echo " Excess folder fragments: " & _
  47.                      objRpt.ExcessFolderFragments
  48.  
  49.         WScript.Echo " Total MFT size: " & objRpt.TotalMFTSize
  50.         WScript.Echo " MFT record count: " & objRpt.MFTRecordCount
  51.         WScript.Echo " MFT percent in use: " & objRpt.MFTPercentInUse
  52.         WScript.Echo " Total MFT fragments: " & objRpt.TotalMFTFragments
  53.  
  54.         if boolDefrag = True Then
  55.            WScript.Echo "You should defragment this volume."
  56.         else
  57.            WScript.Echo "You do not need to defragment this volume."
  58.         end if
  59.         WScript.Echo
  60.     else
  61.         WScript.Echo "Error during defragmentation analysis: " & intRC
  62.     end if
  63. next

 9. #9
  PS. Geen idee of dit wat uitmaakt maar volgens mij zou de output een tagVariant moeten zijn (uit OLE2?) en niet een OLEVariant. (VT_DISPATCH | VT_BYREF)

  Maar onder FPC is een tagVariant niet "automatable".
  Last edited by rvk; 31-Mar-20 at 23:37.

 10. #10
  mov rax,marcov; push rax marcov's Avatar
  Join Date
  Apr 2004
  Location
  Ehv, Nl
  Posts
  10,141
  Onder Delphi ook "type not allowed in OLE automation call". Een gewone variant werkt ook niet.

 11. #11
  Met WMI creator is een Delphi console project aangemaakt maar die geeft ook dezelfde error code (11).

  Een project in Lazarus geeft een iets beter resultaat.

  Daar kom ik iets verder mee.

  Code:
  procedure Invoke_Win32_Volume_DefragAnalysis(const WmiPath :WideString);
  const
   WbemUser  ='';
   WbemPassword='';
   WbemComputer='localhost';
  var
   FSWbemLocator  : OLEVariant;
   FWMIService   : OLEVariant;
   FWbemObjectSet : OLEVariant;
   FOutParams   : OLEVariant;
   sValue     : string;
   i : integer;
  begin
   FSWbemLocator := CreateOleObject('WbemScripting.SWbemLocator');
   FWMIService  := FSWbemLocator.ConnectServer(WbemComputer, 'root\CIMV2', WbemUser, WbemPassword);
   FWbemObjectSet:= FWMIService.Get(WmiPath);
  
   FOutParams:=FWbemObjectSet.DefragAnalysis();
   sValue:= FOutParams;
  
   Writeln(Format('DefragAnalysis    %s',[sValue]));
   
  end;
  
  
  begin
   try
    Invoke_Win32_Volume_DefragAnalysis('Win32_Volume.DeviceID="\\\\?\\Volume{e4ac2e82-48d2-41dd-8bd1-6725e0073329}\\"');
   except
    on E:EOleException do
      Writeln(Format('EOleException %s %x', [E.Message,E.ErrorCode]));  
    on E:Exception do
     Writeln(E.Classname, ':', E.Message);
   end;
   Writeln('Press Enter to exit');
   Readln; 
  end.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •