Results 1 to 13 of 13

Thread: Virtual (easy)listview

 1. #1
  Win32.Trojan.Heur.Herby
  Join Date
  Dec 2003
  Location
  Nuenen of all places
  Posts
  229

  Virtual (easy)listview

  Hoi

  Ik heb een probleem in mijn applicatie waarbij de items niet goed geladen worden, of wellicht niet goed opgeruimd.

  Ik lees een ';'-seperated bestand in:
  Code:
  TestFile.CSV
  ;Col1,Col2,Col3,Col4,profile
  test1a;test1b;test1c;blah1;prof1
  test2a;test2b;test2c;blah2;prof2
  test3a;test3b;test3c;blah3;prof1
  Het inlezen gaat prima voor de eerste keer, daarna krijg ik de volgende issues:
  1. Toevoegen regel aan TestFile.CSV (middels Edit button, gevolgd door een reload button)
   Click image for larger version. 

Name:	Added.PNG 
Views:	27 
Size:	16.9 KB 
ID:	8168
  2. Verwijderen regel uit TestFile.CSV (middels Edit button, gevolgd door een reload button)
   Click image for larger version. 

Name:	remove.PNG 
Views:	27 
Size:	16.0 KB 
ID:	8169
  3. Reload zonder edit zorgt voor extra entries
   Click image for larger version. 

Name:	reload.PNG 
Views:	23 
Size:	15.3 KB 
ID:	8170


  Ik vermoed dat het ergens in de ObjectList mis gaat maar ben er nu al een tijd op aan het puzzelen maar zie niet waar het mis gaat.
  Het valt me op dat de OBJ counter in het memo niet dezelfde items aangeeft als wat er in de EasyListview (ELV) staat.

  Heb het geheel even in een test applicatie gezet wat het makkelijk reproduceerd.
  ZipFile ELVtest.zip

  Code:
  unit uTest;
  
  interface
  
  uses
   Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Variants, System.Classes, Vcl.Graphics,
   Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, Vcl.StdCtrls, Vcl.Buttons, Vcl.ExtCtrls, MPCommonObjects, EasyListview, System.Contnrs,
   System.IOUtils, Winapi.ShlObj, Winapi.ShellAPI;
  
  type
   TCSVFileItem        = class
   private
    FCol1           : string;
    FCol2           : string;
    FCol3           : string;
    FCol4           : string;
    FProfile         : string;
   public
    property Col1       : string  read FCol1;
    property Col2       : string  read FCol2;
    property Col3       : string  read FCol3;
    property Col4       : string  read FCol4;
    property Profile     : string  read FProfile;
   end;
  
  
   TForm1           = class(TForm)
    ELV            : TEasyListview;
    PanelTop         : TPanel;
    btReload         : TSpeedButton;
    btEdit          : TSpeedButton;
    cbProfileFilter      : TComboBox;
    edFilter         : TEdit;
    Memo1           : TMemo;
    procedure ELVItemGetCaption (Sender: TCustomEasyListview; Item: TEasyItem; Column: Integer; var Caption: WideString);
    procedure FormCreate    (Sender: TObject);
    procedure FormDestroy    (Sender: TObject);
    procedure edFilterChange  (Sender: TObject);
    procedure btReloadClick   (Sender: TObject);
    procedure btEditClick    (Sender: TObject);
    procedure cbProfileFilterChange(Sender: TObject);
   private
    { Private declarations }
    FCSVFileItemObjList    : TObjectList;
    FActiveListItems     : TList;
    FStringListItems     : TStringList;
    FStringListGroups     : TStringList;
   public
    { Public declarations }
    FCsvFile         : string;
    procedure AddCSVFileItem  (const aCol1, aCol2, aCol3, aCol4, aProfile: string);
    procedure ApplyFilter    (const aFilter : string; aGroupsItemIndex : integer);
    procedure FileOpen;
   end;
  
  function GetSpecialFolderPath(CSIDLFolder: Integer): string;
  
  var
   Form1: TForm1;
  
  implementation
  
  {$R *.dfm}
  
  procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
  begin
   FCsvFile      := '.\TestFile.CSV';
   FCSVFileItemObjList := TObjectList.Create;
   FActiveListItems  := TList.Create;
   FStringListItems  := TStringList.Create;
  
   FStringListGroups  := TStringList.Create;
   with FStringListGroups do
    begin
     Sorted    := true;
     Duplicates  := dupIgnore;
    end;
  
   FileOpen;
  end;
  
  
  procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject);
  begin
   FStringListItems.Free;
   FStringListGroups.Free;
   FActiveListItems.Free;
   FCSVFileItemObjList.Free;
  end;
  
  procedure TForm1.ELVItemGetCaption(Sender: TCustomEasyListview; Item: TEasyItem; Column: Integer; var Caption: WideString);
  var
   CSVFileItem: TCSVFileItem;
  begin
   CSVFileItem  := FActiveListItems[Item.Index];
   case Column of
    0: Caption := CSVFileItem.Col1;
    1: Caption := CSVFileItem.Col2;
    2: Caption := CSVFileItem.Col3;
    3: Caption := CSVFileItem.Col4;
    4: Caption := CSVFileItem.Profile;
   end;
  end;
  
  
  procedure TForm1.AddCSVFileItem(const aCol1, aCol2, aCol3, aCol4, aProfile: string);
  var
   CSVFileItem: TCSVFileItem;
  begin
   CSVFileItem := TCSVFileItem.Create;
   try
    CSVFileItem.FCol1   := aCol1;
    CSVFileItem.FCol2   := aCol2;
    CSVFileItem.FCol3   := aCol3;
    CSVFileItem.FCol4   := aCol4;
    CSVFileItem.FProfile := aProfile;
  
    FCSVFileItemObjList.Add(CSVFileItem);
   except
    CSVFileItem.Free;
   end;
  end;
  
  procedure TForm1.ApplyFilter(const aFilter : string; aGroupsItemIndex : integer);
  var
   I: Integer;
  begin
   ELV.BeginUpdate;
   try
    ELV.Items.Clear;
    FActiveListItems.Clear;
    for I := 0 to FCSVFileItemObjList.Count - 1 do
     begin
      if cbProfileFilter.Items[aGroupsItemIndex] = 'Show All' then
       begin
        if (aFilter = '')
        or (Pos(UpperCase(aFilter), UpperCase(TCSVFileItem(FCSVFileItemObjList[I]).Col1)) <> 0)
        or (Pos(UpperCase(aFilter), UpperCase(TCSVFileItem(FCSVFileItemObjList[I]).Col2)) <> 0)
        or (Pos(UpperCase(aFilter), UpperCase(TCSVFileItem(FCSVFileItemObjList[I]).Col3)) <> 0)
        or (Pos(UpperCase(aFilter), UpperCase(TCSVFileItem(FCSVFileItemObjList[I]).Col4)) <> 0)
        then
         FActiveListItems.Add(FCSVFileItemObjList[I]);
       end
      else
       begin
        if ((aFilter = '')
        or (Pos(UpperCase(aFilter), UpperCase(TCSVFileItem(FCSVFileItemObjList[I]).Col1)) <> 0)
        or (Pos(UpperCase(aFilter), UpperCase(TCSVFileItem(FCSVFileItemObjList[I]).Col2)) <> 0)
        or (Pos(UpperCase(aFilter), UpperCase(TCSVFileItem(FCSVFileItemObjList[I]).Col3)) <> 0)
        or (Pos(UpperCase(aFilter), UpperCase(TCSVFileItem(FCSVFileItemObjList[I]).Col4)) <> 0))
        and (UpperCase(cbProfileFilter.Items[aGroupsItemIndex]) = UpperCase(TCSVFileItem(FCSVFileItemObjList[I]).Profile)) then
         FActiveListItems.Add(FCSVFileItemObjList[I]);
       end;
     end;
  
    for I := 0 to FActiveListItems.Count -1 do
     ELV.Items.AddVirtual;
  
   finally
    ELV.EndUpdate;
   end;
  end;
  
  procedure TForm1.btEditClick(Sender: TObject);
  var
   ExeFile : string;
  begin
   ExeFile := IncludeTrailingPathDelimiter(GetSpecialFolderPath(CSIDL_WINDOWS)) + 'notepad.exe';
  
   if TFile.Exists (ExeFile) then
    begin
     ShellExecute( Handle,
            'open',
            PChar(ExeFile),
            PChar(FCsvFile),
            nil,
            SW_SHOWNORMAL );
    end;
  end;
  
  procedure TForm1.btReloadClick(Sender: TObject);
  begin
   FileOpen;
  end;
  
  procedure TForm1.cbProfileFilterChange(Sender: TObject);
  begin
   ApplyFilter(edFilter.Text, cbProfileFilter.ItemIndex);
  end;
  
  procedure TForm1.edFilterChange(Sender: TObject);
  begin
   ApplyFilter(edFilter.Text, cbProfileFilter.ItemIndex);
  end;
  
  procedure TForm1.FileOpen;
  var
   I    : Integer;
   S    : String;
   SArray : TArray<String>;
  begin
   if TFile.Exists(FCSVFile) then
    begin
     FStringListItems.LoadFromFile(FCSVFile);
     if FStringListItems.Count <> -1 then
      begin
       ELV.Items.Clear;
       FStringListGroups.Clear;
       ELV.BeginUpdate;
       try
        for I := 0 to FStringListItems.Count -1 do
         begin
          S := FStringListItems[I];
          if (not S.StartsWith(';')) AND (not S.IsEmpty) AND
            (not S.IsNullOrEmpty(S)) AND (not S.IsNullOrWhiteSpace(S)) then
           begin
            SArray := S.Split([';']);
            if Length(SArray) = ELV.Header.Columns.Count then
             begin
              AddCSVFileItem (SArray[0], SArray[1], SArray[2], SArray[3], SArray[4]);
              ELV.Items.AddVirtual;
              FStringListGroups.Add(SArray[4]);
  
              Memo1.Lines.Add(format('ItemCounter=%d | ELV=%d | OBJ=%d | Active=%d ',[I, ELV.Items.Count, FCSVFileItemObjList.Count, FActiveListItems.Count]));
             end
              else
               ShowMessage (format('Invalid line: "%s"',[S]));
           end;
         end;
       finally
        ELV.EndUpdate();
       end;
       Memo1.Lines.Add('================================================================================');
       cbProfileFilter.Items := FStringListGroups;
       cbProfileFilter.Items.Insert(0, 'Show All');
       cbProfileFilter.ItemIndex := 0;
       ApplyFilter(edFilter.Text, cbProfileFilter.ItemIndex);
      end;
    end;
  end;
  
  function GetSpecialFolderPath(CSIDLFolder: Integer): string;
  var
    FilePath: array [0..MAX_PATH] of char;
  begin
   SHGetFolderPath(0, CSIDLFolder, 0, 0, FilePath);
   Result := FilePath;
  end;
  
  
  end.

  Ik hoop dat er iemand hier tijd en zin heeft om eens naar mijn geknutsel te kijken en me een zetje in de juiste richting kan geven, want wat ik ook probeer, een echt suc6 wordt het allemaal nog niet.

  Alvast bedankt.
  Herby

 2. #2
  De foutmelding die je krijgt heeft maken dat er geprobeerd wordt om element uit een lijst te halen dat niet bestaat op dat moment. Als je een paar breakpoints in je code zet en door je code heen stept dan zou je vrij snel moeten kunnen zien waar het misgaat.

 3. #3
  Win32.Trojan.Heur.Herby
  Join Date
  Dec 2003
  Location
  Nuenen of all places
  Posts
  229
  Het probleem zit hem in de TObjectList waar (bij 1 item in de file) er na een refresh er twee in zitten, dit zou gelijk moeten zijn aan het aantal items in de file.
  Als ik in de FileOpen dan "FCSVFileItemObjList.Clear;" plaats dan krijg ik een access denied ($C000005).

 4. #4
  $C000005 krijg ik ook nog weleens. Volgens mij is dat een bekende als je een bepaalde property of (virtual?) method wilt aanroepen van een object dat nil is.

  Voor zover ik kan zien worden in FileOpen niet alle lists leeggemaakt, en daar zit denk ik ook het probleem. FCSVFileItemObjList kan alleen maar groeien. Bij herladen staat dus de nieuwe content van de file achter de vorige content in diezelfde list. Als je verwacht dat andere lists hetzelfde aantal items hebben, kom je bedrogen uit.
  Dus: De makkelijkste fix: Zorg dat je alle data weggooit uit alle lijsten aan het begin van FileOpen. Heropenen zorgt dan dat je de hele file opnieuw inlaadt.
  "FCSVFileItemObjList.Clear" zou het wel degelijk moeten doen. Waar in FileOpen heb je die neergezet?
  1+1=b

 5. #5
  Win32.Trojan.Heur.Herby
  Join Date
  Dec 2003
  Location
  Nuenen of all places
  Posts
  229
  In de try/finally van fileopen.

  ELV.Items.Clear;
  FActiveListItems.Clear;
  FCSVFileItemObjList.Clear;

  Eerste keer gaat het goed maar met de reload krijg ik de C000005

 6. #6
  $C000005 is een typisch voorbeeld van een fout die overal kan zitten. Dus een aanroep naar een al vrijgegeven object buiten het spectrum van het programma dus 2e of 3e lijn. Zet een breakpoint bij Destroy form. Zoek zo het probleem op.

 7. #7
  Je gooit FActiveListItems ook niet leeg, maar wel in de versie die fout gaat.
  Het ophalen van de caption maakt gebruik van FActiveListItems. Zit het probleem daar niet in?

  Verder wat algemene opmerkingen: ELV.Items.Clear; is mogelijk (veel) trager dan ELV.Clear, zie hier.
  In plaats van steeds AddVirtual te doen, is het niet efficienter om in één keer een count te zetten als je die eenmaal hebt bepaald?

  Verder, waar komt de EasyListView vandaan? Is die er ook voor Lazarus? Ik zou het best willen testen, maar ik kan dat ding niet vinden.
  1+1=b

 8. #8
  Win32.Trojan.Heur.Herby
  Join Date
  Dec 2003
  Location
  Nuenen of all places
  Posts
  229
  Zal morgen nog eens kijken, mustangpeak easylistview zit gewoon in getit en is ook te vinden bij Turbopack op GitHub.

 9. #9
  Win32.Trojan.Heur.Herby
  Join Date
  Dec 2003
  Location
  Nuenen of all places
  Posts
  229
  Quote Originally Posted by GolezTrol View Post
  Je gooit FActiveListItems ook niet leeg, maar wel in de versie die fout gaat.
  Het ophalen van de caption maakt gebruik van FActiveListItems. Zit het probleem daar niet in?

  Verder wat algemene opmerkingen: ELV.Items.Clear; is mogelijk (veel) trager dan ELV.Clear, zie hier.
  In plaats van steeds AddVirtual te doen, is het niet efficienter om in één keer een count te zetten als je die eenmaal hebt bepaald?

  Verder, waar komt de EasyListView vandaan? Is die er ook voor Lazarus? Ik zou het best willen testen, maar ik kan dat ding niet vinden.
  Voor zover ik het nu kan bepalen lijkt het door de ObjectList te komen, die heeft na een reload een count van 2, probleem is dat als ik die clear in de FileOpen dan krijg ik $C000005.
  Ik had ook al FActiveListItems erbij gezet, wordt het niet beter van.

  Zie gewoon niet waar het fout gaat.

  Code:
     // $C000005         FCSVFileItemObjList.Clear;
     // Listindex out of bound  FActiveListItems.Clear;
     FStringListItems.LoadFromFile(FCSVFile);
     if FStringListItems.Count <> -1 then
      begin
       ELV.Items.Clear;
       FStringListGroups.Clear;
  In EasyListview is er geen ELV.Clear, ELV.Items.clear lijkt me dan de juiste methode.

  https://github.com/TurboPack/Mustang.../Basic/Virtual
  In deze demo (en in de FULL Demo) staat een voorbeeld van hoe het virtual moet.

  Ik gebruik de D10.3.3 Community Edition dus heb hem geinstalleerd via GetIt.

  Persoonlijk vind ik ELV veel krachtiger dan de standaard LV.

  Gr
  Herby

 10. #10
  Win32.Trojan.Heur.Herby
  Join Date
  Dec 2003
  Location
  Nuenen of all places
  Posts
  229
  pfffffff ik ben er uit.

  Het probleem zat hem in het FileOpen gedeelte waarbij ik de items virtual aan de listview toevoeg.
  Dit doe ik ook al in het filter om te laten zien wat ik wil.
  Door de AddVirtual te verwijderen is het probleem opgelost en kunnen de twee andere regels zonder $C000005 uitgevoerd worden.

  Code:
  procedure TForm1.FileOpen;
  var
   I    : Integer;
   S    : String;
   SArray : TArray<String>;
  begin
   if TFile.Exists(FCSVFile) then
    begin
     FCSVFileItemObjList.Clear;
     FActiveListItems.Clear;
     FStringListItems.LoadFromFile(FCSVFile);
     if FStringListItems.Count <> -1 then
      begin
       ELV.BeginUpdate;
       ELV.Items.Clear;
       FStringListGroups.Clear;
       try
        for I := 0 to FStringListItems.Count -1 do
         begin
          S := FStringListItems[I];
          if (not S.StartsWith(';')) AND (not S.IsEmpty) AND
            (not S.IsNullOrEmpty(S)) AND (not S.IsNullOrWhiteSpace(S)) then
           begin
            SArray := S.Split([';']);
            if Length(SArray) = ELV.Header.Columns.Count then
             begin
              AddCSVFileItem (SArray[0], SArray[1], SArray[2], SArray[3], SArray[4]);
              // ELV.Items.AddVirtual;
              FStringListGroups.Add(SArray[4]);
             end
              else
               ShowMessage (format('Invalid line: "%s"',[S]));
           end;
         end;
       finally
        ELV.EndUpdate();
       end;
       cbProfileFilter.Items := FStringListGroups;
       cbProfileFilter.Items.Insert(0, 'Show All');
       cbProfileFilter.ItemIndex := 0;
       ApplyFilter(edFilter.Text, cbProfileFilter.ItemIndex);
      end;
    end;
  end;
  In ieder geval, bedankt voor het meedenken

 11. #11
  Delphi Code:
  1. if FStringListItems.Count <> -1

  Count kan < 0 zijn?
  Dat is een beetje contra intuitief voor mij.

  Bart

 12. #12
  Win32.Trojan.Heur.Herby
  Join Date
  Dec 2003
  Location
  Nuenen of all places
  Posts
  229
  Quote Originally Posted by Bart B View Post
  Delphi Code:
  1. if FStringListItems.Count <> -1

  Count kan < 0 zijn?
  Dat is een beetje contra intuitief voor mij.

  Bart
  < 0 is prima is inderdaad ook prima, ongelijk aan -1 ook :-)

 13. #13
  Maar hoe kan Count ooit kleiner dan nul zijn?
  FStringListItems is een TStringList voor zover ik kan zien.
  Als het geen items bevat, dan is Count nul.
  Je kunt dan niet nog meer (niet bestaande) items verwijderen, zodat het aantal items negatief wordt.

  Bart

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •