Results 1 to 2 of 2

Thread: Generics Test

 1. #1
  Win32.Trojan.Heur.Herby
  Join Date
  Dec 2003
  Location
  Nuenen of all places
  Posts
  229

  Generics Test

  Hoi

  Ik ben eens wat aan het stoeien gegaan met generics.
  Volgens mij lukt het aardig, alleen het opslaan is nog even een uitdaging.
  Kan iemand me op de juiste weg helpen hiermee?


  Code:
  program GenericsTest;
  
  {$APPTYPE CONSOLE}
  
  {$R *.res}
  
  uses
   System.SysUtils,
   System.Classes,
   System.Generics.Collections;
  
  type
   TMyClass   = class
   private
    FS1     : string;
    FS2     : string;
    FS3     : string;
   public
    constructor Create(const aS1, aS2, aS3: string);
    property S1 : string read FS1 write FS1;
    property S2 : string read FS2 write FS2;
    property S3 : string read FS3 write FS3;
   end;
  
   TMyTest    = class
   private
    FObjectList : TObjectList<TMyClass>;
    function  GetCount : integer;
   public
    constructor Create;
    procedure  AddItem (const aS1, aS2, aS3: string);
    procedure  DelItem (aIndex: Integer);
    procedure  EditItem (aIndex: Integer; const aS1, aS2, aS3: string);
    function  ReadFile (aFileName : string) : boolean;
    function  SaveFile (aFileName : string) : boolean;
    destructor Destroy; override;
  
    property  ObjectList : TObjectList<TMyClass>  read FObjectList  write FObjectList;
    property  Count    : integer         read GetCount;
   end;
  
  
  { TMyClass }
  
  constructor TMyClass.Create(const AS1, AS2, AS3: String);
  begin
   FS1 := AS1;
   FS2 := AS2;
   FS3 := AS3;
  end;
  
  { TMyTest }
  
  constructor TMyTest.Create;
  begin
   ObjectList := TObjectList<TMyClass>.Create();
  end;
  
  procedure TMyTest.AddItem(const aS1, aS2, aS3: string);
  begin
   ObjectList.Add(TMyClass.Create(aS1, aS2, aS3));
   WriteLn(format('Added %s. Count is now %d ',[aS1, Count]));
  end;
  
  procedure TMyTest.DelItem (aIndex: Integer);
  begin
   ObjectList.Delete(aIndex);
  end;
  
  procedure TMyTest.EditItem (aIndex: Integer; const aS1, aS2, aS3: string);
  var
   oldS1 : string;
   oldS2 : string;
   oldS3 : string;
  begin
   OldS1 := ObjectList[aIndex].S1;
   OldS2 := ObjectList[aIndex].S2;
   OldS3 := ObjectList[aIndex].S3;
  
   ObjectList[aIndex].S1 := aS1;
   ObjectList[aIndex].S2 := aS2;
   ObjectList[aIndex].S3 := aS3;
  
   WriteLn(format('Edited. S1 %s->%s | S2 %s->%s | S3 %s->%s ',[oldS1, aS1, oldS2, aS2, oldS3, aS3]));
  end;
  
  function TMyTest.GetCount : integer;
  begin
   result := ObjectList.Count;
  end;
  
  
  function TMyTest.ReadFile(aFileName: string): boolean;
  begin
   result := false;
  end;
  
  function TMyTest.SaveFile(aFileName: string): boolean;
  var
   I : integer;
   FS : TFileStream;
   MS : TMemoryStream;
  begin
   FS := TFileStream.Create(aFilename, fmOpenWrite or fmShareExclusive);
   try
    MS := TMemoryStream.Create;
    try
     for I := 0 to Count -1 do
      begin
       // ???
       MS.Write(ObjectList[I], SizeOf(ObjectList[I]));
  
      end;
  
  
     //tijdelijk --> komt AES encryption tussen
     FS.CopyFrom(MS, MS.Size);
    finally
     MS.Free
    end;
   finally
    FS.Free
   end;
  
  
  end;
  
  destructor TMyTest.Destroy;
  begin
   ObjectList.Free;
   inherited;
  end;
  
  
  
  var
   MyTest : TMyTest;
   I   : integer;
  begin
   ReportMemoryLeaksOnShutdown := true;
   MyTest := TMyTest.Create;
   try
    WriteLn(format('Start -> Count is now %d ',[MyTest.Count]));
  
    WriteLn ('TEST ADD');
    MyTest.AddItem('1a','1b','1c');
    MyTest.AddItem('2a','2b','2c');
    MyTest.AddItem('3a','3b','3c');
  
    WriteLn ('TEST GET');
    // Test get info
    for I := 0 to MyTest.Count -1 do
     begin
      WriteLn(format('S1=%s | S2=%s | S3=%s',[MyTest.ObjectList[I].S1,
                          MyTest.ObjectList[I].S2,
                          MyTest.ObjectList[I].S3]));
     end;
  
    WriteLn ('TEST EDIT');
    MyTest.EditItem(1,'2a-edit','2b-edit','2c-edit');
  
    WriteLn ('TEST GET');
    // Test get info
    for I := 0 to MyTest.Count -1 do
     begin
      WriteLn(format('S1=%s | S2=%s | S3=%s',[MyTest.ObjectList[I].S1,
                          MyTest.ObjectList[I].S2,
                          MyTest.ObjectList[I].S3]));
     end;
  
    MyTest.SaveFile('testfile.dat');
  
   finally
    MyTest.Free;
   end;
  
  
  
  
   WriteLn ('Enter....');
   ReadLn;
  end.

 2. #2
  Win32.Trojan.Heur.Herby
  Join Date
  Dec 2003
  Location
  Nuenen of all places
  Posts
  229
  Nou het is gelukt, geen idee of het volgens enige standaard is, maar het werkt prima.
  Door een SaveToStream en LoadFromStream toe te voegen aan TMyClass kun je makkelijk per item de zaak saven.

  Code:
  program GenericsTest;
  
  {$APPTYPE CONSOLE}
  
  {$R *.res}
  
  uses
   System.SysUtils,
   System.Classes,
   System.Generics.Collections;
  
  type
   TMyClass   = class
   private
    FS1     : string;
    FS2     : string;
    FS3     : string;
   public
    constructor Create; overload;
    constructor Create(const aS1, aS2, aS3: string); overload;
    procedure  SaveToStream(aStream: TStream);
    procedure  LoadFromStream(aStream: TStream);
    property S1 : string read FS1 write FS1;
    property S2 : string read FS2 write FS2;
    property S3 : string read FS3 write FS3;
   end;
  
   TMyTest    = class
   private
    FObjectList : TObjectList<TMyClass>;
    FCOunt   : integer;
    function  GetCount : integer;
   public
    constructor Create;
    procedure  AddItem (const aS1, aS2, aS3: string);
    procedure  DelItem (aIndex: Integer);
    procedure  EditItem (aIndex: Integer; const aS1, aS2, aS3: string);
    function  ReadFile (aFileName : string) : boolean;
    function  SaveFile (aFileName : string) : boolean;
    destructor Destroy; override;
  
    property  ObjectList : TObjectList<TMyClass>  read FObjectList  write FObjectList;
    property  Count    : integer         read GetCount    write FCount;
   end;
  
  
  { TMyClass }
  
  constructor TMyClass.Create;
  begin
   FS1 := '';
   FS2 := '';
   FS3 := '';
  end;
  
  constructor TMyClass.Create(const AS1, AS2, AS3: String);
  begin
   FS1 := AS1;
   FS2 := AS2;
   FS3 := AS3;
  end;
  
  procedure TMyClass.SaveToStream(aStream: TStream);
  var
   Len: Integer;
  begin
   Len := Length(FS1);
   aStream.Write(Len, SizeOf(Len));
   aStream.Write(PChar(FS1)^, Len * SizeOf(Char));
  
   Len := Length(FS2);
   aStream.Write(Len, SizeOf(Len));
   aStream.Write(PChar(FS2)^, Len * SizeOf(Char));
  
   Len := Length(FS3);
   aStream.Write(Len, SizeOf(Len));
   aStream.Write(PChar(FS3)^, Len * SizeOf(Char));
  end;
  
  
  procedure TMyClass.LoadFromStream(aStream: TStream);
  var
   Len: Integer;
  begin
   aStream.Read(Len, SizeOf(Len));
   SetString(FS1, PChar(nil), Len);
   aStream.Read(PChar(FS1)^, Len * SizeOf(Char));
  
   aStream.Read(Len, SizeOf(Len));
   SetString(FS2, PChar(nil), Len);
   aStream.Read(PChar(FS2)^, Len * SizeOf(Char));
  
   aStream.Read(Len, SizeOf(Len));
   SetString(FS3, PChar(nil), Len);
   aStream.Read(PChar(FS3)^, Len * SizeOf(Char));
  
  end;
  
  
  
  { TMyTest }
  
  constructor TMyTest.Create;
  begin
   ObjectList := TObjectList<TMyClass>.Create();
  end;
  
  procedure TMyTest.AddItem(const aS1, aS2, aS3: string);
  begin
   ObjectList.Add(TMyClass.Create(aS1, aS2, aS3));
  end;
  
  procedure TMyTest.DelItem (aIndex: Integer);
  begin
   ObjectList.Delete(aIndex);
  end;
  
  procedure TMyTest.EditItem (aIndex: Integer; const aS1, aS2, aS3: string);
  var
   oldS1 : string;
   oldS2 : string;
   oldS3 : string;
  begin
   OldS1 := ObjectList[aIndex].S1;
   OldS2 := ObjectList[aIndex].S2;
   OldS3 := ObjectList[aIndex].S3;
  
   ObjectList[aIndex].S1 := aS1;
   ObjectList[aIndex].S2 := aS2;
   ObjectList[aIndex].S3 := aS3;
  end;
  
  function TMyTest.GetCount : integer;
  begin
   FCount := ObjectList.Count;
   result := FCount;
  end;
  
  
  function TMyTest.ReadFile(aFileName: string): boolean;
  var
   FS : TFileStream;
   MS : TMemoryStream;
   ListCount : integer;
   I : integer;
  begin
   ListCount := 0;
  
   FS := TFileStream.Create(aFilename, fmOpenRead or fmShareExclusive);
   try
    MS := TMemoryStream.Create;
    try
     //tijdelijk --> komt AES encryption tussen
     FS.Position := 0;
     MS.CopyFrom(FS, FS.Size);
     //
     if MS.Size > 0 then
      begin
       MS.Position := 0;
       // Read ListCount
       MS.Read(ListCount, SizeOf(ListCount));
  
       // Loop through Objectlists
       for I := 0 to ListCount -1 do
        begin
         ObjectList.Add(TMyClass.Create);
         (Objectlist[I] as TMyClass).LoadFromStream(MS);
        end;
      end;
    finally
     MS.Free;
    end;
   finally
    FS.Free;
   end;
  end;
  
  function TMyTest.SaveFile(aFileName: string): boolean;
  var
   I : integer;
   FS : TFileStream;
   MS : TMemoryStream;
   ListCount : integer;
   MyClass : TMyClass;
  begin
   ListCount := Count;
   if ListCount = 0 then Exit;
  
   FS := TFileStream.Create(aFilename, fmCreate or fmOpenWrite or fmShareExclusive);
   try
    MS := TMemoryStream.Create;
    try
     // Write ListCount
     MS.Write(ListCount, SizeOf(ListCount));
     // Loop through Objectlists
     for I := 0 to Count -1 do
       (Objectlist[I] as TMyClass).SaveToStream(MS);
     //tijdelijk --> komt AES encryption tussen
     MS.Position := 0;
     FS.CopyFrom(MS, MS.Size);
    finally
     MS.Free
    end;
   finally
    FS.Free
   end;
  end;
  
  
  destructor TMyTest.Destroy;
  begin
   ObjectList.Free;
   inherited;
  end;
  
  
  
  var
   MyTest : TMyTest;
   I   : integer;
  begin
   ReportMemoryLeaksOnShutdown := true;
   MyTest := TMyTest.Create;
   try
    WriteLn(format('Start -> Count is now %d ',[MyTest.Count]));
  
    // Adding 20 items
    for I := 0 to 19 do
     MyTest.AddItem('#A'+I.ToString,'#B'+I.ToString, '#C'+I.ToString);
  
    // Change 5th item
    MyTest.EditItem(4,'blah','blahblah','blahblahblah');
  
    // Getting items
    for I := 0 to MyTest.Count -1 do
     begin
      WriteLn(format('S1=%s | S2=%s | S3=%s',[MyTest.ObjectList[I].S1,
                          MyTest.ObjectList[I].S2,
                          MyTest.ObjectList[I].S3]));
     end;
  
    // Save to file
    MyTest.SaveFile('.\testfile.dat');
  
   finally
    MyTest.Free;
   end;
  
   WriteLn ('=============================================================');
  
   MyTest := TMyTest.Create;
   try
    // Load file
    MyTest.ReadFile('.\testfile.dat');
  
    // Getting items
    for I := 0 to MyTest.Count -1 do
     begin
      WriteLn(format('S1=%s | S2=%s | S3=%s',[MyTest.ObjectList[I].S1,
                          MyTest.ObjectList[I].S2,
                          MyTest.ObjectList[I].S3]));
     end;
  
   finally
    MyTest.Free;
   end;
  
  
   WriteLn ('Enter....');
   ReadLn;
  end.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •