Results 1 to 8 of 8

Thread: ComboBox animatie onderdrukken

 1. #1
  Stijn Sanders develyoy's Avatar
  Join Date
  Jun 2008
  Location
  GentBrugge, Belgi?½
  Posts
  1,008

  ComboBox animatie onderdrukken

  Hoe zou ik kunnen de drop-down-animatie van combo-boxes kunnen onderdrukken binnen een applicatie met code? Ik heb deze geprobeerd, maar dit lijkt niet te werken:

  Delphi Code:
  1. function DwmSetWindowAttribute(HWND:THandle;Attr:cardinal;var attrValue:integer;size:integer):integer; stdcall;
  2.  
  3. implementation
  4.  
  5. const
  6.   DWMWA_TRANSITIONS_FORCEDISABLED = 2;
  7. function DwmSetWindowAttribute; external 'dwmapi.dll';
  8.  
  9. ... FormShow...
  10. var
  11.   i:integer;
  12. begin
  13.   i:=1;
  14.   DwmSetWindowAttribute(Handle,DWMWA_TRANSITIONS_FORCEDISABLED,i,4);

 2. #2
  Weet je zeker dat die constante 2 moet zijn? Volgens mij zit er nog een DWMWA_NCRENDERING_POLICY tussen DWMWA_NCRENDERING_ENABLED en DWMWA_TRANSITIONS_FORCEDISABLED.
  https://docs.microsoft.com/en-us/win...indowattribute

  (dit even buiten het feit of deze aanroep voor een drop-down zou werken)

  Yep. Hier staat dat het 3 moet zijn.
  https://pub.dev/documentation/win32/...-constant.html

 3. #3
  Stijn Sanders develyoy's Avatar
  Join Date
  Jun 2008
  Location
  GentBrugge, Belgi?½
  Posts
  1,008
  Vreemd, zelfs met DWMWA_TRANSITIONS_FORCEDISABLED = 3 blijven die comboboxes 'geänimeerd' open gaan. Ze staan wel op een frame in een page-control, zou het daarmee kunnen te maken hebben? Moet de HWND deze zijn van de frame? Of de combobox zelf?

 4. #4
  Ik was nieuwsgierig maar kan geen manier vinden om dat per applicatie of per combobox te regelen.
  Ik heb die call geprobeerd op de handles van het form, de combobox, en de aparte EditHandle en ListHandle van de combobox. Ook TComboBoxEx lijkt er niets voor te hebben.

  Ik krijg ook de indruk dat dit voor een ander soort animatie is. De constanten voor combobox-animaties heet: `SPI_SETCOMBOBOXANIMATION`, maar die is voor een SystemParametersInfoW, die 'm systeembreed zet, als je applicatie dat mag. In de meeste gevallen zal dat niet mogen.

  En dat brengt me eigenlijk bij de vraag: Als een gebruiker dit in kan stellen in Windows, waarom zou je daar dan in je applicatie van af willen wijken?
  1+1=b

 5. #5
  Stijn Sanders develyoy's Avatar
  Join Date
  Jun 2008
  Location
  GentBrugge, Belgi?½
  Posts
  1,008
  Ik vind het ook gek. Ik was ook al aan het denken dat dat animatietje geen Windows-ding is maar een VCL-ding, en dan moet ik even gaan afdalen tot in de VCL code... (Alleen krijg ik op dit project 'Use debug DCUs' niet aan, vreemd).

  Even nog wat achtergrond: een collega van me heeft op (alle!) comboboxen met ownerdraw een checkbox toegevoegd. Dit werkt op zich wel knap, maar bij elke checkbox-klik aan of uit, doet de combobox dropdown zijn animatietie opnieuw. Op zich wel storend, dus dacht ik ik zoek als ik die kan onderdrukken. Voorlopig vond ik dus nog niets...

 6. #6
  Ik heb een eigen combobox met een checkbox (boolean combo). Wellicht heb je daar iets aan?

  Unit:
  Delphi Code:
  1. {
  2.   untERDCombobox v1.0.0 -
  3.   Custom comboboxes with DropDownList style
  4.  
  5.   for Delphi 2010 - 10.4 by Ernst Reidinga
  6.   [url]https://erdesigns.eu[/url]
  7.  
  8.   This unit is part of the ERDesigns Component Pack.
  9.  
  10.   (c) Copyright 2021 Ernst Reidinga <ernst@erdesigns.eu>
  11.  
  12.   Bugfixes / Updates:
  13.   - Initial Release 1.0.0
  14.  
  15. }
  16.  
  17. unit untERDCombobox;
  18.  
  19. interface
  20.  
  21. uses
  22.   System.SysUtils, System.Classes, Vcl.Controls, Vcl.StdCtrls, Winapi.Messages,
  23.   System.Types, Vcl.Graphics, Winapi.Windows;
  24.  
  25. const
  26.   ERDComboVersion        = '1.0.0.0';
  27.   ERDBooleanComboVersion = '1.0.0.0';
  28.  
  29. const
  30.   CBRO_NORMAL   = 1;
  31.     CBRO_HOT      = 2;
  32.     CBRO_PRESSED  = 3;
  33.     CBRO_DISABLED = 4;
  34.  
  35.   OM_FIRST      = $7F00;
  36.   OM_AFTERENTER = OM_FIRST + 8;
  37.   OM_AFTEREXIT  = OM_FIRST + 9;
  38.  
  39. type
  40.   TERDCustomComboStyle = (csFixedItemSize, csVariableItemSize);
  41.  
  42.   TERDCustomCombo = class(TCustomComboBox)
  43.   private
  44.     { Private declarations }
  45.     FCurrentState             : Cardinal;
  46.     FNewState                 : Cardinal;
  47.     FBufferedPaintInitialized : Boolean;
  48.     FKillFocus                : Boolean;
  49.     FComboStyle               : TERDCustomComboStyle;
  50.     FFocusRect                : Boolean;
  51.     FItemHeight               : Integer;
  52.  
  53.     procedure SetItemHeight(const I: Integer);
  54.  
  55.     procedure CNCommand(var Message: TWmCommand); message CN_COMMAND;
  56.     procedure CNCtlColorEdit(var Message: TMessage); message CN_CTLCOLOREDIT;
  57.  
  58.     procedure WMKillFocus(var Msg : TWMKillFocus); message WM_KILLFOCUS;
  59.     procedure WMSetFocus(var Msg : TWMSetFocus); message WM_SETFOCUS;
  60.     procedure WMSize(var Message: TMessage); message WM_SIZE;
  61.     procedure WMPaint(var Msg : TWMPaint); message WM_PAINT;
  62.  
  63.     procedure CMMouseEnter(var Message : TMessage); message CM_MOUSEENTER;
  64.     procedure CMMouseLeave(var Message : TMessage); message CM_MOUSELEAVE;
  65.     procedure CMEnabledChanged(var Message: TMessage); message CM_ENABLEDCHANGED;
  66.     procedure CMFontChanged(var Message: TMessage); message CM_FONTCHANGED;
  67.     procedure CMFocusChanged(var Message: TCMFocusChanged); message CM_FOCUSCHANGED;
  68.   protected
  69.     { Protected declarations }
  70.     procedure DrawItem(Index: Integer; ItemRect: TRect; State: TOwnerDrawState); override;
  71.  
  72.     procedure CreateParams(var Params: TCreateParams); override;
  73.     procedure SetStyle(const S : TERDCustomComboStyle); reintroduce;
  74.  
  75.     procedure Select; override;
  76.     procedure SetItemIndex(const Value: Integer); override;
  77.  
  78.     procedure PaintWindow(DC : HDC); override;
  79.  
  80.     procedure PaintState(DC: HDC; State: Cardinal);
  81.     procedure StartAnimation(NewState: Cardinal);
  82.     procedure CloseUp; override;
  83.  
  84.     procedure DrawItemX(Index: Integer; ItemRect: TRect; State: TOwnerDrawState; Themed: Boolean); virtual;
  85.   public
  86.     { Public declarations }
  87.     constructor Create(AOwner: TComponent); override;
  88.     destructor Destroy; override;
  89.   published
  90.     { Published declarations }
  91.     property Style: TERDCustomComboStyle read FComboStyle write SetStyle default csFixedItemSize;
  92.     property FocusRect: Boolean read FFocusRect write FFocusRect default True;
  93.     property ItemHeight: Integer read FItemHeight write SetItemHeight default 16;
  94.   end;
  95.  
  96.   TERDCombobox = class(TERDCustomCombo)
  97.   private
  98.     { Private declarations }
  99.     FImages: TImageList;
  100.  
  101.     procedure SetImages(const I: TImageList);
  102.   protected
  103.     { Protected declarations }
  104.     procedure DrawItemX(Index: Integer; ItemRect: TRect; State: TOwnerDrawState; Themed: Boolean); override;
  105.   published
  106.     property Images: TImageList read FImages write SetImages;
  107.  
  108.     property Anchors;
  109.     property Constraints;
  110.     property DragKind;
  111.     property Align;
  112.     property Color;
  113.     property Ctl3D;
  114.     property Cursor;
  115.     property DragCursor;
  116.     property DragMode;
  117.     property DropDownCount;
  118.     property DoubleBuffered;
  119.     property Enabled;
  120.     property Font;
  121.     property FocusRect;
  122.     property ImeMode;
  123.     property ImeName;
  124.     property Items;
  125.     property ItemIndex;
  126.     //property ItemHeight;
  127.     property MaxLength;
  128.     property ParentColor;
  129.     property ParentCtl3D;
  130.     property ParentFont;
  131.     property ParentShowHint;
  132.     property PopupMenu;
  133.     property ShowHint;
  134.     property Sorted;
  135.     //property Style default csFixedItemSize;
  136.     property TabOrder;
  137.     property TabStop;
  138.     property Text;
  139.     property Visible;
  140.     property OnClick;
  141.     property OnDblClick;
  142.     property OnDragDrop;
  143.     property OnDragOver;
  144.     property OnDropDown;
  145.     property OnEndDrag;
  146.     property OnEnter;
  147.     property OnExit;
  148.     property OnKeyDown;
  149.     property OnKeyPress;
  150.     property OnKeyUp;
  151.     property OnSelect;
  152.     property OnStartDrag;
  153.     property OnMouseWheel;
  154.   end;
  155.  
  156.   TERDBooleanComboValueChangeEvent = procedure(Sender: TObject; Value: Boolean) of object;
  157.  
  158.   TERDBooleanCombobox = class(TERDCustomCombo)
  159.   private
  160.     { Private declarations }
  161.     FOnValue     : TERDBooleanComboValueChangeEvent;
  162.  
  163.     FTrueString  : string;
  164.     FFalseString : string;
  165.  
  166.     procedure SetTrueString(const S: string);
  167.     procedure SetFalseString(const S: string);
  168.  
  169.     procedure SetValue(const B: Boolean);
  170.     function GetValue : Boolean;
  171.   protected
  172.     { Protected declarations }
  173.     procedure CreateWnd; override;
  174.     procedure Select; override;
  175.     procedure DrawItemX(Index: Integer; ItemRect: TRect; State: TOwnerDrawState; Themed: Boolean); override;
  176.   public
  177.     { Public declarations }
  178.     constructor Create(AOwner: TComponent); override;
  179.   published
  180.     property TrueString: string read FTrueString write SetTrueString;
  181.     property FalseString: string read FFalseString write SetFalseString;
  182.  
  183.     property Value: Boolean read GetValue write SetValue default True;
  184.     property OnValue: TERDBooleanComboValueChangeEvent read FOnValue write FOnValue;
  185.  
  186.     property Anchors;
  187.     property Constraints;
  188.     property DragKind;
  189.     property Align;
  190.     property Color;
  191.     property Ctl3D;
  192.     property Cursor;
  193.     property DragCursor;
  194.     property DragMode;
  195.     property DoubleBuffered;
  196.     property Enabled;
  197.     property Font;
  198.     property FocusRect;
  199.     property ImeMode;
  200.     property ImeName;
  201.     property ParentColor;
  202.     property ParentCtl3D;
  203.     property ParentFont;
  204.     property ParentShowHint;
  205.     property PopupMenu;
  206.     property ShowHint;
  207.     property TabOrder;
  208.     property TabStop;
  209.     property Visible;
  210.     property OnClick;
  211.     property OnDblClick;
  212.     property OnDragDrop;
  213.     property OnDragOver;
  214.     property OnDropDown;
  215.     property OnEndDrag;
  216.     property OnEnter;
  217.     property OnExit;
  218.     property OnKeyDown;
  219.     property OnKeyPress;
  220.     property OnKeyUp;
  221.     property OnStartDrag;
  222.     property OnMouseWheel;
  223.   end;
  224.  
  225. implementation
  226.  
  227. uses Winapi.UxTheme, Vcl.Themes;
  228.  
  229. (******************************************************************************)
  230. (*
  231. (*  ERD Custom Combobox (TERDCustomCombo)
  232. (*
  233. (******************************************************************************)
  234. constructor TERDCustomCombo.Create(AOwner: TComponent);
  235. begin
  236.   inherited Create(AOwner);
  237.  
  238.   if Style = csFixedItemSize then ControlStyle := ControlStyle + [csFixedHeight];
  239.   FFocusRect  := True;
  240.  
  241.   FBufferedPaintInitialized := Succeeded(BufferedPaintInit);
  242. end;
  243.  
  244. destructor TERDCustomCombo.Destroy;
  245. begin
  246.   if FBufferedPaintInitialized then BufferedPaintUnInit;
  247.  
  248.   inherited Destroy;
  249. end;
  250.  
  251. procedure TERDCustomCombo.SetItemHeight(const I: Integer);
  252. begin
  253.   if ItemHeight <> I then
  254.   begin
  255.     FItemHeight := I;
  256.     RecreateWnd;
  257.   end;
  258. end;
  259.  
  260. procedure TERDCustomCombo.CNCommand(var Message: TWmCommand);
  261. begin
  262.   inherited;
  263.   case Message.NotifyCode of
  264.     CBN_DROPDOWN:
  265.     begin
  266.       StartAnimation(CBRO_PRESSED);
  267.     end;
  268.  
  269.     CBN_CLOSEUP:
  270.     begin
  271.       if (ItemIndex > -1) then
  272.       begin
  273.         Text := Items[ItemIndex];
  274.         Invalidate;
  275.       end;
  276.     end;
  277.   end;
  278. end;
  279.  
  280. procedure TERDCustomCombo.CNCtlColorEdit(var Message: TMessage);
  281. begin
  282.   if StyleServices.Enabled then
  283.   Message.Result := GetStockObject(NULL_BRUSH)
  284. end;
  285.  
  286. procedure TERDCustomCombo.WMKillFocus(var Msg : TWMKillFocus);
  287. begin
  288.   FKillFocus := True;
  289.   inherited;
  290.   FKillFocus := False;
  291.   PostMessage(Handle, OM_AFTEREXIT, 0, 0);
  292. end;
  293.  
  294. procedure TERDCustomCombo.WMSetFocus(var Msg : TWMSetFocus);
  295. begin
  296.   inherited;
  297.   PostMessage(Handle, OM_AFTERENTER, 0, 0);
  298. end;
  299.  
  300. procedure TERDCustomCombo.WMSize(var Message: TMessage);
  301. begin
  302.   if StyleServices.Enabled then BufferedPaintStopAllAnimations(Handle);
  303.   inherited;
  304. end;
  305.  
  306. procedure TERDCustomCombo.WMPaint(var Msg : TWMPaint);
  307. begin
  308.   ControlState := ControlState + [csCustomPaint];
  309.   inherited;
  310.   ControlState := ControlState - [csCustomPaint];
  311. end;
  312.  
  313. procedure TERDCustomCombo.CMMouseEnter(var Message: TMessage);
  314. begin
  315.   if Enabled then StartAnimation(CBRO_HOT);
  316.   Invalidate;
  317.   inherited;
  318. end;
  319.  
  320. procedure TERDCustomCombo.CMMouseLeave(var Message: TMessage);
  321. begin
  322.   if not DroppedDown and Enabled then StartAnimation(CBRO_NORMAL);
  323.   Invalidate;
  324.   inherited;
  325. end;
  326.  
  327. procedure TERDCustomCombo.CMEnabledchanged(var Message: TMessage);
  328. begin
  329.   inherited;
  330.   if not (csDesigning in ComponentState) then
  331.   begin
  332.     if Enabled then
  333.       StartAnimation(CBRO_NORMAL)
  334.     else
  335.       StartAnimation(CBRO_DISABLED);
  336.   end else
  337.     Invalidate;
  338. end;
  339.  
  340. procedure TERDCustomCombo.CMFontChanged(var Message: TMessage);
  341. begin
  342.   inherited;
  343.   if (Items.Count > 0) then
  344.   begin
  345.     ItemIndex := Items.IndexOf(Font.Name);
  346.     Invalidate;
  347.   end;
  348. end;
  349.  
  350. procedure TERDCustomCombo.CMFocusChanged(var Message: TCMFocusChanged);
  351. begin
  352.   //Repaint;
  353.   //Invalidate;
  354. end;
  355.  
  356. procedure TERDCustomCombo.DrawItem(Index : Integer; ItemRect: TRect; State : TOwnerDrawState);
  357. var
  358.   BkColor : TColor;
  359.   BkMode  : Integer;
  360. begin
  361.   if FKillFocus then Exit;
  362.   with Canvas do
  363.   begin
  364.     if (StyleServices.Enabled) then
  365.       BKColor := StyleServices.GetSystemColor(clWindow)
  366.     else
  367.       BkColor := Color;
  368.     if odSelected in State then
  369.     begin
  370.       if StyleServices.Enabled then
  371.         Brush.Color := StyleServices.GetSystemColor(clHighlight);
  372.     end else
  373.       Brush.Color := BkColor;
  374.     FillRect(ItemRect);
  375.     BkMode := GetBkMode(Canvas.Handle);
  376.     SetBkMode(Canvas.Handle, TRANSPARENT);
  377.     DrawItemX(Index, ItemRect, State, False);
  378.     SetBkMode(Canvas.Handle, BkMode);
  379.     Brush.Color := clBlack;
  380.   end;
  381. end;
  382.  
  383. procedure TERDCustomCombo.CreateParams(var Params : TCreateParams);
  384. begin
  385.   inherited CreateParams(Params);
  386.  
  387.   Params.Style := Params.Style or (WS_VSCROLL or CBS_HASSTRINGS or CBS_AUTOHSCROLL);
  388.   Params.Style := Params.Style or CBS_DROPDOWNLIST;
  389.   if Style = csVariableItemSize then
  390.   begin
  391.     Params.Style := Params.Style - CBS_OWNERDRAWFIXED;
  392.     Params.Style := Params.Style + CBS_OWNERDRAWVARIABLE;
  393.   end else
  394.   begin
  395.     Params.Style := Params.Style - CBS_OWNERDRAWVARIABLE;
  396.     Params.Style := Params.Style + CBS_OWNERDRAWFIXED;
  397.   end;
  398.  
  399.   if NewStyleControls and Ctl3D then
  400.     Params.ExStyle := Params.ExStyle or WS_EX_CLIENTEDGE;
  401. end;
  402.  
  403. procedure TERDCustomCombo.SetStyle(const S : TERDCustomComboStyle);
  404. begin
  405.   if Style <> S then
  406.   begin
  407.     FComboStyle := S;
  408.     if S = csFixedItemSize then
  409.       ControlStyle := ControlStyle + [csFixedHeight]
  410.     else
  411.       ControlStyle := ControlStyle - [csFixedHeight];
  412.     RecreateWnd;
  413.   end;
  414. end;
  415.  
  416. procedure TERDCustomCombo.Select;
  417. begin
  418.   inherited;
  419.   Invalidate;
  420. end;
  421.  
  422. procedure TERDCustomCombo.SetItemIndex(const Value: Integer);
  423. begin
  424.   inherited;
  425.   Invalidate;
  426. end;
  427.  
  428. procedure TERDCustomCombo.PaintWindow(DC : HDC);
  429. var
  430.   animParams     : BP_ANIMATIONPARAMS;
  431.   CR             : TRect;
  432.   hbpAnimation   : HANIMATIONBUFFER;
  433.   hdcFrom, hdcTo : HDC;
  434. begin
  435.   if (not HandleAllocated) then Exit;
  436.   if StyleServices.Enabled then
  437.   begin
  438.     TControlCanvas(Canvas).UpdateTextFlags;
  439.     if not BufferedPaintRenderAnimation(Handle, Canvas.Handle) then
  440.     begin
  441.       FillChar(animParams, sizeof(animParams), 0);
  442.       animParams.cbSize := sizeof(BP_ANIMATIONPARAMS);
  443.       animParams.style := BPAS_LINEAR;
  444.       GetThemeTransitionDuration(StyleServices.Theme[teComboBox], CP_READONLY, FCurrentState, FNewState, TMT_TRANSITIONDURATIONS, animParams.dwDuration);
  445.       CR := ClientRect;
  446.       hbpAnimation := BeginBufferedAnimation(Handle, DC, CR, BPBF_COMPATIBLEBITMAP, nil, &animParams, &hdcFrom, &hdcTo);
  447.       if hbpAnimation <> 0 then
  448.       begin
  449.         if hdcFrom <> 0 then PaintState(hdcFrom, FCurrentState);
  450.         if hdcTo <> 0 then PaintState(hdcTo, FNewState);
  451.         FCurrentState := FNewState;
  452.         EndBufferedAnimation(hbpAnimation, TRUE);
  453.       end;
  454.     end;
  455.   end else
  456.   begin
  457.     inherited PaintWindow(DC);
  458.     Canvas.Handle := DC;
  459.     try
  460.       //
  461.     finally
  462.       Canvas.Handle := 0;
  463.     end;
  464.   end;
  465. end;
  466.  
  467. procedure TERDCustomCombo.PaintState(DC: HDC; State: Cardinal);
  468. var
  469.   Details  : TThemedElementDetails;
  470.   R        : TRect;
  471.   Original : HGDIOBJ;
  472.   PCBI     : TComboBoxInfo;
  473. begin
  474.   if (not HandleAllocated) then Exit;
  475.  
  476.   Details.Element := teComboBox;
  477.   Details.Part := CP_READONLY;
  478.   Details.State := State;
  479.   R := ClientRect;
  480.  
  481.   FillChar(PCBI, SizeOf(PCBI), 0);
  482.   PCBI.cbSize := SizeOf(PCBI);
  483.   GetComboBoxInfo(Handle, PCBI);
  484.  
  485.   StyleServices.DrawParentBackground(Handle, DC, Details, True, @R);
  486.   StyleServices.DrawElement(DC, Details, ClientRect);
  487.   R := PCBI.rcItem;
  488.   Inc(R.Left, 1);
  489.   Canvas.Font := Font;
  490.   Original := SelectObject(DC, Font.Handle);
  491.  
  492.   if Focused and (not DroppedDown) and not (csDesigning in ComponentState) then
  493.   begin
  494.     if FocusRect then DrawFocusRect(DC, pcbi.rcItem);
  495.   end;
  496.  
  497.   Canvas.Handle := DC;
  498.   try
  499.     DrawItemX(ItemIndex, R, [], True);
  500.   finally
  501.     Canvas.Handle := 0;
  502.   end;
  503.   SelectObject(DC, Original);
  504.  
  505.   Details.Part := CP_DROPDOWNBUTTONRIGHT;
  506.   Details.State := 0;
  507.   if Enabled then
  508.     Details.State := 0
  509.   else
  510.     Details.State := CBRO_DISABLED;
  511.   StyleServices.DrawElement(DC, Details, PCBI.rcButton);
  512. end;
  513.  
  514. procedure TERDCustomCombo.StartAnimation(NewState: Cardinal);
  515. begin
  516.   FNewState := NewState;
  517.   if StyleServices.Enabled then InvalidateRect(Handle, nil, True);
  518. end;
  519.  
  520. procedure TERDCustomCombo.CloseUp;
  521. begin
  522.   inherited;
  523.   StartAnimation(CBRO_NORMAL);
  524. end;
  525.  
  526. procedure TERDCustomCombo.DrawItemX(Index: Integer; ItemRect: TRect; State: TOwnerDrawState; Themed: Boolean);
  527. begin
  528. end;
  529.  
  530. (******************************************************************************)
  531. (*
  532. (*  ERD Combobox (TERDCombobox)
  533. (*
  534. (******************************************************************************)
  535. procedure TERDCombobox.SetImages(const I: TImageList);
  536. begin
  537.   FImages := I;
  538.   Invalidate;
  539. end;
  540.  
  541. procedure TERDCombobox.DrawItemX(Index: Integer; ItemRect: TRect; State: TOwnerDrawState; Themed: Boolean);
  542. var
  543.   R : TRect;
  544. begin
  545.   if (Items.Count <= 0) or (Index = -1) then Exit;
  546.   { Clear brush }
  547.   Canvas.Brush.Style := bsClear;
  548.   { Set Rect }
  549.   R := ItemRect;
  550.   if Themed then
  551.     R.Left := 4
  552.   else
  553.     R.Left := 2;
  554.   { Draw Image }
  555.   if Assigned(FImages) then
  556.   begin
  557.     if (Index < FImages.Count) then
  558.       FImages.Draw(Canvas, R.Left, R.Top + ((R.Height div 2) - (FImages.Height div 2)), Index);
  559.     R.Left := R.Left + FImages.Width + 2;
  560.   end;
  561.   { Draw text }
  562.   DrawText(Canvas.Handle, Items[Index], Length(Items[Index]), R, DT_LEFT or DT_VCENTER or DT_SINGLELINE or DT_END_ELLIPSIS);
  563. end;
  564.  
  565. (******************************************************************************)
  566. (*
  567. (*  ERD Boolean Combobox (TERDBooleanCombobox)
  568. (*
  569. (******************************************************************************)
  570. constructor TERDBooleanCombobox.Create(AOwner: TComponent);
  571. begin
  572.   inherited Create(AOwner);
  573.  
  574.   FTrueString  := 'True';
  575.   FFalseString := 'False';
  576. end;
  577.  
  578. procedure TERDBooleanCombobox.SetTrueString(const S: string);
  579. begin
  580.   if TrueString <> S then
  581.   begin
  582.     FTrueString := S;
  583.     Items[0] := S;
  584.     Invalidate;
  585.   end;
  586. end;
  587.  
  588. procedure TERDBooleanCombobox.SetFalseString(const S: string);
  589. begin
  590.   if FalseString <> S then
  591.   begin
  592.     FFalseString := S;
  593.     Items[1] := S;
  594.     Invalidate;
  595.   end;
  596. end;
  597.  
  598. procedure TERDBooleanCombobox.SetValue(const B: Boolean);
  599. begin
  600.   if Value <> B then
  601.   begin
  602.     if B then
  603.       ItemIndex := 0
  604.     else
  605.       ItemIndex := 1;
  606.   end;
  607. end;
  608.  
  609. function TERDBooleanCombobox.GetValue : Boolean;
  610. begin
  611.   Result := ItemIndex = 0;
  612. end;
  613.  
  614. procedure TERDBooleanCombobox.CreateWnd;
  615. begin
  616.   inherited CreateWnd;
  617.   Items.Clear;
  618.   Items.Add(TrueString);
  619.   Items.Add(FalseString);
  620.   ItemIndex := 0;
  621.   Invalidate;
  622. end;
  623.  
  624. procedure TERDBooleanCombobox.Select;
  625. begin
  626.   inherited;
  627.   if Assigned(FOnValue) then FOnValue(Self, ItemIndex = 0);
  628. end;
  629.  
  630. procedure TERDBooleanCombobox.DrawItemX(Index: Integer; ItemRect: TRect; State: TOwnerDrawState; Themed: Boolean);
  631. var
  632.   R : TRect;
  633. begin
  634.   if (not HandleAllocated) then Exit;
  635.   if (Items.Count <= 0) or (Index = -1) or (not HandleAllocated) then Exit;
  636.   { Clear brush }
  637.   Canvas.Brush.Style := bsClear;
  638.   { Set Rect }
  639.   R := ItemRect;
  640.   if Themed then
  641.     R.Left := 22
  642.   else
  643.     R.Left := 20;
  644.   { Draw the text before we draw the checkbox - because else our brush is not clear and will draw a background color }
  645.   DrawText(Canvas.Handle, Items[Index], Length(Items[Index]), R, DT_LEFT or DT_VCENTER or DT_SINGLELINE or DT_END_ELLIPSIS);
  646.   { Draw Check/Radio }
  647.   R := ItemRect;
  648.   if Themed then
  649.     R.Left := 4
  650.   else
  651.     R.Left := 2;
  652.   R.Right := R.Left + 16;
  653.   if StyleServices.Enabled then
  654.   begin
  655.    if Enabled then
  656.     case Index of
  657.      0: StyleServices.DrawElement(Canvas.Handle, StyleServices.GetElementDetails(tbCheckBoxCheckedNormal), R);
  658.      1: StyleServices.DrawElement(Canvas.Handle, StyleServices.GetElementDetails(tbCheckBoxUncheckedNormal), R);
  659.     end
  660.    else
  661.     StyleServices.DrawElement(Canvas.Handle, StyleServices.GetElementDetails(tbCheckBoxUncheckedNormal), R);
  662.   end
  663.  else
  664.   if Enabled then
  665.     case Index of
  666.      0: DrawFrameControl(Canvas.Handle, R, DFC_BUTTON, DFCS_BUTTONCHECK or DFCS_CHECKED);
  667.      1: DrawFrameControl(Canvas.Handle, R, DFC_BUTTON, DFCS_BUTTONCHECK);
  668.     end
  669.    else
  670.     DrawFrameControl(Canvas.Handle, R, DFC_BUTTON, DFCS_BUTTONCHECK or DFCS_INACTIVE);
  671. end;
  672.  
  673. end.

 7. #7
  Quote Originally Posted by develyoy View Post
  Ik vind het ook gek. Ik was ook al aan het denken dat dat animatietje geen Windows-ding is maar een VCL-ding, en dan moet ik even gaan afdalen tot in de VCL code... (Alleen krijg ik op dit project 'Use debug DCUs' niet aan, vreemd).
  Nog even terugkomend hierop... (en voor compleetheid van het archief)... het is geen VCL dingentje hoor. Zoals Jos al aan heeft gegeven is het de SPI_SETCOMBOBOXANIMATION system setting die hier voor zorgt.

  Dit kun je ook heel makkelijk zelf testen:
  Delphi Code:
  1. var B: BOOL;
  2. begin
  3.   B := false;
  4.   Win32Check(SystemParametersInfo(SPI_SETCOMBOBOXANIMATION, 0, Pointer(B), 0));
  5. end;

  Het is dan alleen wel netjes als je hem ook weer terugzet (uitlezen met SPI_GETCOMBOBOXANIMATION) als je je applicatie weer afsluit.

  Info:
  Dropdown simuleren: https://stackoverflow.com/questions/...elphi/29553376
  (hier kun je vinden of er wel animatie voor dropdown in systemsetting staat en dit b.v. simuleren met eigen form)

  https://docs.microsoft.com/en-us/win...arametersinfoa
  Waar de info over de SPI_GETCOMBOBOXANIMATION en SPI_SETCOMBOBOXANIMATION staat.

  Andere discussie hierover: http://www.delphigroups.info/2/19/412778.html

 8. #8
  Het is dan alleen wel netjes als je hem ook weer terugzet (uitlezen met SPI_GETCOMBOBOXANIMATION) als je je applicatie weer afsluit.
  Het is vooral wel netjes als je 'm niet aanpast. Je beïnvloedt het gedrag van andere applicaties zolang jouw applicatie draait.
  Als je het toch doet, zou je het terug moeten zetten zodra je applicatie de focus verliest, zodat een ander applicatie als vanouds reageert als je daarheen alt-tabt.

  Maar hou er ook rekening mee, dat het aanpassen van zo'n systeeminstelling resulteert in een message naar alle applicaties, zodat ze hun eigen UI en andere instellingen eventueel kunnen bijwerken. Dat resulteert dus mogelijk weer in geknipper, vertragingen of andere onvoorspelbare bijwerkingen in andere applicaties.

  Dus echt, tenzij je wizards maakt om mensen te helpen dit soort systeeminstellingen te veranderen, moet je er gewoon afblijven. Als je echt wil dat je dropdown er anders uitziet, kan je beter een custom control gebruiken dan TComboBox.
  1+1=b

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •