Hoi

Ik probeer iets simpels voor elkaar te krijgen maar krijg niet de gewenste output.
ik heb een file (binary) wat ik inlees, vervolgens wil ik ik de waardes op het scherm printen met een count van MaxChars.

File:
12345678

Output:
123
456
78

Kan iemand me even een zetje de juiste richting in geven :-)

Alvast bedankt.


Code:
program KeyToArray;

{$APPTYPE CONSOLE}

{$R *.res}

uses
 System.SysUtils,
 System.Classes;

{Content file: testfile.txt:
12345678

Expected output (Maxchars = 2)
123
456
78
}
const
 FileIn = '.\testfile.txt';
 FileOut = '.\testfile.out';
 MaxChars = 2;


var
 MS    : TMemoryStream;
 SL    : TStringList;
 Current  : integer;
 I     : integer;
 J     : integer;
 B     : Byte;
 S     : string;
begin
 S := '';

 MS := TMemoryStream.Create;
 SL := TSTringList.Create;
 try
  // Read file as binary
  MS.LoadFromFile(FileIn);
  MS.Position := 0;
  if MS.Size > 0 then
   for I := 0 to MS.Size -1 do
    if MS.Read(B,1) > 0 then
     SL.Add('$' + B.ToHexString);


  // Process StringList
  S    := '';

  WriteLn(format ('REPEAT | MaxChars %-3d | S1 %s',[MaxChars, S]));

  Current := 0;
  repeat
   begin
    J := 0;
    while J < MaxChars do
     begin
      S := S + ' ' + SL[Current];
      if J = MaxChars then
       begin
        J := 0;
        Current := Current + MaxChars;
       end
      else
       inc(J);
      WriteLn(format ('WHILE  | MaxChars %-3d | S1 %s',[MaxChars, S]));
     end;
   end;
  until Current = SL.Count -1;

  WriteLn ('Ended');


 finally
  SL.Free;
  MS.Free;
 end;

 readln;
end.