Results 1 to 8 of 8

Thread: Problemen met OpenUrl binnen Lazarus en Windows

 1. #1
  Senior Member AntonSteen's Avatar
  Join Date
  Dec 2006
  Location
  IJsselmonde (Rotterdam)
  Posts
  347

  Problemen met OpenUrl binnen Lazarus en Windows

  Hallo allemaal,

  Het is even geleden dat ik hier weer geweest ben, maar ik ben onlangs weer gestart met de hobby.
  Ik wilde een eigen radiospeler maken, en binnen Delphi XE2 werkt het uitstekend.
  Echter zitten we nu op 64 Bits computers, en geld voor een nieuwe versie van Delphi, nou ja jullie begrijpen het al.
  Dus lazarus geïnstalleerd, en met hier en daar wat aanpassingen heb ik het redelijk foutloos kunnen krijgen, echter loop ik op één ding muurvast en ik kan er niet achter komen wat het is, misschien zijn jullie wakker en nuchter genoeg :-)

  Ik krijg deze foutmelding : aipmain.pas(145,44) Error: Incompatible type for arg no. 3: Got "<address of function(PChar):LongInt;Register>", expected "<procedure variable type of function(Pointer):LongInt;Register>"

  Echter de code heb ik uit de BASS voorbeelden gehaald, en bewerkt voor lazarus, voor het gemak maar even de code

  Code:
  unit aipmain;
  
  {$mode objfpc}{$H+}
  
  
  interface
  
  
  uses
   Classes, SysUtils, Forms, Controls, Graphics, Dialogs, LCLIntf, LCLType,
   LMessages, ExtCtrls, StdCtrls, Bass;
  
  
  const
    LM_INFO_UPDATE = LM_USER + 101;
    URL: array[0..0] of AnsiString = ('https://hierkomtdestream/stream');
  
  
  type
  
  
   { TForm1 }
  
  
   TForm1 = class(TForm)
    Button1: TButton;
    Label1: TLabel;
    Label2: TLabel;
    Label3: TLabel;
    Label4: TLabel;
    Label5: TLabel;
    Panel1: TPanel;
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
   private
  
  
   public
    procedure WndProc(var Msg: TLMessage); override;
   end;
  
  
  var
   Form1: TForm1;
   cthread: DWORD = 0;
   chan: HSTREAM = 0;
   win: hwnd;
  
  
  implementation
  
  
  {$R *.lfm}
  
  
  procedure Error(es: string);
  begin
   MessageBox(Win, PChar(es + #13#10 + '(error code: ' + IntToStr(BASS_ErrorGetCode) + ')'), nil, 0);
  end;
  
  
  procedure DoMeta();
  var
   meta: PAnsiChar;
   p: Integer;
  begin
   meta := BASS_ChannelGetTags(chan, BASS_TAG_META);
   if (meta <> nil) then
   begin
    p := Pos('StreamTitle = ', String(AnsiString(meta)));
    if (p = 0) then
     exit;
    p := p + 13;
    SendMessage(Win, LM_INFO_UPDATE, 7, DWORD(PAnsiChar(AnsiString(Copy(Meta, p,
              Pos(';', String(meta)) - p -1)))));
   end;
  end;
  
  
  procedure MetaSync(Handle: HSYNC; channel, data: DWORD; user: Pointer); stdcall;
  begin
   DoMeta();
  end;
  
  
  procedure StatusProc(buffer: Pointer; Len: DWORD; user: POINTER); stdcall;
  begin
  if (buffer <> nil) and (len = 0) then
   SendMessage(win, LM_INFO_UPDATE, 8, DWORD(PAnsiChar(Buffer)));
  end;
  
  
  function OpenURL(URL: PAnsiChar): Integer;
  var
   icy: PChar;
   Len, Progress: DWORD;
  begin
   Result := 0;
   BASS_StreamFree(chan);
   progress := 0;
   SendMessage(win, LM_INFO_UPDATE, 0, 0);
   chan := BASS_StreamCreateURL(PWideChar(url), 0, BASS_STREAM_BLOCK or BASS_STREAM_STATUS or BASS_STREAM_AUTOFREE, @StatusProc, nil);
   if (chan = 0) then
   begin
    SendMessage(win, LM_INFO_UPDATE, 1, Bass_ErrorGetCode());
    end else
    begin
     repeat
      Len := BASS_StreamGetFilePosition(chan, BASS_FILEPOS_END);
      if (len = DW_Error) then
      break;
      progress := BASS_StreamGetFilePosition(chan, BASS_FILEPOS_BUFFER) * 100 div len;
      SendMessage(win, LM_INFO_UPDATE, 2, Progress);
      until
       (progress > 75) or (BASS_StreamGetFilePosition(chan, BASS_FIlEPOS_CONNECTED) = 0);
       icy := BASS_ChannelGetTags(chan, BASS_TAG_ICY);
       if (icy = nil) then
       icy := BASS_ChannelGetTags(chan, BASS_TAG_HTTP);
       if (icy <> nil) then
       while (icy^ <> #0) do
       begin
        if (Copy(icy, 1, 9) = 'icy-name: ') then SendMessage(Win, LM_INFO_UPDATE, 3, DWORD(PAnsiChar(Copy(icy, 10, MaxInt))))
        else if (Copy(icy, 1, 7) = 'icy-br: ') then SendMessage(win, LM_INFO_UPDATE, 4, DWORD(PAnsiChar('bitrate: ' +
            Copy(icy, 8, MaxInt))));
        icy := icy + Length(icy) + 1;
       end;
       DoMeta();
       BASS_ChannelSetSync(chan, BASS_SYNC_META, 0, @MetaSync, Nil);
       BASS_ChannelPlay(chan, FALSE);
   end;
    cthread := 0;
  end;
  
  
  { TForm1 }
  
  
  procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
  begin
   win := Handle;
   if (HIWORD(BASS_GetVersion) <> BASSVERSION) then
   begin
    MessageBox(0, 'Een verkeerde of onbrekende versie van BASS.DLL ontbreekt', nil, MB_ICONERROR);
    halt;
   end;
   if (not BASS_Init(-1, 44100, 0, Handle, Nil)) then
   begin
    Error('Kan de geluidskaart initialiseren');
    halt;
   end;
   BASS_SetConfig(BASS_CONFIG_NET_PLAYLIST, 1);
   BASS_SetConfig(BASS_CONFIG_NET_PREBUF, 0);
   Form1.Caption := 'AllIn Player';
   Button1.Caption := 'Luisteren!';
  end;
  
  
  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  var
   ThreadId: Cardinal;
  begin
   if (cthread <> 0) then Beep() else
    cthread := BeginThread(nil, 0, @OpenURL, PAnsiChar(url[TButton(Sender).Tag]), 0, ThreadId);
  end;
  
  
  procedure TForm1.WndProc(var Msg: TLMessage);
  begin
   inherited;
   if Msg.msg = LM_INFO_UPDATE then case msg.wParam of 0:
    begin
     Label4.Caption := 'Zoekt verbinding...';
     Label3.Caption := '';
     Label5.Caption := '';
    end;
   1:
    begin
     Label4.Caption := 'Speelt niet af!';
     Messagebox(win, PChar('Kan de stream niet afspelen'+ #13#10 + '(error code : ' + IntToStr(msg.LParam) + ')'), nil, 0);
    end;
   2: Label4.Caption := Format('Buffering...%d%%', [msg.lParam]);
   3: Label4.Caption := String(PAnsiChar(msg.lParam));
   4: Label5.Caption := String(PAnsiChar(msg.lParam));
   5: Label5.Caption := String(PAnsiChar(msg.lParam));
   6: Label3.Caption := String(PAnsiChar(msg.lParam));
   7: Label3.Caption := String(PAnsiChar(msg.lParam));
   8: Label3.Caption := String(PAnsiChar(msg.lParam));
   end;
  end;
  
  
  end.
  Wat doe ik hier in fout?
  Alvast bedankt en een fijne paasdagen
  Delphi is exit, Lazarus is de standaard!
  http://www.wavdsteen.com

 2. #2
  mov rax,marcov; push rax marcov's Avatar
  Join Date
  Apr 2004
  Location
  Ehv, Nl
  Posts
  10,344
  Lazarus LCL heeft een eigen functie genaamd openurl, wat een van de alternatieven is om shellexecute gebruik ietwat portable te maken (net als b.v. opendocument etc)

  Mogelijk dat ergens de bass openurl en een lazarus openurl verwisseld. Probeer het eens met een unitnaam te prefixen; dus met @unitnaam.openurl.

 3. #3
  Senior Member AntonSteen's Avatar
  Join Date
  Dec 2006
  Location
  IJsselmonde (Rotterdam)
  Posts
  347
  Dank voor je inzet Marco, maar helaas heeft dit niet het gehoopte resultaat, de zoektocht gaat verder, mocht je nog ideeën hebben dan verneem ik dat graag
  Delphi is exit, Lazarus is de standaard!
  http://www.wavdsteen.com

 4. #4
  Senior Member AntonSteen's Avatar
  Join Date
  Dec 2006
  Location
  IJsselmonde (Rotterdam)
  Posts
  347
  Oke, hoe simpel willen we het hebben, het probleem is verholpen, eigenlijk heel simpel, door de code van Delphi te gebruiken en dan {$mode Delphi} te gaan gebruiken, en viola, opgelost
  Delphi is exit, Lazarus is de standaard!
  http://www.wavdsteen.com

 5. #5
  John Kuiper
  Join Date
  Apr 2007
  Location
  Almere
  Posts
  8,741
  En dat is eigenlijk jammer, want je wilt op basis van Free Pascal zelf een programma maken en niet een pseudo delphi programma.
  Delphi is great. Lazarus is more powerfull

 6. #6
  mov rax,marcov; push rax marcov's Avatar
  Join Date
  Apr 2004
  Location
  Ehv, Nl
  Posts
  10,344
  Nee hoor, ik gebruik altijd $mode delphi. Zelfs als je achter de veranderingen van $mode objfpc staat (en daar heb ik al mijn twijfels), dan is het niet zo heel veel, en met name de @ heeft teveel impact.

  Zelf zat ik gisteren ook wat Delphi naar lazarus te vertalen, en waar ik voornamelijk tegenaan liep was constref gebruik in interfaces waar Delphi (nog) const gebruikt.

 7. #7
  Senior Member AntonSteen's Avatar
  Join Date
  Dec 2006
  Location
  IJsselmonde (Rotterdam)
  Posts
  347
  Ik heb $mode delphi dan nu ook maar als standaard ingesteld, zodat ik dit probleempje (want dat was het achteraf) hopelijk tot het verleden behoort.
  In ieder geval beide dan voor het mee denken, en een fijne dag verder
  Delphi is exit, Lazarus is de standaard!
  http://www.wavdsteen.com

 8. #8
  mov rax,marcov; push rax marcov's Avatar
  Join Date
  Apr 2004
  Location
  Ehv, Nl
  Posts
  10,344
  De delphi converter is standaard veel te invasief ingesteld. Maar in de configuratie kan je veel dingen geschakelen

  Mijn grootste probleem op dit moment is gebruik van canvas.textwidth om de lengte/hoogte van text in te schatten in dynamisch geschaalde forms gebaseerd op TCustomTabControl.
  Last edited by marcov; 19-Apr-22 at 11:41.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •