Results 1 to 13 of 13

Thread: SuperTimer

 1. #1

  SuperTimer

  Zoek je nog een top Timer hier is het antwoord.
  Deze is echt snel en goed. Maakt niet uit hoe vaak je deze aanroept.
  Even een uitleg: De echte spel HIRES timers zijn beter maar dat geeft een conflict met de normale Timers.
  Groetjes.

  Code:
  {------------------------------------------------------------------------------}
  {                                       }
  { TRealArtTimer                                }
  { Komt uit TRealTimeMarquee  
  { Edit by Eduard }                        }
  {                                       }
  {------------------------------------------------------------------------------}
  
  unit RealArtTimer;
  
  interface
  
  uses
   Winapi.Messages, Winapi.Windows, System.Classes, Winapi.mmSystem;
  
  type
   TRealArtTimer = class(TObject)
   private
    FActive: Boolean;
    FInterval: Cardinal;
    FOnTimer: TNotifyEvent;
    Resolution: Cardinal;
    TimerID: Cardinal;
    CS: TRTLCriticalSection;
    TimeCaps: TTimeCaps;
    procedure SetActive(Value: Boolean);
    procedure SetInterval(Value: Cardinal);
   private
    procedure StartTimer;
    procedure StopTimer;
    procedure CheckTimer;
    procedure StepIt;
   public
    constructor Create;
    destructor Destroy; override;
    function TryLock: Boolean;
    procedure Lock;
    procedure Unlock;
    property Active: Boolean read FActive write SetActive default False;
    property Interval: Cardinal read FInterval write SetInterval default 10;
    property OnTimer: TNotifyEvent read FOnTimer write FOnTimer;
   end;
  
  implementation
  
  { Timer Callback Function }
  
  procedure TimerProc(uTimerID, uMessage, dwUser, dw1, dw2: DWORD); stdcall;
  begin
   TRealArtTimer(dwUser).StepIt;
  end;
  
  { TRealArtTimer }
  
  constructor TRealArtTimer.Create;
  begin
   inherited Create;
   InitializeCriticalSection(CS);
   timeGetDevCaps(@TimeCaps, SizeOf(TTimeCaps));
   Interval := 10;
  end;
  
  destructor TRealArtTimer.Destroy;
  begin
   FOnTimer := nil;
   StopTimer;
   DeleteCriticalSection(CS);
   inherited Destroy;
  end;
  
  procedure TRealArtTimer.SetActive(Value: Boolean);
  begin
   if (FActive <> Value) then
   begin
    Lock;
    try
     FActive := Value;
     CheckTimer;
    finally
     Unlock;
    end;
   end;
  end;
  
  procedure TRealArtTimer.SetInterval(Value: Cardinal);
  begin
   if Value < TimeCaps.wPeriodMin then
    Value := TimeCaps.wPeriodMin
   else if Value > TimeCaps.wPeriodMax then
    Value := TimeCaps.wPeriodMax;
   if Interval <> Value then
   begin
    StopTimer;
    FInterval := Value;
    Resolution := Interval div 10;
    if Resolution < TimeCaps.wPeriodMin then
     Resolution := TimeCaps.wPeriodMin;
    CheckTimer;
   end;
  end;
  
  procedure TRealArtTimer.StepIt;
  begin
   if not TryLock then
    Exit;
   try
    if (TimerID = 0) then
     Exit;
  
    if Assigned(FOnTimer) then
     FOnTimer(Self);
  
   finally
    Unlock;
   end;
  end;
  
  procedure TRealArtTimer.StartTimer;
  begin
   Lock;
   try
    if (TimerID = 0) then
    begin
     timeBeginPeriod(Resolution);
     TimerID := timeSetEvent(Interval, Resolution, @TimerProc, DWORD(Self), TIME_PERIODIC);
    end;
   finally
    Unlock;
   end;
  end;
  
  procedure TRealArtTimer.StopTimer;
  begin
   Lock;
   try
    if TimerID <> 0 then
    begin
     timeKillEvent(TimerID);
     timeEndPeriod(Resolution);
     TimerID := 0;
    end;
   finally
    Unlock;
   end;
  end;
  
  procedure TRealArtTimer.CheckTimer;
  begin
   if (FActive) then
    StartTimer
   else
    StopTimer;
  end;
  
  function TRealArtTimer.TryLock: Boolean;
  begin
   Result := TryEnterCriticalSection(CS);
  end;
  
  procedure TRealArtTimer.Lock;
  begin
   EnterCriticalSection(CS);
  end;
  
  procedure TRealArtTimer.Unlock;
  begin
   LeaveCriticalSection(CS);
  end;
  
  end.

 2. #2
  Waarom is deze zo goed? Wat doet hij beter dan andere timers?
  Hij maakt in ieder geval gebruik van timeSetEvent, die obsolete is volgens Microsoft, en waarvoor je beter CreateTimerQueueTimer kan gebruiken.
  1+1=b

 3. #3
  Deze was eigenlijk de beste voor WAVE weergave dus ik dacht deel het even.

  Obsolete was ik vergeten dus zal eens een keer kijken naar CreateTimerQueueTimer als dat niet te moeilijk is.

  Gebruik het of gebruik het niet

 4. #4
  Werkt goed hoor onder W11. Zie geen reden om dit te veranderen.
  Depricated voor wat?
  Groetjes.

 5. #5
  Ja, dat weet ik ook niet. De documentatie zegt dat. Misschien zijn er plannen om 'm in een volgende versie te verwijderen.
  1+1=b

 6. #6
  Dat zou goed kunnen. Ik ga dan maar eens op een regenachtige zondagmiddag wat proberen.

 7. #7
  Quote Originally Posted by DragonFly View Post
  Dat zou goed kunnen. Ik ga dan maar eens op een regenachtige zondagmiddag wat proberen.
  Zijn gewoon wat voorbeelden van. Hier de basis unit van een KsTimer:
  Mijn TUniTimer stampt hier vanaf met wel een aantal verbouwingen/toevoegingen/beveiligingen, maar met dit voorbeeldje kan je denk ik ook wel uit de voeten om de CreateTimerQueueTimer te implementeren.


  Code:
  { *********************************************************** }
  { *          ksTools Library           * }
  { *    Copyright (c) Sergey Kasandrov 1997, 2010     * }
  { *    -----------------------------------------     * }
  { *     http://sergworks.wordpress.com/kstools     * }
  { *********************************************************** }
  
  unit ksTimers;
  
  
  interface
  
  uses
   Windows, Messages, SysUtils, Classes, Forms;
  
  type
   TksTimer = class(TComponent)
   private
    FDueTime: Cardinal;
    FPeriod: Cardinal;
    FTimerHandle: THandle;
    FWindowHandle: HWND;
    FThreadCount: Cardinal;
    FCount: Cardinal;
    FOnTimer: TNotifyEvent;
    FEnabled: Boolean;
    procedure SetEnabled(Value: Boolean);
    procedure WndProc(var Msg: TMessage);
    procedure SetDueTime(const Value: Cardinal);
    procedure SetPeriod(const Value: Cardinal);
   protected
    procedure Timer; virtual;
   public
    constructor Create(AOwner: TComponent); override;
    destructor Destroy; override;
    property Count: Cardinal read FCount;
   published
    property Enabled: Boolean read FEnabled write SetEnabled default False;
    property DueTime: Cardinal read FDueTime write SetDueTime default 1000;
    property Period: Cardinal read FPeriod write SetPeriod default 1000;
    property OnTimer: TNotifyEvent read FOnTimer write FOnTimer;
   end;
  
  type
   TWaitOrTimerCallback = procedure(lpParameter: Pointer; TimerOrWaitFired: Boolean); stdcall;
  
  function CreateTimerQueueTimer(
   var Timer: THandle;
   TimerQueue: THandle;
   Callback: TWaitOrTimerCallback;
   Parameter: Pointer;
   DueTime: LongWord;
   Period: LongWord;
   Flags: LongWord
   ): BOOL; stdcall;
  
  function DeleteTimerQueueTimer(
   TimerQueue: THandle;
   Timer: THandle;
   CompletionEvent: THandle
   ): BOOL; stdcall;
  
  implementation
  
  function CreateTimerQueueTimer; external kernel32 name 'CreateTimerQueueTimer';
  function DeleteTimerQueueTimer; external kernel32 name 'DeleteTimerQueueTimer';
  
  procedure TimerCallback(Timer: TksTimer; TimerOrWaitFired: Boolean); stdcall;
  begin
   Inc(Timer.FThreadCount);
   PostMessage(Timer.FWindowHandle, WM_APP + 1, 0, Timer.FThreadCount);
  end;
  
  { TksTimer }
  
  constructor TksTimer.Create(AOwner: TComponent);
  begin
   inherited Create(AOwner);
   FDueTime:= 1000;
   FPeriod:= 1000;
   FWindowHandle:= Classes.AllocateHWnd(WndProc);
  end;
  
  destructor TksTimer.Destroy;
  begin
   SetEnabled(False);
   Classes.DeallocateHWnd(FWindowHandle);
   inherited Destroy;
  end;
  
  procedure TksTimer.WndProc(var Msg: TMessage);
  begin
   with Msg do
    if Msg = WM_APP + 1 then begin
     FCount:= lParam;
     try
      Timer;
     except
      Application.HandleException(Self);
     end
    end
    else
     Result:= DefWindowProc(FWindowHandle, Msg, wParam, lParam);
  end;
  
  procedure TksTimer.SetEnabled(Value: Boolean);
  begin
   if Value <> FEnabled then
   begin
    if Value then
    begin
     FThreadCount:= 0;
     FCount:= 0;
     FEnabled:= CreateTimerQueueTimer(FTimerHandle, 0, @TimerCallback, Self, FDueTime, FPeriod, 0);
    end
    else
    begin
     DeleteTimerQueueTimer(0, FTimerHandle, 0);
     FEnabled:= False;
    end;
   end;
  end;
  
  procedure TksTimer.SetDueTime(const Value: Cardinal);
  begin
   if not FEnabled then
    FDueTime:= Value;
  end;
  
  procedure TksTimer.SetPeriod(const Value: Cardinal);
  begin
   if not FEnabled then
    FPeriod:= Value;
  end;
  
  procedure TksTimer.Timer;
  begin
   if Assigned(FOnTimer) then FOnTimer(Self);
  end;
  
  end.
  Alvast bedankt, Patrick

 8. #8
  Dat is nou net toevallig want ik had deze vanmiddag opgezocht en aangepast (uitgekleed) naar mijn wensen.
  De origineel werkte niet in mijn programma wat komt door de 'PostMessage' en misschien nog meer.

  Als het nog even mag hier in de Koffie?
  Een klein vraagje nog. In mijn vorige source maken ze gebruik van InitializeCriticalSection (die heb ik laten staan) wat toch alleen nodig is als ik de Timers in een Thread gebruikt?
  Dit is wat ik begreep bij Google search.

  Bedankt voor het meedenken.
  Hier mijn source. Werkt prima tot zover.

  Code:
  unit ksTimers;
  
  interface
  
  uses
   Winapi.Windows, System.Classes;
  
  type
   TksTimer = class(TObject)
   private
    FDueTime: Cardinal;
    FInterval: Cardinal;
    FTimerHandle: THandle;
    FOnTimer: TNotifyEvent;
    FActive: Boolean;
    procedure SetActive(Value: Boolean);
    procedure SetDueTime(const Value: Cardinal);
    procedure SetInterval(const Value: Cardinal);
    procedure StepIt;
   public
    constructor Create;
    destructor Destroy; override;
    property Active: Boolean read FActive write SetActive default False;
    property DueTime: Cardinal read FDueTime write SetDueTime default 100;
    property Interval: Cardinal read FInterval write SetInterval default 10;
    property OnTimer: TNotifyEvent read FOnTimer write FOnTimer;
   end;
  
  implementation
  
  procedure TimerCallback(Timer: TksTimer; TimerOrWaitFired: Boolean); stdcall;
  begin
   Timer.StepIt;
  end;
  
  { TksTimer }
  
  constructor TksTimer.Create;
  begin
   inherited Create;
   FDueTime := 100;
   FInterval := 10;
  end;
  
  destructor TksTimer.Destroy;
  begin
   SetActive(False);
   inherited Destroy;
  end;
  
  procedure TksTimer.SetActive(Value: Boolean);
  begin
   if Value <> FActive then
   begin
    if Value then
    begin
     FActive := CreateTimerQueueTimer(FTimerHandle, 0, @TimerCallback, Self, FDueTime, FInterval, 0);
    end
    else
    begin
     DeleteTimerQueueTimer(0, FTimerHandle, 0);
     FActive := False;
    end;
   end;
  end;
  
  procedure TksTimer.SetDueTime(const Value: Cardinal);
  begin
   if not FActive then
    FDueTime := Value;
  end;
  
  procedure TksTimer.SetInterval(const Value: Cardinal);
  begin
   if not FActive then
    FInterval := Value;
  end;
  
  procedure TksTimer.StepIt;
  begin
   if Assigned(FOnTimer) then
    FOnTimer(Self);
  end;
  
  end.

 9. #9
  Niet alleen timers, hoor . De timer is op zich al een 'thread' met CreateTimerQueueTimer, die met een callback wat kan 'aansturen' Hier een heel verhaal erover(mbt tot criticalsection):https://wikiwebpedia.com/tcriticalsection-delphi

  Vooral met audio/video waar jij en ik mee bezig zijn, is threading best een must have. Al zijn er natuurlijk nog veel zaken te bedenken waarbij threading een must have is(File I/O, TCP e.t.c).

  P.S. Ik ben niet zo goed in uitleggen van zaken, dus wellicht dat iemand dat wel kan
  Last edited by Patjuh; 01-Aug-22 at 16:34.
  Alvast bedankt, Patrick

 10. #10
  Het linkje maakt het een en ander wel duidelijk. T.z.t eens wat units bekijken en/of herzien. Ik kom er wel uit.

 11. #11
  Quote Originally Posted by DragonFly View Post
  Het linkje maakt het een en ander wel duidelijk. T.z.t eens wat units bekijken en/of herzien. Ik kom er wel uit.
  Top. Ik kan het alleen heel technisch uitleggen en niet echt in 'normale taal', haha!. Ik ga de source-code van mijn radio-playout systeem niet posten; dat vind ik lastig en zoveel code in een keer is ook niet echt 'leerbaar', maar wellicht zou je er een kijkje in kunnen nemen met #koffie of een toekomstige #NLDelphiDay ofzo-iets.
  Alvast bedankt, Patrick

 12. #12
  Ik vind het prima zo
  Ik gebruik deze timer om de WAVE voortgang vloeiender te maken. Dat gaat goed.

 13. #13
  Bedankt trouwens Patrick. Woon in Vlissingen en dan is #Koffie erg ver denk ik.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •