Results 1 to 6 of 6

Thread: Verplaatbare vorm voor alle andere voorwerpen

 1. #1
  Senior Member
  Join Date
  Aug 2003
  Location
  Vlaardingen
  Posts
  106

  Verplaatbare vorm voor alle andere voorwerpen

  Click image for larger version. 

Name:	Verplaatbare rechthoek in front.jpg 
Views:	21 
Size:	13.8 KB 
ID:	8259

  In Delphi wil ik een rechthoek kunnen verplaatsen met een transparante binnenkant en hij moet helemaal vooraan komen.
  Als ik een TShape neem dan kan ik zo'n rechthoek makkelijk maken en als ik hem dan versleep dan verdwijnt hij achter de andere controls en dat wil ik niet, want hij moet ervoor.
  Dit komt omdat TShape geen TWincontrol is. BringToFront werkt dan niet.

  Het plaatje als bijlage komt uit Word. Als ik de witte rechthoek over de zwarte heen sleep dan zie ik het gestreepte vierkant erover heen en niet erachter en dat wil ik ook.
  Hoe krijg ik dit voor elkaar in Delphi.

 2. #2
  Senior Member
  Join Date
  Aug 2003
  Location
  Vlaardingen
  Posts
  106
  Op https://tips.delphidabbler.com/tips/74.html staat How to create components with a transparent background.

  Alleen de events moeten nog even gekoppeld worden.
  procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); aan OnCreate
  procedure TForm1.swe3(Sender: TObject); aan OnPaint

  En dan werkt het!

 3. #3
  Senior Member
  Join Date
  Aug 2003
  Location
  Vlaardingen
  Posts
  106
  Na lang zwoegen heb ik een werkende versie. Alleen hij flikkert een beetje.


  Code:
  unit Unit1;
  
  interface
  
  uses
   Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Variants,
   System.Classes, Vcl.Graphics,
   Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, Vcl.AppEvnts, Vcl.StdCtrls,
   Vcl.ExtCtrls, Vcl.Imaging.jpeg;
  
  type
   TForm1 = class(TForm)
    ApplicationEvents1: TApplicationEvents;
    TeVerplaatsenMetMuisWinControl: TGroupBox;
  
    //Overige willekeurige componten om overheen te hooveren
    GroupBox2: TGroupBox;
    Edit1: TEdit;
    Label1: TLabel;
    Button1: TButton;
    //
    procedure ApplicationEvents1Message(var Msg: tagMSG; var Handled: Boolean);
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
   private
    FMousePt: TPoint;
    FOldPt: TPoint;
    iStartX: Integer;
    iStartY: Integer;
    iGroupBoxX:Integer;
    iGroupBoxY:Integer;
  
    procedure WMPaint(var Message: TWMPaint); message WM_PAINT;
   public
    { Public declarations }
   end;
  
  var
   Form1: TForm1;
  
  implementation
  
  {$R *.dfm}
  
  procedure TForm1.ApplicationEvents1Message(var Msg: tagMSG;
   var Handled: Boolean);
  var
   R: TRect;
   Pt: TPoint;
   DC: HDC;
   Rgn: HRGN;
  begin
   if Msg.Message = WM_LBUTTONUP then
   begin
    TeVerplaatsenMetMuisWinControl.Visible := True;
    TeVerplaatsenMetMuisWinControl.BringToFront;
    iStartX := -1;
    iStartY := -1;
   end;
  
   if Msg.Message = WM_MOUSEMOVE then
   begin
    FMousePt := Point(-1, -1);
  
    if (FOldPt.X > 0) and (FOldPt.Y > 0) then
    begin
     R := TeVerplaatsenMetMuisWinControl.BoundsRect;
     InvalidateRect(Handle, @R, True);
     RedrawWindow(Handle, @R, 0, RDW_INVALIDATE or RDW_UPDATENOW or
      RDW_ALLCHILDREN);
    end;
  
    if Msg.hwnd = Handle then
    begin
     FMousePt := SmallPointToPoint(TSmallPoint(Msg.lParam));
    end
    else
    begin
     if GetAncestor(Msg.hwnd, GA_ROOT) = Handle then
     begin
      Pt := SmallPointToPoint(TSmallPoint(Msg.lParam));
      Winapi.Windows.ClientToScreen(Msg.hwnd, Pt);
      FMousePt := ScreenToClient(Pt);
  
      TeVerplaatsenMetMuisWinControl.Cursor := crSizeAll;
      if Msg.wParam = Msg.wParam or MK_LBUTTON then
      begin
       if (iStartX = -1) and (iStartY = -1) then
       begin
        iStartX := Pt.X;
        iStartY := Pt.Y;
        iGroupBoxX := TeVerplaatsenMetMuisWinControl.Left;
        iGroupBoxY := TeVerplaatsenMetMuisWinControl.Top;
       end;
  
       TeVerplaatsenMetMuisWinControl.Visible := False;
       TeVerplaatsenMetMuisWinControl.Left := iGroupBoxX + Pt.X -iStartX;
       TeVerplaatsenMetMuisWinControl.Top := iGroupboxY + Pt.Y - iStartY;
  
       if PtInRect(ClientRect, FMousePt) then
       begin
        R := TeVerplaatsenMetMuisWinControl.BoundsRect;
        FOldPt := FMousePt;
        DC := GetDCEx(Handle, 0, DCX_PARENTCLIP);
        Rgn := CreateRectRgn(ClientRect.Left, ClientRect.Top, ClientRect.Right,
         ClientRect.Bottom);
        SelectClipRgn(DC, Rgn);
        DeleteObject(Rgn);
        SelectObject(DC, GetStockObject(NULL_BRUSH));
        Rectangle(DC, TeVerplaatsenMetMuisWinControl.BoundsRect.Left, TeVerplaatsenMetMuisWinControl.BoundsRect.Top,
         TeVerplaatsenMetMuisWinControl.BoundsRect.Right, TeVerplaatsenMetMuisWinControl.BoundsRect.Bottom);
        ReleaseDC(Handle, DC);
       end;
      end
     end
    end;
  
  
   end;
  end;
  
  procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
  begin
   iStartX := -1;
   iStartY := -1;
   iGroupBoxX := TeVerplaatsenMetMuisWinControl.Left;
   iGroupBoxY := TeVerplaatsenMetMuisWinControl.Top;
  end;
  
  procedure TForm1.WMPaint(var Message: TWMPaint);
  begin
   inherited;
  end;
  
  end.
  En hier de dfm file

  Code:
  object Form1: TForm1
   Left = 0
   Top = 0
   Caption = 'Form1'
   ClientHeight = 411
   ClientWidth = 852
   Color = clBtnFace
   Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
   Font.Color = clWindowText
   Font.Height = -11
   Font.Name = 'Tahoma'
   Font.Style = []
   OldCreateOrder = False
   OnCreate = FormCreate
   PixelsPerInch = 96
   TextHeight = 13
   object Label1: TLabel
    Left = 592
    Top = 264
    Width = 31
    Height = 13
    Caption = 'Label1'
   end
   object TeVerplaatsenMetMuisWinControl: TGroupBox
    Left = 80
    Top = 160
    Width = 201
    Height = 105
    Caption = 'Sleep deze control over de anderen'
    TabOrder = 0
   end
   object GroupBox2: TGroupBox
    Left = 592
    Top = 88
    Width = 185
    Height = 105
    Caption = 'GroupBox2'
    TabOrder = 1
   end
   object Edit1: TEdit
    Left = 592
    Top = 40
    Width = 121
    Height = 21
    TabOrder = 2
    Text = 'Edit1'
   end
   object Button1: TButton
    Left = 592
    Top = 216
    Width = 75
    Height = 25
    Caption = 'Button1'
    TabOrder = 3
   end
   object ApplicationEvents1: TApplicationEvents
    OnMessage = ApplicationEvents1Message
    Left = 136
    Top = 64
   end
  end

 4. #4
  Probeer eens om de property DoubleBuffered van je form op True te zetten.
  Dat zorgt dat je hele form eerst op een aparte bitmap wordt getekend die vervolgens in één keer op het scherm wordt getekend. In veel gevallen lost dat dit soort geknipper grotendeels op.
  1+1=b

 5. #5
  property DoubleBuffered Form werkt niet. Zie ik hier.
  Ik gebruik een afgeleide van TSplitter:
  RedrawWindow(Handle, nil, 0, RDW_ERASE or RDW_FRAME or RDW_INVALIDATE or RDW_ALLCHILDREN);
  zit wat anders in elkaar maar wie weet.
  Source van jou heb ik niet meer want moest even back-up terug van die irritante 11.2.

 6. #6
  Senior Member
  Join Date
  Aug 2003
  Location
  Vlaardingen
  Posts
  106
  Quote Originally Posted by DragonFly View Post
  property DoubleBuffered Form werkt niet. Zie ik hier.
  Ik gebruik een afgeleide van TSplitter:
  RedrawWindow(Handle, nil, 0, RDW_ERASE or RDW_FRAME or RDW_INVALIDATE or RDW_ALLCHILDREN);
  zit wat anders in elkaar maar wie weet.
  Source van jou heb ik niet meer want moest even back-up terug van die irritante 11.2.
  De oorspronkelijke versie die ik had, werkt toch net iets beter:

  Code:
  RedrawWindow(Handle, @R, 0, RDW_INVALIDATE or RDW_UPDATENOW or RDW_ALLCHILDREN);
  Ik heb ook jouw oplossing geprobeerd met @R (@R zorgt dat alleen de rect geredrawd wordt) zonder @R met nil knippert het hele scherm.

  Code:
  RedrawWindow(Handle, @R, 0, RDW_ERASE or RDW_FRAME or RDW_INVALIDATE or RDW_ALLCHILDREN);
  Tot mijn grote verbazing knippert zelfs bij Word de rechthoek (Inmiddels weet ik dat zo'n rechthoek een rubber band heet
  https://docs.microsoft.com/en-us/cpp...?view=msvc-170).

  Dus ik ben eigenlijk wel tevreden.

  Zelfs een TSplitter knippert behoorlijk als hij op rsPattern staat.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •