Hoi

Ik ben al een tijdje aan het stoeien met hoe ik zaken kan aanpassen op forms welke geladen worden in een PageControl.
Het lukt me wel één Form aan te passen, maar niet alle forms.

Ik zie niet waarom het mis gaat.

Code:

procedure TfrmMain.btnAddClick(Sender: TObject);
var
 lFrmTabsheet       : TFrmTabsheet;
 lTabSheet         : TTabSheet;
begin
 lTabSheet         := TTabSheet.Create(PageControl);
 lTabSheet.PageControl   := PageControl;
 lTabSheet.Name      := 'Tabsheet' + FPageCounter.ToString;
 lTabSheet.Caption     := 'Tabsheet' + FPageCounter.ToString;

 lFrmTabsheet       := TFrmTabsheet.Create(lTabSheet);
 lFrmTabsheet.BorderStyle := bsNone;
 lFrmTabsheet.Parent    := lTabSheet;
 lFrmTabsheet.Align    := alClient;
 lFrmTabsheet.Tag     := FPageCounter;
 lFrmTabsheet.Show;

 PageControl.ActivePage  := lTabSheet;
 UpdateLabel;

 inc(FPageCounter);
end;

procedure TfrmMain.btnDelClick(Sender: TObject);
begin
 if PageControl.PageCount > 0 then
  PageControl.ActivePage.Free;
end;

procedure TfrmMain.UpdateLabel;
begin
 Label1.Caption := 'Active Page Idx: ' + PageControl.ActivePageIndex.ToString;
end;

// https://docwiki.embarcadero.com/Libraries/Sydney/en/Vcl.ComCtrls.TPageControl_Properties
procedure TfrmMain.UpdatePage(aPageIndex: integer);
var
 I : integer;
 J : integer;

// TFORM (FrmMain) -> TPageControl (PageControl) -> TTabsheet (Tabsheetx) -> TForm (FrmTabsheet) -> TEdit (edtFrmTabsheet)

begin
 for I := 0 to ComponentCount -1 do
  if Components[I] is TPageControl then
   if TPageControl(Components[I]).PageCount > 0 then
    if TTabsheet(TPageControl(Components[I]).Pages[aPageIndex]).ControlCount > 0 then
     for J := 0 to TTabsheet(TPageControl(Components[I]).Pages[aPageIndex]).ControlCount - 1 do

      if TPageControl(Components[I]).ActivePage.Controls[J] is TForm then
       TFrmTabsheet(TPageControl(Components[I]).ActivePage.Controls[J]).edtFrmTabsheet.Text := Edit1.Text;
end;

procedure TfrmMain.btnCurPageEditClick(Sender: TObject);
begin
 UpdatePage (PageControl.ActivePageIndex);
end;

procedure TfrmMain.btnAllPageEditClick(Sender: TObject);
var
 I            : integer;
begin
 if PageControl.PageCount > 0 then
  for I := 0 to PageControl.PageCount - 1 do
   UpdatePage (I);
end;
Tevens een zipje toegevoegd.
pgControl.zip
Alvast bedankt,

Herby